Zlecenia zaawansowane

Chcesz aktywnie inwestować, a nie masz czasu na śledzenie notowań?

Poznaj zlecenia zaawansowane.

Zlecenie zaawansowane to zlecenie Klienta określające warunki wykonania lub warunki wzajemnych relacji składanych zleceń na zasadach określonych poniżej. Na podstawie złożonego zlecenia zaawansowanego automatycznie generowane są zlecenia brokerskie (zlecenia cząstkowe). Zlecenia zaawansowane to automatyzacja w inwestowaniu w akcje lub kontrakty terminowe. Dzięki automatyzacji, bez bieżącego monitorowania notowań, inwestycja dostosowywana jest do zmieniających się warunków bądź realizowany jest scenariusz wybrany przez Inwestora.

Złożenie zlecenia zaawansowanego jest bezpłatne. Opłaty są naliczane od zleceń brokerskich, realizowanych na podstawie zlecenia zaawansowanego. 

Najważniejsze korzyści:

 • Brak konieczności śledzenia notowań - oszczędność czasu
 • Optymalizacja w zarządzaniu portfelem zleceń
 • Ułatwienie w realizacji zysków na założonym poziomie
 • Ochrona kapitału zgodnie z przyjętymi założeniami
 • Możliwość konstruowania nowych strategii inwestycyjnych

Dla kogo?

 • Dla Inwestorów, którzy nie mają czasu na ciągłe śledzenie notowań giełdowych.
 • Dla Inwestorów poszukujących wsparcia w realizacji zaawansowanych strategii inwestycyjnych.

 

Dostępne są cztery rodzaje zleceń zaawansowanych:

 • Zlecenie SSL (Step Stop Limit)  

Otwierające lub zamykające pozycje. Na jego podstawie generowane jest zlecenie cząstkowe „Stop limit" lub „Stop loss". Limit aktywacji oraz limit ceny (w przypadku „Stop limit") jest automatycznie modyfikowany przez system CDM Pekao o zdefiniowaną przez Inwestora odległość od zmieniającego się kursu rynkowego: spadającego - w przypadku kupna lub rosnącego - w przypadku sprzedaży.

Zobacz zasady działania i przykładową symulację SSL . Wyświetlaj prezentację w trybie "pokaz slajdów".

 • ToC (Take or Cut)

Zamykające pozycje. Składa się z 2 zleceń podrzędnych: „Take" - realizującego zysk otwartej pozycji oraz „Cut" - zamykającego dalsze straty z otwartej pozycji. Na podstawie zleceń podrzędnych system CDM Pekao generuje zlecenia cząstkowe z limitem ceny. W przypadku realizacji jednego ze zleceń cząstkowych, drugie jest automatycznie anulowane.

Zobacz zasady działania i przykładową symulację ToC . Wyświetlaj prezentację w trybie "pokaz slajdów".

 • SToC (Speed, Take or Cut) 

Składające się z 3 zleceń podrzędnych: otwierającego pozycje „Speed" (z dowolnym typem ceny) oraz zamykających pozycje „Take" i „Cut". W przypadku realizacji zlecenia „Speed" automatycznie aktywowana jest opcja zamknięcia zyskownej pozycji „Take" lub stwarzającej ryzyko straty „Cut". W przypadku realizacji jednego z zamykających zleceń cząstkowych, drugie jest automatycznie anulowane.

Zobacz zasady działania i przykładową symulację SToC . Wyświetlaj prezentację w trybie "pokaz slajdów".

 • OTO (One Triggers Other)

Składające się z 2 zleceń podrzędnych: zlecenia kupna lub sprzedaży „One" oraz przeciwstawnego, realizowanego automatycznie zlecenia „Other". Zlecenie „Other" w zależności od zastosowanego typu ceny może być stosowane jak zlecenie realizujące zyski (zlecenie z limitem ceny) lub zabezpieczające przed dużymi stratami (zlecenie typu „Stop").

Zobacz zasady działania i przykładową symulację OTO . Wyświetlaj prezentację w trybie "pokaz slajdów".


Jak rozpocząć korzystanie ze zleceń zaawansowanych?

Dyspozycje przyjmujemy:

Zlecenia na kontraktach terminowych (typu  SSL, ToC, SToC i OTO) realizujemy na rachunkach inwestycyjnych Klientów posiadających aktywną usługę wykonywania zleceń, których przedmiotem są derywaty. Jeśli jeszcze nie posiadasz aktywnej usługi:


Ryzyka związane z usługą zleceń zaawansowanych

Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe z korzystaniem z usługi zleceń zaawansowanych wiążą się następujące ryzyka:

