Novo Aktywnej Alokacji

wpłaty w PLN

Typ funduszu: Subfundusz mieszany

Data rozpoczęcia działalności: 2 listopad 2009 r.

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski

 

POLITYKA  INWESTYCYJNA

Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających.  Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). 

  • Minimalna wplata:
- początkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna: 3,0 %
  • Oplata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie: 3,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)