MetLife TFI S.A.

Historia

MetLife TFI powstało w 2003 roku. Do 15 maja 2014 roku działało pod nazwą Amplico TFI S.A..

Podstawa prawna

MetLife TFI jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 09.03.2004 firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku MetLife TFI zarządzało 1,2 mld zł aktywów zgromadzonych w 19 subfunduszach.

Nagrody

2017.06.27 – Tomasz Karsznia, Dyrektor Zarządzający Portfelami Akcji w MetLife, otrzymał tytuł Managera Finansowego Roku 2016 w kategorii „Zarządzający aktywami” w plebiscycie organizowanym przez CFA Society Poland i polską edycję magazynu Forbes.

2017.03.14 – MetLife TFI zostało nominowane do nagród „Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote portfele” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w dwóch kategoriach: najlepsze towarzystwo inwestycyjne roku oraz najlepszy zarządzający.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez MetLife TFI S.A. - sprawdź szczegóły naszej oferty:

Fundusz/Subfundusz

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/ Prospekty Informacyjne 

(pliki do pobrania)

MetLife FIO Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt informacyjny

 MetLife SFIO Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami:

Opłaty

Więcej o MetLife TFI

MetLife TFI S.A.

Adres: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego: 17 190 000 złotych - wpłacony w całości

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 00000181644, NIP 107-000-00-46.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)