Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny zagraniczny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy działających w Regionie Azji Płd.-Wschodniej: PineBridge Greater China Equity Fund - 42%, PineBridge South East Asia Fund - 23%, PineBridge India Equity Fund - 25%. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia wpływu zmian ryzyka kursowego na cenę jednostki.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne oraz zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, które są zainteresowane inwestycjami w Regionie Azji Płd.-Wschodniej (zarówno w PLN jak i USD).

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN lub 400 USD
  • każda następna min. 500 PLN lub 200 USD

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)