Krótka sprzedaż

Co to jest?

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna, która umożliwia zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Jeśli kurs danego instrumentu finansowego będzie spadać, różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży (po kursie wyższym), a kwotą zapłaconą za odkupienie papieru wartościowego (po kursie niższym) będzie stanowić Twój zysk.

W celu aktywacji usługi konieczne jest podpisanie dodatkowej Umowy Krótkiej Sprzedaży w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (PUM, dawniej POK CDM) po spełnieniu wymagań określonych w umowie. Otwarcie krótkiej pozycji wiąże się z koniecznością wniesienia depozytu zabezpieczającego.

Warunki zawarcia umowy

 • Aktywacja usługi wymaga sprawdzenia adekwatności usługi.
 • Aktywa min. 50.000,00 zł netto (po odliczeniu zobowiązań kredytowych). 

Zasady obsługi

 • Usługa krótkiej sprzedaży oferowana jest przede wszystkim w trybie day tradingu. Oznacza to zobowiązanie do zamykania pozycji na sesji, na której zawarto transakcję krótkiej sprzedaż, do godziny 16:30 lub anulowania zlecenia krótkiej sprzedaży, które nie zostało zrealizowane.
 • W przypadku zamiaru dostarczenia papierów na rozrachunek transakcji krótkiej sprzedaży samodzielnie, należy poinformować Biuro Maklerskie Pekao (dawniej CDM) o takim zamiarze przed Terminem Zamknięcia - osobiście, telefonicznie w PUM (dawniej POK CDM) lub TeleCDM. Termin Zamknięcia określa godzinę, do której należy zamknąć krótką pozycję.
 • Godziny przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży (nie dotyczy zleceń odkupu) obowiązują od godziny 19:00 w dniu poprzedzającym sesję do godziny 16:30 w dniu sesji.
 • Zlecenia krótkiej sprzedaży można składać poprzez Doradców w PUM (dawniej POK CDM, których lista dostępna jest w wyszukiwarce, u konsultantów TeleCDM oraz w serwisie CDMInternet. Szczegóły obsługi zleceń w serwisie CDMInternet zostały opisane w podręczniku użytkownika.

Parametry zleceń

 • Zlecenia krótkiej sprzedaży mogą być składane na akcje spółek notowanych na GPW określonych w Komunikacie dla Klientów, pod warunkiem, że papier wartościowy, na który składane jest zlecenie krótkiej sprzedaży nie jest zdeponowany na rachunku inwestycyjnym (wyjątek: papier pochodzi z pożyczki).
 • Minimalna wartość zlecenia krótkiej sprzedaży wynosi 5.000,00 zł.
 • Zlecenia krótkiej sprzedaży mogą być ważne wyłącznie na bieżącą sesję.
 • Zlecenia odkupu nie podlegają ograniczeniom z zastrzeżeniem, że nie można odkupić większej liczby instrumentów niż krótka pozycja na rachunku.
 • Przed złożeniem zlecenia konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia.
 • Wszelkie parametry określające szczegółowe warunki wykonania zleceń krótkiej sprzedaży określa Komunikat dla Klientów.

Zabezpieczenia zleceń

 • Środki do zabezpieczenia blokowane tylko na podstawie dyspozycji.
 • Dla otwartych pozycji zabezpieczenie minimalne to 100%, a maksymalne/wstępne wynosi 125%.
 • Dla zleceń aktywnych w części niezrealizowanej zabezpieczenie wstępne wynosi 25%.
 • Maksymalny limit udziału papierów wartościowych w depozycie wynosi 60%.
 • Wartości wszystkich współczynników związanych z otwarciem krótkich pozycji na papierach wartościowych określone są w Komunikacie dla Klientów.

Opłaty i prowizje 

 • Zlecenia krótkiej sprzedaży zgodnie z tabelą prowizji obowiązującą na rachunku dla rynku akcji (informacja dostępna w PUM (dawniej POK CDM, których lista dostępna jest w wyszukiwarce), TeleCDM lub w serwisie CDMInternet na stronie SZCZEGÓŁY RACHUNKU w zakładce RACHUNEK PAPIERÓW). 

Ryzyka związane z usługą krótkiej sprzedaży 

Ryzyko związane ze zmianą kursu akcji - wzrost kursu akcji jest teoretycznie nieograniczony, inwestor może być zmuszony do zamknięcia pozycji (odkupu) po cenie znacznie wyższej od ceny, po której została dokonana transakcja krótkiej sprzedaży (otwarcie pozycji); potencjalna strata inwestora może przekroczyć wartość inwestycji.

Ryzyko kontrahenta - mogą wystąpić ograniczenia w dostępności pożyczkodawcy w przypadku konieczności zawarcia pożyczki papierów wartościowych.

 W przypadku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych:

 • ryzyko konieczności zwrotu papierów wartościowych w terminie narzuconym przez pożyczkodawcę (w przypadku złożenia przez pożyczkodawcę żądania zwrotu pożyczonych papierów wartościowych),
 • ryzyko konieczności zamknięcia pozycji krótkiej w terminie niedogodnym dla inwestora. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje na temat Krótkiej Sprzedaży uzyskasz pod numerami telefonów TeleCDM:

 • +48 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
 • +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).
Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)