PODATEK GIEŁDOWY

Inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli zyski zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Po zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od biura/domu maklerskiego PIT-8C.

Do 31 grudnia 2003 roku obowiązywało zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskiwanych na giełdzie. Od 1 stycznia 2004 r. zaczęły obowiązywać regulacje zawarte w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Klienci korzystający z systemu internetowego CDMInternet, mają dostęp do historii podatkowej (w formacie pdf).

Historia obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym, dostępna jest w opcji "Historia podatkowa" w sekcji "Rachunek pieniężny".

Podatek giełdowy - pytania i odpowiedzi, ważne informacje.

 • Kto otrzymuje PIT-8C?
  • PIT-8C otrzyma każdy Klient, który dokonał w 2019 roku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej;

  Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

  • Klient otrzyma PIT-8C zarówno w przypadku osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty.
  • Klient otrzyma PIT-8C także w przypadku, gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa; liczy się fakt uzyskania przychodu.
 • Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków

  PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych dla Klienta.

 • Współposiadacze
  • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy.
  • Nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza.
  • Dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
 • Brak sprzedaży
  • W przypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej, PIT-8C nie jest wystawiany.
  • Jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C.
 • Opodatkowanie nierezydentów
  • Zrównanie rezydentów z nierezydentami.
  • Wszyscy otrzymają PIT-8C zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

  Uwaga! Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do jednego urzędu właściwego dla nierezydentów.

 • Termin zapłaty podatku, PIT-38
  • Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta).
  • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38.
  • Dochodów objętych PIT-38 nie łączy się z innego rodzaju dochodami.
  • Termin złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym i zapłaty podatku - do 30 kwietnia 2020 r.
 • Transfer instrumentów finansowych
  • Transfer do innego biura/domu maklerskiego - jest operacją niemającą wpływu na podatek.
  • Biuro/dom maklerski otrzymuje dane o cenie, dacie i sposobie nabycia transferowanych instrumentów finansowych.
  • Transfer z innego biura/domu maklerskiego - na podstawie informacji otrzymanej od domu maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.
 • Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia
  • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
 • Dochody zwolnione z podatku

  art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):

  • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
  • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
  • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
 • Opłaty za wydanie dokumentów
  • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie.
  • Opłacie podlega wydanie duplikatu informacji podatkowej oraz szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)