Kontrakty terminowe

Co to jest?

Kontrakt terminowy jest to dwustronna umowa, w której kupujący zobowiązuje się do kupna a sprzedający do sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego (np. towaru, akcji, obligacji), w ściśle określonym terminie i po określonej cenie.
W przypadku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie następuje fizyczna dostawa instrumentu bazowego lecz rozliczenie pieniężne (rozliczane są jedynie zyski/straty z zajmowanych pozycji).
W tym celu każda ze stron kontraktu zarówno kupujący, jak i sprzedający musi wpłacić depozyt zabezpieczający, stanowiący jedynie określony procent jego wartości, na pokrycie ewentualnych strat (depozyt ten jest utrzymywany na rachunku klienta, na oddzielnym subkoncie).

Rodzaje kontraktów terminowych notowanych na GPW

Obrót na GPW Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są kontrakty terminowe na następujące instrumenty bazowe:

 • Indeks WIG2, mWIG40, WIG.GAMES
 • Indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIZ, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET
 • Akcje wybranych spółek z indeksu WIG20
 • Dolar amerykański
 • Euro
 • Funt brytyjski
 • Frank szwajcarski

Ryzyka:

Z inwestowaniem w kontrakty terminowe związana jest część ryzyk opisanych w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, tj.:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycje w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego.

Z inwestowaniem w kontrakty terminowe związane jest również:

 • ryzyko instrumentu bazowego - wynika z ryzyk dotyczących instrumentu finansowego, którego kwotowania stanowią podstawę wyceny lub rozliczenia kontraktu terminowego,
 • ryzyko bazy - oznacza, że cena instrumentu pochodnego może odbiegać od wartości teoretycznej wynikającej z wyceny instrumentu bazowego,
 • ryzyko dywidendy - w przypadku zmiany oczekiwań względem płatności dywidendy z instrumentu bazowego bądź spółki z indeksu, kurs kontraktu terminowego może ulec istotnej zmianie,
 • ryzyko dźwigni finansowej - do zawarcia transakcji wystarcza ułamek wartości rzeczywistej transakcji pobranej jako zabezpieczenie, co tworzy efekt dźwigni finansowej. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu finansowego istnieje ryzyko poniesienia przez inwestora straty istotnie przekraczającej wartość pierwotnie zainwestowanej w transakcję kwoty (wniesionego zabezpieczenia),
 • ryzyko rolowania, czyli konieczność zajęcia takiej samej pozycji na kolejnej serii kontraktu takiego samego rodzaju jak posiadany w związku z wygasaniem kontraktu posiadanego. Jeżeli horyzont inwestycyjny, cel inwestycyjny lub powiązanie otwartej pozycji kontraktowej z innymi inwestycjami klienta wymaga posiadania pozycji dłużej niż moment wygasania (i rozliczenia posiadanego aktualnie kontraktu) zachodzi konieczność zajęcia takiej samej pozycji na kolejnej serii kontraktu tego samego rodzaju, który wygasa później. W efekcie może nastąpić konieczność zajęcia pozycji po cenie wyższej niż cena rozliczenia, lub cena rynkowa wygasającego kontraktu, co zwiększałoby koszt nabycia i utrzymywania danej pozycji,
 • ryzyko nieuzupełnienia lub nieterminowego uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu wymaganego  - wiąże się w konsekwencji z zamknięciem pozycji w trybie interwencji oraz - w przypadku zrealizowania straty - z pobraniem dodatkowych środków na jej pokrycie,'
 • w przypadku usługi Intraday - dodatkowo występuje ryzyko konieczności zamknięcia pozycji w dniu jej otwarcia, co może nastąpić w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas kontraktów terminowych uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls, dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora, dla połączeń z zagranicy oraz telefonów komórkowych)

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)