Najczęściej Zadawane Pytania

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę na ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne.  Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego a Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)