TeleCDM

TeleCDM - komfort i wygoda

TeleCDM jest serwisem dostępnym w ramach usługi CDM24. Serwis skierowany jest do wszystkich naszych Klientów, którzy komfortowo i wygodnie chcą zarządzać rachunkiem inwestycyjnym przez telefon.

Konsultanci TeleCDM dostępni są do Państwa dyspozycji w dni robocze w godz. 8:00-20:00 pod numerami telefonów:

 • +48 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 •  +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).

Za pośrednictwem telefonu możesz:

Składać zlecenia i dyspozycje w zakresie m.in.:
 • zawierania transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje) w obrocie zorganizowanym,
 • inwestowania na rynkach zagranicznych,   
 • anulowania oraz modyfikacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
 • zamiany obligacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
 • wydania na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
 • funduszy inwestycyjnych.
Wykonywać przelewy:
 • środków pieniężnych z rachunku pieniężnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy, którego jesteś  posiadaczem lub współposiadaczem,
 • środków pieniężnych na inny rachunek inwestycyjny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • cykliczne z rachunku inwestycyjnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem.
Zarządzać rachunkiem inwestycyjnym w zakresie m.in.:
 • aktualizacji danych (adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania do celów podatkowych, numeru NIP, Urzędu Skarbowego, numeru telefonu do oddzwaniania, numeru telefonu do SMS, adresu e-mail),
 • zablokowania rachunku na wniosek posiadacza,
 • wystawienia świadectwa depozytowego,
 • konwersji zdeponowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Dodatkowo w serwisie automatycznym (IVR) możesz m.in.:
 • uzyskać informację o stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,
 • uzyskać informację o stanie realizacji bieżących zleceń i o aktywnych zleceniach,
 • zmienić numer PIN.

Wykaz wszystkich operacji dostępnych w serwisie TeleCDM znajdziesz również w Tabeli funkcji.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych Kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane dostępne są tutaj.

 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka dodatkowe: ryzyko walutowe, ryzyko regulacyjne kraju, ryzyko regulacyjne kraju emitenta. Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach dostępnych na stronie www.cdmpekao.com.pl. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Z inwestowaniem w kontrakty terminowe oraz opcji wiąże się w szczególności ryzyko dźwigni finansowej - do zawarcia transakcji wystarcza ułamek wartości rzeczywistej transakcji pobranej jako zabezpieczenie, co tworzy efekt dźwigni finansowej. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu finansowego istnieje ryzyko poniesienia przez inwestora straty istotnie przekraczającej wartość pierwotnie zainwestowanej w transakcję kwoty (wniesionego zabezpieczenia).

TeleCDM - komfort i wygoda

Za pośrednictwem TeleCDM masz wygodny dostęp do swojego rachunku inwestycyjnego bez wychodzenia z domu.

Więcej o TeleCDM

Dlaczego warto korzystać?

Jeśli jesteś Klientem ceniącym sobie komfort i wygodę inwestowania bez wychodzenia z domu, a telefon jest dla Ciebie wygodnym narzędziem, umożliwiającym zdalny dostęp do rachunku inwestycyjnego - TeleCDM jest właśnie dla Ciebie!

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)