Zakres operacji

Aplet SDIG do odbioru notowań w czasie rzeczywistym daje dostęp do następujących funkcjonalności:
 • Szybkie składanie zleceń

  SDIG umożliwia składanie tzw. "szybkich zleceń", które są przekazywane na rynek bez konieczności wypełniania pełnego formularza zlecenia w CDMInternet.

  Poniżej przedstawiamy instrukcję dotyczącą obsługi szybkich zleceń.

  Aby złożyć szybkie zlecenie kupna/sprzedaży instrumentów finansowych postępuj według następujących wskazówek:

  1. Otwórz notowania SDIG.
  2. Odszukaj instrument finansowy, na który chcesz złożyć zlecenie.
  3. Jeżeli chcesz złożyć zlecenie kupna kliknij dwukrotnie na cenę waloru w kolumnie Limit S, jeżeli chcesz złożyć zlecenie sprzedaży kliknij dwukrotnie na cenę waloru w kolumnie Limit K.
  4. Otworzy się formularz zlecenia z wypełnionymi danymi:
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego, na który składasz zlecenie.
  • Liczba - wolumen akcji dla ceny waloru, który wybrałeś; to pole jest edytowalne - możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę papierów, na które składasz zlecenie.
  • Typ zlecenia - domyślnie ustawione jest zlecenie z limitem ceny, to pola jest edytowalne - jeżeli nie chcesz składać zlecenia z limitem ceny, z listy rozwijalnej możesz wybrać: PKC, PCR, PEG, PEG-LIMIT.
  • Limit ceny - domyślnie wypełniane jest limitem z arkusza, w który kliknąłeś wybierając instrument finansowy; to pola jest edytowalne - możesz zwiększyć lub zmniejszyć limit ceny.
  • Typ ważności i Data ważności zlecenia - data bieżącej sesji
  1. Jeżeli chcesz wysłać zlecenie zatwierdź je przyciskiem "Kup" lub "Sprzedaj", jeżeli chcesz zrezygnować zamknij okno klikając na krzyżyk.
  2. Gdybyś chciał określić dodatkowe warunki w zleceniu, np. wielkość minimalną lub wielkość ujawnioną, kliknij przycisk "kupno" lub "sprzedaż", który otworzy standardowy formularz zlecenia.
  3. Po zatwierdzeniu, w oknie szybkiego zlecenia wyświetlona zostanie informacja odnośnie jego statusu. Dodatkowe informacje odnośnie statusu zlecenia można śledzić klikając na zakładkę "Narzędzia" - "Zlecenia bieżące".

  Pamiętaj:

  1. Szybkie zlecenia dostępne są we wszystkich pakietach notowań. W przypadku pakietu STANDARD należy pamiętać, że informacje prezentowane są z 15 minutowym opóźnieniem. 
  2. Szybkie zlecenia można składać wyłącznie na bieżącą sesję.
  3. Nie ma możliwości określenia dodatkowych warunków: Stop loss, Stop limit, Wielkość minimalna, Wielkość ujawniona.
  4. Dostępne są przy wyłączonej autoryzacji (jeżeli masz włączoną autoryzację pojawi się standardowy formularz zlecenia).
  5. Zlecenia OTP wykonują się automatycznie jeżeli masz podpisaną Umowę oraz domyślnie włączone OTP.
  6. Jeżeli złożysz zlecenie sprzedaży na liczbę papierów przekraczającą posiadaną liczbę instrumentów na rachunku, zlecenie przed przekazaniem na rynek zostanie zredukowane.
  7. Szybkie zlecenia na instrumenty pochodne wysyłane są na tzw. portfel domyślny.
   Portfelem domyślnym jest:
  • portfel 00 lub portfel 99 (w przypadku Klientów posiadających aktywny portfel 99 [portfel Intraday] i wyboru instrumentu finansowego dopuszczonego do stosowania zabezpieczenia Intraday),

  W trakcie danej sesji logowania w systemie CDMInternet portfel domyślny może ulec zmianie na portfel ostatnio użyty. Zmianę portfela domyślnego na portfel ostatnio użyty wywołuje:

  • portfel ostatnio użyty w: złożonym zleceniu bezpośrednio w systemie CDMInternet na portfelu innym niż domyślny,
  • przejście do okna potwierdzenia zlecenia bez jego ostatecznego zatwierdzenia w systemie CDMInternet w przypadku gdy w formatce zlecenia określany jest portfel inny niż domyślny,
  • użycie kalkulatora do obliczenia wymaganego zabezpieczenia w przypadku gdy w formatce zlecenia określany jest portfel inny niż domyślny.

