Dokumenty funduszy inwestycyjnych


Najważniejszymi dokumentami określającymi zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych są Prospekt Informacyjny, zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz Statut.

Poza tym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające danym funduszem inwestycyjnym ma obowiązek udostępnić zunifikowany dokument, zawierający zrozumiałe dla Klienta informacje na temat  funduszu, w tym charakteru ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne - Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych dostępnych w naszej ofercie, Tabela Opłat, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego a także Karty Funduszu dostępne są na stronach internetowych Towarzystw, w naszych placówkch, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie - do pobrania po wybraniu danego Towarzystwa z poniższej listy.


Wybierz z poniższej listy Towarzystwo z naszej oferty, by przejść do jego funduszy/subfunduszy i zapoznaj się z udostępnionymi dokumentami:

Pekao TFI


   
   

PEKAO TFI S.A.

(dawniej Pioneer Pekao TFI S.A.)

    

PZU

   

TFI PZU S.A.

    

Goldman Sachs

   

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    

Allianz

  

TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

    

Generali_Investments_logo


  

GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

(dawniej Union Investment TFI S.A.)

    

Skarbiec

  

SKARBIEC TFI S.A.

    

NN Investment Partners

  

NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.

(dawniej ING TFI S.A.)
    

Investors

  

INVESTORS TFI S.A. 

    

MetLife

  

METLIFE TFI S.A.

    

AVIVA

  

AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A.

    

Franklin Templeton

   

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

    

Quercus

  

QUERCUS TFI S.A.

    

Schroders

 
   

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

    

AXA

  

AXA TFI S.A.

    

Esaliens

  

ESALIENS TFI S.A.

(dawniej Legg Mason TFI S.A.)

    

Opera


  

OPERA TFI S.A.


    

Ryzyko

Inwestycja w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność tytułów uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko niepewnego horyzontu inwestycyjnego - certyfikaty inwestycyjne, w zależności od Warunków emisji i Statutu funduszu, mogą posiadać ściśle określone terminy wykupu, które uniemożliwiają ich spieniężenie w terminie wybranym przez posiadacza certyfikatu. Również ze względu na niską płynność niektórych aktywów zarządzanych przez fundusz, termin zakończenia funduszu\wykupu certyfikatów może zostać znacznie wydłużony.
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas funduszy inwestycyjnych, uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)