PODATEK GIEŁDOWY

Inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli zyski zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Po zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od domu maklerskiego PIT-8C.

Do 31 grudnia 2003 roku obowiązywało zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskiwanych na giełdzie. Od 1 stycznia 2004 r. zaczęły obowiązywać regulacje zawarte w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Klienci CDM Pekao S.A., korzystający z systemu internetowego CDMInternet, mają dostęp do historii podatkowej (w formacie pdf).

Historia obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów osiągniętych w CDM Pekao S.A. w danym roku podatkowym, dostępna jest w opcji "Historia podatkowa" w sekcji "Rachunek pieniężny".

Więcej

Podatek giełdowy - pytania i odpowiedzi, ważne informacje.

 • Kto otrzymuje PIT-8C?
  • PIT-8C otrzyma każdy Klient, który dokonał w 2017 roku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej;

  Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

  • Klient otrzyma PIT-8C zarówno w przypadku osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty.
  • Klient otrzyma PIT-8C także w przypadku, gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa; liczy się fakt uzyskania przychodu.

  Uwaga! Strata w sensie podatkowym wynika z zeznania rocznego (PIT-38) a nie z PIT-8C.

  • Stratę można odliczyć od dochodów z tego samego źródła przychodu w latach następnych w ciągu 5 lat kolejno po sobie następujących.
  • Wysokość obniżenia dochodu w latach następnych nie może przekroczyć w jednym roku 50% osiągniętej straty.  
 • Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków

  PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych przez CDM dla Klienta.

 • Współposiadacze
  • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy.
  • Nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza.
  • Dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
 • Brak sprzedaży
  • Wprzypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej, PIT-8C nie jest wystawiany.
  • Jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C.
  • Koszty dodatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ani też nie są stratą. Brak przychodu - brak kosztów.
 • Opodatkowanie nierezydentów
  • Zrównanie rezydentów z nierezydentami.
  • Wszyscy otrzymają PIT-8C zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

  Uwaga! Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do jednego urzędu właściwego dla nierezydentów.

 • Termin zapłaty podatku, PIT-38
  • Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta).
  • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38.
  • Dochodów objętych PIT-38 nie łączy się z innego rodzaju dochodami.
  • Termin złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym i zapłaty podatku - do 30 kwietnia 2018 r.
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Każdy wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (poniesiony w celu uzyskania przychodu).
  • W oparciu o interpretacje Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik będzie mógł zaliczyć w szczególności:
   • koszty zakupu sprzedanych papierów wartościowych,
   • prowizję pobraną przy sprzedaży i zakupie sprzedanych papierów wartościowych,
   • opłatę pobraną za aktywację rachunku/za prowadzenie rachunku.

  Uwaga! Klient mógł ponieść w związku z prowadzoną działalnością jeszcze inne koszty, lecz CDM Pekao nie jest uprawniony do ich wykazania w informacji PIT-8C.
  Uwzględnienie dodatkowych kosztów jest suwerenną decyzją podatnika i na podatniku spoczywa obowiązek ich udokumentowania.

 • Transfer instrumentów finansowych
  • Transfer do innego domu maklerskiego - jest operacją niemającą wpływu na podatek.
  • Dom maklerski otrzymuje dane o cenie, dacie i sposobie nabycia transferowanych instrumentów finansowych.
  • Transfer z innego domu maklerskiego do CDM - na podstawie informacji otrzymanej od domu maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.
 • Czy odsetki od kredytu na zakup instrumentów finansowych są kosztem uzyskania przychodu?
  • Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie rozstrzyga tego problemu.
  • Tryb postępowania w Banku Pekao SA:
   • Bank /Oddział udzielający kredytu na wniosek Klienta będzie dokumentował wartość zapłaconych odsetek od kredytu oraz kwotę pobranej prowizji (formę potwierdzania wybiera Bank),
   • Klient w tej sprawie powinien skontaktować się z doradcą,
   • Klient podejmuje decyzję czy uwzględni koszt kredytu w PIT-38,
   • CDM nie posiada informacji o koszcie kredytu.
 • Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia
  • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
 • Dochody zwolnione z podatku

  art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):

  • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
  • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
  • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
 • Opłaty za wydanie dokumentów
  • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie.
  • Wszystkie dokumenty z zasobów bieżących i archiwalnych wydawane Klientowi podlegają opłacie.
  • Klienta obowiązuje Taryfa Opłat i Prowizji.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)