  Uwaga:

  Złożenie zlecenia w opcji Szybkich zleceń powoduje natychmiastowe przekazanie zlecenia na rynek bez wykonywania dodatkowych potwierdzeń. Aby uniknąć błędów przed wysłaniem zlecenia sprawdź czy wszystkie jego parametry zdefiniowałeś prawidłowo.

 • Definiowanie ustawień

  System SDIG udostępnia cztery firmowe profile ustawień:

  • GPW_Trader 
  • WIG_Trader
  • WIG20_Trader
  • NewConnect_Trader

  Na podstawie ustawień firmowych można definiować własne profile.

  Profile użytkownika umożliwiają tworzenie wielu sposobów prezentacji danych na ekranie. W każdym profilu można umieścić okna zdefiniowane na różne sposoby, co znacznie ułatwia pracę biorąc pod uwagę szybkość i łatwość przełączania profili. Ma to szczególne znaczenie, gdy jeden użytkownik korzysta z programu SDIG na różnych komputerach o różnych parametrach technicznych dotyczących szczególnie grafiki i monitora.

 • Wykresy analizy technicznej

  System SDIG oferuje bogate narzędzia badania instrumentów giełdowych pod postacią okna wykresów. Do wyboru mamy dwa tryby wykresów po wybraniu pozycji Dziennik lub Historia. System umożliwia prezentację danych o zmianach kursu zarówno w formie wykresu jak i w formie tabeli. Okno historii dostarcza informacji na temat poprzednich sesji giełdowych, wartościach otwarcia, zamknięcia sesji oraz kursach na przestrzeni poprzednich dni, miesięcy i lat.

  Zarówno dla okna dziennika jak i dla okna historii dostępna jest zaawansowana konfiguracja pozwalająca na szczegółowe definiowanie sposobu wyświetlania wykresów przez system SDIG.

  Typ wykresu (liniowy, świecowy) - pozwala określić sposób kreślenia wykresu.

  Skala kursu - dostępne są dwie opcje skalowania wykresu - skala liniowa i skala logarytmiczna

  Zakres danych - zakres czasu, na podstawie którego kreślony jest wykres. W przypadku okna dziennika zakres określamy w dniach, zaś w przypadku okna historii w miesiącach.

  Długość tiku - dla okna dziennika określana w minutach, dla okna historii w dniach.

  Średnie kroczące - system udostępnia opcję kreślenia średnich kroczących. Można zdefiniować do trzech niezależnych średnich kroczących wybierając dla każdej kolor linii na wykresie oraz długość kroku.

  Linie trendu - pole wyboru pozwala włączyć/wyłączyć kreślenie linii trendu w oknie wykresów.

  Liczba tików - określa liczbę tików, będącą podstawą przy kreśleniu wykresu wolnego i szybkiego oscylatora stochastycznego (SSTO, FSTO)

  Wygładzanie - parametr określa stopień "wygładzania" wykresów wolnego i szybkiego oscylatora stochastycznego (SSTO, FSTO)

 • Komunikaty PAP

  Applet notowań SDIG umożliwia prezentację serwisu Polskiej Agencji Prasowej.

  Dostępne są dwie podstawowe funkcje:

  • informacja o nowych komunikatach,
  • wyszukiwanie w bazie historycznej


  Aby wyświetlić okna z informacjami PAP wybierz w menu głównym apletu przycisk "Narzędzia", a następnie wybierz opcję "Informacje agencyjne".

 • Alerty
  System SDIG umożliwia definiowanie własnych alertów (alarmów) pozwalających na bieżąco monitorować stan poszczególnych instrumentów i informujących, sygnałem dźwiękowym oraz pojawiającym się okienkiem powiadomienia, o spełnionym kryterium uruchomienia alarmu.

