Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 17 czerwca 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 17 czerwca 2004 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średni udział akcji stanowi około 90% portfel Subfunduszu. Zaangażowanie w akcje wahać się może w przedziale od 66% do 100% portfela Subfunduszu, w tym udział akcji zagranicznych nie może stanowić więcej niż 30% portfela. Udział dłużnych papierów wartościowych nie może przekroczyć 34% portfela Subfunduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom zainteresowanym inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego, chcącym osiągać wysokie dochody z inwestycji, planującym długoterminową inwestycję, akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostek uczestnictwa.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 4,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)