Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (poprzednia nazwa Amplico Subfundusz Akcji Europejskich)

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny zagraniczny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Około połowy portfela stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszu inwestującego w skoncentrowany portfel papierów udziałowych spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (BlackRock Europen Globar Funds), a pozostałą część tytuły uczestnictwa subfunduszu inwestującego głównie w instrumenty udziałowe oraz dłużne zamienne bądź potencjalnie zamienne na akcje zwykłe lub uprzywilejowane spółek zarejestrowanych bądź prowadzących działalność głównie w krajach Europy (Franklin Mutual European Fund). Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia wpływu zmian ryzyka kursowego na cenę jednostki.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne oraz zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, które są zainteresowane inwestycjami w sektor najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, głównie Europy Zachodniej.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN lub 400 USD
  • każda następna min. 500 PLN lub 200 USD

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)