Fundusze inwestycyjne

Korzyści z inwestowania w fundusze:

 • wybór rozwiązań spośród wielu typów funduszy (o różnym poziomie potencjalnego zysku i ryzyka)
 • dzięki zarządzaniu aktywami przez profesjonalistów:
  • szansa na zyski i minimalizację strat
  • oszczędność czasu i wygoda
  • możliwość inwestowania w perspektywiczne, ale mniej znane Inwestorowi branże, aktywa czy rynki zagraniczne
  • inwestycje w instrumenty niedostępne dla indywidualnych Inwestorów
 • alternatywa dla innych instrumentów celem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • porównywalność i transparentność funduszy oraz ich wyników
 • możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji
 • wygoda rozliczenia podatkowego - w przypadku Klientów krajowych rozliczenia podatku od dochodu z funduszy otwartych dokonuje sam fundusz.

 

Oferta funduszy w CDM Pekao to:

 • jedna z najszerszych na rynku ofert funduszy inwestycyjnych
 • wybór spośród kilkuset funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez 17 renomowanych towarzystw, polskich i zagranicznych
 • subskrypcje certyfikatów funduszy zamkniętych
 • możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez lokowanie środków w fundusze:
  • inwestujące w Polsce bądź zagranicą
  • o różnym profilu ryzyka - od funduszy rynku pieniężnego po akcyjne
  • otwarte lub zamknięte (o mniejszej płynności inwestycji)
 • profesjonalne wsparcie ekspertów:
  • okresowe publikacje i zestawienia wyników funduszy
  • szkolenia i indywidualne spotkania dla Klientów z ekspertami towarzystw i CDM Pekao
  • Strategie Funduszowe
 • wygodna obsługa funduszy inwestycyjnych:
  • bez wychodzenia z domu - przez Internet bądź telefon
  • z pomocą Doradcy Klienta w placówce

Ryzyko

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 •  kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w Punktach Obsługi Klientów CDM.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 •  ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych w CDM Pekao SA funduszy inwestycyjnych, uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

Jak zacząć inwestować?