Zasilenie rachunku inwestycyjnego

Wpłaty w walucie PLN

Zasilenie rachunku inwestycyjnego w PLN może zostać zrealizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew).

Wpłaty gotówkowe dokonać można bezpośrednio w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Dokonywanie wpłaty gotówkowej w PLN jest możliwe w tej jednostce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, gdzie znajduje się Punkt Obsługi Klientów BM Pekao (dawniej POK CDM), w której złożono dyspozycję wpłaty gotówkowej.

Dla każdego rachunku inwestycyjnego prowadzony jest indywidualny rachunek do wpłat (przyporządkowany Klientowi numer rachunku prowadzonego w złotych).

 

Wykonując przelew w walucie PLN tytułem zasilenia rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao podaj swój indywidualny rachunek do wpłat wskazując jako odbiorcę Biurze Maklerskim Pekao (adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa), w tytule przelewu wskaż numer zasilanego rachunku inwestycyjnego oraz nazwisko i imię posiadacza rachunku.

Przelewy wykonywane w późnych godzinach nocnych lub w niedziele i święta za pośrednictwem Internetu z rachunków umiejscowionych w Banku Pekao SA mogą zostać zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym z opóźnieniem z uwagi na cykl rozliczeniowy w Banku. W związku z powyższym zalecane jest wykonywanie operacji w godzinach pracy Banku.

Przelewy wykonywane z rachunków prowadzonych w innych bankach podlegają sesjom rozliczeń międzybankowych i zgodnie z tymi sesjami są odpowiednio rejestrowane na rachunkach inwestycyjnych.


Wpłaty w walutach innych niż PLN

Zasilenie rachunku inwestycyjnego w walutach innych niż PLN może zostać zrealizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewy).

Wpłaty gotówkowe dokonać można bezpośrednio w naszych Punktach Usług Maklerskich (dawniej POK CDM).

Dokonywanie wpłaty gotówkowej w PLN jest możliwe w tej jednostce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, gdzie znajduje się Punkt Obsługi Klientów BM Pekao (dawniej POK CDM), w której złożono dyspozycję wpłaty gotówkowej.

Przelewy w walutach innych niż PLN (tylko dla Klientów posiadających aktywną usługę wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych) należy przekazywać odpowiednio na:

 

Numer rachunku bankowego

Waluta

Przeznaczenie rachunku

1012401112 1978 0010 0242 1507

EUR

Wpłaty w EUR

6812401112 1787 0010 0242 1477

USD

Wpłaty w USD

2512401112 1789 0010 0242 1666

GBP

Wpłaty w GBP

2212401112 1797 0010 0242 1611

CHF

Wpłaty w CHF

4812401112 1788 0010 1998 9942

CAD

Wpłaty w CAD

0912401112 1781 0010 1951 5112

AUD

Wpłaty w AUD

9012401112 1798 0010 1998 9753

SEK

Wpłaty w SEK

1112401112 1796 0010 1999 0111

NOK

Wpłaty w NOK

8112401112 1792 0010 4232 9218

DKK

Wpłaty w DKK

 

W/w wymienione rachunki bankowe prowadzone są na rzecz Biuro Maklerskie Pekao (dawniej CDM Pekao S.A.) przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.

W tytule wpłaty należy podać numer rachunku inwestycyjnego oraz imię i nazwisko posiadacza.

Kod SWIFT Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX.

Środki pieniężne z tytułu wpłaty księgowane są na rachunku inwestycyjnym w walucie, w której jest prowadzony rachunek BM Pekao (dawniej CDM) wskazany w dyspozycji Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)