Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów szukających alternatywy dla lokat i depozytów bankowych. Inwestycja w jednostki nie wymaga samodzielnego bieżącego śledzenia i analizowania zmian zachodzących na rynku kapitałowym i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

WSZYSTKO O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH W CDM PEKAO

Spośród wielu zalet inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych warto wymienić następujące:

  • Szeroka oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych umożliwia wybranie funduszu odpowiadającego indywidualnym preferencjom inwestora.
  • CDM w swojej ofercie posiada fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez 14 polskich Towarzystw.
  • Inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny umożliwia dostęp do wiedzy doświadczonych doradców zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.
  • Swoboda inwestowania - inwestowanie systematyczne lub jednorazowe. Możliwość szybkiego wycofania środków.

Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym pozwala na skorzystanie z koniunktury giełdowej już przy niewielkich wkładach. Minimalna pierwsza wpłata do większości funduszy wynosi od 100 do 1000 PLN, następne wpłaty mogą być takie same lub nawet niższe.

Inwestuj w fundusze inwestycyjne przez Internet!

Funkcjonalność jest dostępna po zalogowaniu do CDMInternet http://www.cdm24.pl/ w zakładce FUNDUSZE.

W ramach rachunku możesz*:

  • nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w ramach istniejących rejestrów, jak i nowo otwartych,
  • nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zagranicznych** w ramach istniejących rejestrów,
  • konwertować lub zamieniać jednostki uczestnictwa w zakresie dopuszczalnym przez towarzystwa,
  • obserwować stan swoich aktywów funduszowych,
  • sprawdzać historię zleceń oraz transakcji funduszowych,
  • odkupować posiadane jednostki uczestnictwa.

* wykonywać operacje w zakresie rejestrów regularnych (nie dotyczy rejestrów prowadzonych w ramach planów, programów systematycznego oszczędzania, IKE).

** wykonywać operacje w zakresie już istniejących rejestrów w funduszach zagranicznych (nie dotyczy rejestrów nowo otwieranych).

Więcej o inwestowaniu online.

Renomowani partnerzy CDM Pekao:

pioneer2

Pioneer Pekao TFI S.A.

allianz2

TFI Allianz Polska S.A.

union2

Union Investment TFI S.A.

skarbiec

SKARBIEC TFI S.A.

opera

OPERA TFI S.A.

NN Partners

NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

investors

Investors TFI S.A. 

Metlife_small

MetLife TFI S.A.

aviva2

Aviva Investors Poland TFI S.A.

querqus

Quercus TFI S.A.

axa

AXA TFI S.A.

Esaliance

ESALIENS TFI S.A. (dawniej Legg Mason TFI S.A.)

PZU TFI S.A.

TFI PZU S.A.
 

altus logo 2

 Altus TFI S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

Jak kupić fundusze?