zagraniczne instrumenty finansowe

 2 Zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że:

1) w przypadku realizacji transakcji na rynkach zagranicznych, niezależnie od opłaty lub prowizji przewidzianej w Taryfie prowizji i opłat Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (TPiO), Klient zostanie obciążony następującymi kosztami publicznoprawnymi (podatkami transakcyjnymi, opłatami skarbowymi lub innymi należnościami publicznoprawnymi):

a) w przypadku Wielkiej Brytanii:

- Stamp Duty w wysokości 0,5% wartości transakcji kupna akcji spółek brytyjskich, opłata pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna,

- Stamp Duty w wysokości 1% wartości transakcji kupna akcji spółek irlandzkich, opłata pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna,

- PTM levy w wysokości 1 GBP dla transakcji kupna lub sprzedaży akcji, gdy wartość transakcji brutto przekracza 10 000 GBP, opłata pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna lub sprzedaży,

b) w przypadku Francji: FTT (French/Financial Transaction Tax) w wysokości 0,3% wartości transakcji kupna akcji spółek z siedzibą w Francji, których rynkowa kapitalizacja przekracza (na dzień 1 grudnia poprzedniego roku) 1 miliard EUR, wskazanych przez władze francuskie. Podatek ten ma zastosowanie również do instrumentów finansowych typu ADR (American Depository Receipt) i GDR (Global Depository Receipt), wyemitowanych w oparciu o akcje tych spółek. Lista spółek, których dotyczy FTT dostępna jest m.in. na stronach internetowych francuskich władz podatkowych,

c) w przypadku Włoch: IFTT (Italian Financial Transaction Tax) w wysokości 0,1% wartości zawieranej na rynku regulowanym transakcji kupna akcji spółek z siedzibą we Włoszech, których rynkowa kapitalizacja jest równa lub większa niż 500 milionów EUR. Lista spółek objętych IFTT dostępna jest m.in. na stronach internetowych włoskiej giełdy (BORSA ITALIANA),

d) w przypadku Grecji:

- Stamp Duty w wysokości 0,0325% wartości transakcji kupna akcji spółek notowanych na Athens Stock Exchange,

- koszt publicznoprawny w wysokości 0,2325% (podatek w wysokości 0,2% + Stamp Duty w wysokości 0,0325%) wartości transakcji sprzedaży akcji spółek notowanych na Athens Stock Exchange,

e) w przypadku Stanów Zjednoczonych: w wysokości 0,0013% wartości zawieranej transakcji sprzedaży dla większości instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie SEC (U.S. Security and Exchange Commission),

2) w zależności od regulacji rynkowych, w przypadku zawarcia transakcji na danym rynku, oprócz podatków transakcyjnych właściwych dla danego rynku, mogą zostać naliczone również koszty publicznoprawne właściwe dla kraju siedziby emitenta danego instrumentu finansowego, np. w przypadku kupna na rynkach w USA akcji spółek z siedzibą we Francji, które podlegają podatkowi transakcyjnemu opisanemu w pkt. 1 b), zostaną naliczone również koszty publicznoprawne właściwe dla francuskich instrumentów finansowych.

3) w przypadkach, o których mowa wyżej, łączny koszt transakcji (prowizje i opłaty z TPiO + koszty publicznoprawne) może wynosić:

a) w przypadku Wielkiej Brytanii: w przedziale od 0,91% do 1,51% wartości transakcji, przy czym nie mniej niż wskazano w TPiO,

b) w przypadku Francji: w przedziale od 0,7% do 0,8%, przy czym nie mniej niż wskazano w TPiO,

c) w przypadku Włoch: w przedziale od 0,5% do 0,6%, przy czym nie mniej niż wskazano w TPiO,

d) w przypadku Grecji: w przedziale od 0,6325% do 0,7325%, przy czym nie mnie niż wskazano w TPiO

e) w przypadku Stanów Zjednoczonych od 0,50 % do 0,7 %, przy czym nie mniej niż wskazano w TPiO.

4) w przypadku realizacji transakcji na instrumencie finansowym typu ADR na rynkach zagranicznych, niezależnie od opłaty lub prowizji przewidzianej w Taryfie prowizji i opłat Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (TPiO), Klient może zostać obciążony kosztami wynoszącymi zazwyczaj $20-$50 za 1000 ADR. Nie ma jednolitych zasad poboru opłaty. Więcej informacji na temat ADR na stronie SEC (U.S. Security and Exchange Commission): https://investor.gov/system/files/news/documents/english/adr-bulletin.pdf .

5) informacja o kosztach publicznoprawnych została przygotowana przez CDM z zachowaniem należytej staranności, na podstawie źródeł zewnętrznych. Informacja jest aktualizowana na początku każdego roku kalendarzowego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)