Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Polskich (poprzednia nazwa Amplico Subfundusz Akcji Plus)

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 20 października 2008 r.

Data pierwszej wyceny: 20 października 2008 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głownie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średni udział akcji stanowi 90% portfela Subfunduszu. Zaangażowanie w akcje może wahać się od 66% do 100% portfela Subfunduszu, w tym udział akcji zagranicznych nie może stanowić więcej niż 30% portfela. Udział dłużnych papierów wartościowych nie może przekraczać 34% portfela Subfunduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka, które są  zainteresowane inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego i chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu.

Minimalna wpłata:

  • początkowa 1.000 PLN,
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)