Opcje

Co to jest?

Opcje zaliczają się do instrumentów pochodnych. Ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, indeksy, waluty, kontrakty futures, obligacje.
Na warszawskiej giełdzie notowane są opcje na WIG20 - ich wartość zależy od wartości indeksu WIG20. Zgodnie z polskim prawem opcje są papierami wartościowymi.
Opcje dają nabywcy prawo, a nie obowiązek, do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży), w przyszłym terminie zwanej terminem wygaśnięcia, po określonej z góry cenie zwanej ceną wykonania, określonej ilości instrumentu bazowego dla tej opcji.

Obrót na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się obrót opcjami kupna i sprzedaży na indeks WIG20. Opcje, tak jak kontrakty, są notowane w systemie notowań ciągłych w godzinach 8:30-17:20.
Opcje notowane są w seriach. Seria opcji obejmuje wszystkie opcje o tym samym kursie wykonania, dniu wygaśnięcia i typie (call lub put).
Każda z serii ma swój termin wygaśnięcia, który przypada na miesiąc kończący kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca, w którym rozliczana jest dana seria. W poniedziałek po wygaśnięciu starej serii opcji, wprowadzana jest nowa seria. Na warszawskiej giełdzie zawsze notowane są 4 serie opcji.

Ryzyka

Z inwestowaniem w opcje związana jest część ryzyk opisanych w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powdujące że inwestycje w te instrumenty może mieć efekt odmienny od załoóżnego.

Z inwestowaniem w opcje związane jest również:

 • ryzyko instrumentu bazowego - wynika z ryzyk dotyczących instrumentu finansowego, którego kwotowania stanowią podstawę wyceny lub rozliczenia opcji,
 • ryzyko dywidendy - w przypadku zmiany oczekiwań względem płatności dywidendy z instrumentu bazowego bądź spółki z indeksu, kurs opcji może ulec istotnej zmianie,
 • ryzyko nieuzupełnienia lub nieterminowego uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu wymaganego  - wiąże się w konsekwencji z zamknięciem pozycji w trybie interwencji oraz - w przypadku zrealizowania straty - z pobraniem dodatkowych środków na jej pokrycie,
 • ryzyko nieograniczonej straty - w przypadku wystawienia opcji występuje zagrożenie, że strata może być nieograniczona,
 • ryzyko upływu czasu - cena opcji jest uzależniona od czasum, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu działa, więc na niekorzyść nabywców opcji kupna i nabywców opcji sprzedaży,
 • ryzyko dźwigni finansowej - do wystawienia opcji wystarcza ułamek wartości rzeczywistej transakcji pobranej jako zabezpieczenie, co tworzy efekt dźwigni finansowej. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu finansowego istnieje ryzyko poniesienia przez inwestora straty istotnie przekraczającej wartość pierwotnie zainwestowanej w transakcję kwoty (wniesionego zabezpieczenia).

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas opcji uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 24 90 - dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)