Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcji krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA
Subfundusz inwestuje głównie w akcje najmniejszych (mierzonych miara kapitalizacji) spółek notowanych na polskim rynku kapitałowym. Koncentracja w tym segmencie sprawia, że jest to najbardziej agresywna strategia akcyjna w ofercie Amplico TFI, gdzie oprócz ryzyka ogólnego, związanego z inwestycjami w akcje, pojawia się również ryzyko płynności, jakie występuje na małych spółkach. Tego typu strategie przynoszą w długim okresie ponadprzeciętne stopy zwrotu, niemniej w średnich i krótkich okresach, mogą zdarzać się znacznie większe wahania ceny jednostki. Portfelem odniesienie dla oceny wyników zarządzania jest indeks sWIG20, który odzwierciedla zachowanie 80 małych spółek notowanych na GPW. Minimalne zaangażowanie w akcje nie może przekraczać 66% wartości aktywów Subfunduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, które zainteresowane są długoterminowymi inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego, w segment o największym potencjale wzrostu w dłuższym terminie, ale także cechujących się wysokim poziomem ryzyka.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 1.000 PLN,
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)