Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny zagraniczny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Około połowy portfela stanowią tytuły uczestnictwa Subfunduszu inwestującego w Regionie Azji Płd.-Wschodniej (PineBridge South East Asia Fund), pozostała część inwestowana jest w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej (PineBridge Emerging Europe Equity Fund) i Ameryce Łacińskiej (PineBridge Latina America Fund). Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia wpływu zmian ryzyka kursowego na cenę jednostki.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne oraz zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, które są zainteresowane globalnymi inwestycjami na najdynamiczniej rozwijających się rynkach Krajów Wschodzących.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN lub 400 USD
  • każda następna min. 500 PLN lub 200 USD

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)