Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny zagraniczny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments i BlackRock Globar Funds. Subfundusz, poprzez wyżej wymienione fundusze zewnętrzne, inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie USA o małej lub średniej kapitalizacji, wykazujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu, w porównaniu z całą gospodarką amerykańską. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia wpływu zmian ryzyka kursowego na cenę jednostki.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne oraz zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, które chcą osiągać wysokie dochody z inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN lub 400 USD
  • każda następna min. 500 PLN lub 200 USD

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 2,50%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)