Prawo poboru

Co to jest?

Zgodnie  z Kodeksem spółek handlowych, dotychczasowi akcjonariusze spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), z wyjątkiem sytuacji kiedy działając w interesie spółki walne zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Dzięki wykorzystaniu tego instrumentu finansowego, po dokonaniu emisji nowych akcji przez spółkę, akcjonariusze mają możliwość zachowania dotychczasowego udziału w kapitale spółki.

Ryzyka

Z prawami poboru związana jest część ryzyk opisanych w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko zmienności,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko niedojścia emisji do skutku,
 • ryzyko wygaśnięcia przyznanego prawa poboru, co skutkuje utratą potencjalnych korzyści ze sprzedaży lub wykonania prawa poboru.

Z inwestowaniem w prawa poboru związane jest również:

 • ryzyko ceny emisyjnej - cena emisyjna może zostać ustalona po dniu przyznania prawa poboru co uniemożliwia oszacowanie wartości prawa poboru w dniu jego nabycia,
 • ryzyko wygaśnięcia prawa poboru - w przypadku niewykonania prawa poboru w ustalonym terminie, prawo poboru wygasa, co skutkuje stratą całości zainwestowanych w prawa poboru środków.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas akcji uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)