 • ryzyko unieważnienia zlecenia zaawansowanego (wszystkich zleceń cząstkowych) - odrzucenie przez GPW chociażby jednego przekazanego zlecenia cząstkowego spowoduje unieważnienie całego zlecenia zaawansowanego wraz ze wszystkimi wystawionymi zleceniami cząstkowymi, bez względu na stopień realizacji i przetworzenia poszczególnych zleceń. Odrzucenie zlecenia cząstkowego może nastąpić z przyczyn regulacyjnych tj. powodem odrzucenia może być działanie niezgodne z zasadami ustalonymi przez GPW (w Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwałach Rady Nadzorczej GPW oraz Zarządu GPW, w Cedule GPW lub komunikatach wydawanych przez GPW) lub CDM (w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Umowie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. lub Komunikacie Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. dotyczącego zasad obsługi zleceń zaawansowanych realizowanych za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego PekaoS.A.), jak również z przyczyn technicznych (tj. powodem odrzucenia mogą być systemy informatyczne GPW lub CDM, a także infrastruktura techniczna pośrednicząca w połączeniu systemów informatycznych CDM i GPW). W szczególności przyczynami regulacyjnymi powodującymi odrzucenie zleceń cząstkowych mogą być:
  • wystąpienie fazy sesji lub statusu instrumentu finansowego podczas trwającej sesji giełdowej, które powodują zawieszenie przyjmowania zleceń przez GPW,
  • podanie warunków zlecenia niedozwolonych dla danej fazy sesji lub statusu instrumentu finansowego (np.: w fazie „przed otwarciem" GPW nie przyjmuje zleceń cząstkowych z typem zlecenia PEG lub PEG Limit, limit aktywacji został nieprawidłowo określony względem kursu odniesienia),
  • podany limit ceny zlecenia cząstkowego Speed lub Take:    
   • w przypadku zlecenia kupna - jest większy niż 150% kursu ostatniej transakcji lub
   • w przypadku zlecenia sprzedaży - jest mniejszy niż 50% kursu ostatniej transakcji,
  • brak zleceń z limitem referencyjnym w arkuszu zleceń GPW po tej samej stronie, co wysyłane zlecenie cząstkowe z typem zlecenia PEG lub PEG Limit,
  • brak w fazie notowań ciągłych jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie, co wysyłane zlecenie cząstkowe Speed z typem zlecenia PCR,
  • w przypadku zlecenia zaawansowanego rodzaju OTO - unieważnienie spowoduje sytuację, w której wartość środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży zrealizowanej zleceniem cząstkowym One, będzie niewystarczająca na pokrycie kupna realizowanego zleceniem cząstkowym Other, a jednocześnie na rachunku inwestycyjnym nie będzie dostępnych środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości,
 • ryzyko realizacji zleceń cząstkowych w oparciu o nieaktualne dane rynkowe - odrzucenie dyspozycji anulowania lub modyfikacji zlecenia cząstkowego przez GPW może spowodować wystąpienie niespójności danych zlecenia zaawansowanego, skutkującej przerwaniem procesu dalszej aktualizacji zleceń cząstkowych stosownie do danych rynkowych,
 • ryzyko opóźnień w automatycznej obsłudze zleceń cząstkowych - może wystąpić w przypadku opóźnień w zakresie przetwarzania notowań, potwierdzeń zleceń oraz potwierdzeń transakcji. Opóźnienia mogą spowodować w szczególności:
  • w przypadku zleceń zamykających Take i Cut (wygenerowanych na podstawie tego samego zlecenia zaawansowanego ToC lub SToC) - zamknięcie pozycji może obejmować podwójny wolumen lub może powstać pozycja odwrócona. Ryzyko powstania takiej sytuacji zwiększa się w przypadku gdy:
   • różnica pomiędzy limitem ceny zlecenia Take i limitem aktywacji zlecenia Cut jest mniejsza,
   • występuje znaczna zmienność kursu instrumentu finansowego,
  • wartość limitu aktywacji w zleceniu cząstkowym (wygenerowanego na podstawie zlecenia SSL) może zostać oparta na nieaktualnym kursie odniesienia,
 • ryzyko kursowe - zmienność kursu instrumentu finansowego może doprowadzić do realizacji tzw. dużych strat kursowych. Zmienność kursu instrumentu finansowego może spowodować w szczególności:
  • w przypadku zlecenia Speed bez określonego limitu ceny (PKC, PCR, PEG i Stop Loss) i zlecenia Take z limitem ceny niekorzystnym w stosunku do kursu realizacji zlecenia Speed (wygenerowanego na podstawie zlecenia zaawansowanego SToC) - realizację zleceń podrzędnych Speed i Take ze stratą,
  • w przypadku aktywacji zlecenia Cut typu Stop Loss (wygenerowanego na podstawie zlecenia zaawansowanego SToC lub ToC) - realizację dużej straty,
  • w przypadku małej różnicy pomiędzy limitem ceny i limitem aktywacji, a także w przypadku szybkich zmian kursów na GPW - brak realizacji zlecenia zamykającego Cut typu Stop Limit.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)