Novo Akcji

wpłaty PLN

Typ funduszu: Subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 1 czerwca 1998 r. 

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski

.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w polskie i zagraniczne akcje, których udział może siągać od 50 do 100% aktywów.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji. Subfundusz rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).   

 

  • Minimalna wpłata:

- początkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN

  • Maksymalna opłata manipulacyjna 4 %
  • Opłata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 4% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)