Novo Zrównoważonego Wzrostu

wplaty w PLN

Typ funduszu: Subfundusz mieszany

Data rozpoczęcia działalności: 1 czerwca 1998 r. 

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić 70 % aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może sięgać do 70 % aktywów.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokie stópy zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

  

  • Minimalna wpłata:
 - początkowa 100 PLN,
-  każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 2 %
  • Opłata za umorzeniebrak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 4 % 
  • Wcena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)