Aplikacja do odbioru notowań giełdowych w czasie rzeczywistym udostępniana jest Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. korzystającym z obsługi rachunku brokerskiego poprzez system internetowy CDMInternet.
 • Uzyskanie dostępu do notowań on-line

  Warunkiem uzyskania dostępu do notowań jest:

  • podpisanie „Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A." ." („Umowa abonamentowa") (od 16.11.2015 r.),

  lub

  • posiadanie zawartej wcześniej „Umowy abonenckiej" (do 15.11.2015 r.).

  regulującej zasady udostępniania serwisów giełdowych czasu rzeczywistego.

  Do czasu podpisania „Umowy abonamentowej" możliwe jest korzystanie z notowań opóźnionych o 15 minut - Pakiet STANDARD. „Umowę abonamentową" można podpisać przy okazji otwierania rachunku inwestycyjnego z dostępem przez Internet lub w terminie późniejszym. Klient, który ma już podpisaną „Umowę abonamentową" lub „Umowę abonencką", może samodzielnie wybrać odpowiadający mu Pakiet notowań. Po zalogowaniu do serwisu CDMInternet wystarczy wejść w USTAWIENIA. W kategorii Umowy dodatkowe należy wybrać żądany pakiet, wskazać rachunek inwestycyjny, z którego będą pobierane opłaty i potwierdzić wybór przyciskiem Zatwierdź oraz aktywną metodą autoryzacji - kod SMS lub hasło jednorazowe.

  Zmianę pakietu notowań można zlecić również u konsultantów TeleCDM lub w dowolnym POK.

 • Uruchamianie aplikacji do notowań on-line

  Uruchomienie notowań jest możliwe po zalogowaniu do CDMInternet. Z menu po lewej stronie należy wybrać link Notowania. Uruchomienie podglądu notowań powinno nastąpić automatyczne.

  W przypadku, gdy uruchomienie apletu nie przebiegło pomyślnie, użytkownik powinien upewnić się, czy posiada zainstalowane oprogramowanie Java oraz sprawdzić ustawienia przeglądarki.Pomoc techniczną można uzyskać także pod numerem infolinii 0 801 110 502 lub 0 22 591 25 95.

 • Jaka jest opłata za korzystanie z różnych pakietów w ciągu jednego miesiąca?

  Opłata zostanie naliczona dla najwyższego pakietu aktywowanego przez Klienta w danym miesiącu.

 • Kiedy pobierane są opłaty za udostępnienie płatnego pakietu w serwisie SDIG?

  Opłata za korzystanie z pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca. Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet opóźniony. Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

  Szczegółowy cennik za dostęp do notowań określa „Taryfa opłat abonamentowych", a dla Klientów, którzy mają zawartą „Umowę abonencką" - załącznik do „Umowy abonenckiej" lub Komunikaty Prezesa Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A..

 • Gdzie można dokonać zmiany serwisu notowań w CDMInternet?

  Zmiany pakietu notowań można dokonać w CDMInternet w zakładce USTAWIENIA, w opcji Umowy dodatkowe.

 • Jak zapisać ustawienia podglądu notowań SDIG?
  Aby przy następnym otwarciu apletu SDIG wyświetliły się wybrane i skonfigurowane zgodnie z preferencjami Klienta tabele lub wykresy giełdowe należy wybrać "Narzędzia", a następnie "Zapisz ustawienia".
 • W jakich wypadkach należy użyć opcji Wykonaj ponowne połączenie z serwerem danych?
  W przypadku gdy połączenie z serwerem zostanie zerwane (co może mieć miejsce na przykład podczas chwilowej awarii sieci na stanowisku pracy) można wykorzystać funkcję ponownego nawiązania połączenia z serwerem. W tym celu należy wybrać z menu głównego pozycję "Wykonaj ponowne połączenie z serwerem danych".
 • Co to jest alert na notowaniach?
  Jest to możliwość ustawienia poziomu alarmu informującego, gdy określony instrument spełni zadane w alercie kryteria.
 • Jak otworzyć wykres dla wybranego instrumentu giełdowego?
  W celu otworzenia wykresu dla danego instrumentu giełdowego należy na oknie wyświetlającym notowania kliknąć ikonę "?" zlokalizowaną obok nazwy instrumentu.
 • Jak wyświetlić informacje PAP?
  Aby wyświetlić okno z informacjami PAP należy wcisnąć w menu głównym przycisk "Narzędzia", a następnie wybrać opcję "Informacje agencyjne".

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)