Wypłaty z rachunku inwestycyjnego

Wypłata środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego może zostać zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew).

Dokonywanie wypłaty gotówkowej jest możliwe w tej jednostce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, gdzie znajduje się Punkt Usług Maklerskich (dawniej Punkt Obsługi Klientów CDM), w której złożono dyspozycję wypłaty gotówkowej.

Dyspozycja przelewu może być złożona:

Dyspozycja przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego może być wykonana tylko na rachunek bankowy, który jest prowadzony na rzecz posiadacza rachunku inwestycyjnego lub inny rachunek, w związku z realizacją złożonego przez Klienta zlecenia dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi .

Złożenie dyspozycji przelewu w serwisie TeleCDM i CDMMobile jest możliwe tylko na rachunek bankowy uprzednio zdefiniowany w PUM (dawniej POK CDM) lub w serwisie CDMInternet.

Dyspozycja przelewu może być przyjęta jako jednorazowa lub stała.

Dyspozycja stała może dotyczyć:

  • przelewu odsetek od obligacji, wykupu lub dywidendy,
  • przelewu dostępnych środków po rozliczeniu sesji.

Istnieje możliwość złożenia dyspozycji z datą przyszłą (maksymalnie 30 dni do przodu). Taka dyspozycja może być przez Klienta anulowana przed jej realizacją.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)