KOMUNIKATY ARCHIWALNE

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 92/DRP/2018 W sprawie przedstawienia Informacji Agenta Ubezpieczeniowego sporządzonej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 04-12-2018
Komunikat nr 87/DOP/2018 W sprawie informacji na temat dokumentów zawierających kluczowe informacje dla PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 86/DOP/2018 W sprawie zaprzestanie przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 75/DRR/2018 W sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-09-2018
Komunikat nr 66/DOP/2018 W sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 07-08-2018
Komunikat nr 65/DOP/2018 W sprawie rynków na których CDM Pekao S.A. wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. 25-07-2018
Komunikat nr 61/DRR/2018 W sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 13-07-2018
Komunikat nr 46/DOP/2018 W sprawie kosztów publicznoproawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-05-2018
Komunikat nr 45/DZS/2018 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników CDM Pekao S.A. 29-05-2018
Komunikat nr 44/DMZ/2018 W sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 24-05-2018
Komunikat nr 43/DOP/2018 W sprawie zaprzestania wykonywania zleceń zaawansowanych i w konsekwencji uchylenie Komunikatu nr 116/DOP/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących zleceń zaawansowanych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. wynika z opinii KNF kwalifikującej usługę jako handel algorytmiczny zgodnie z regulacjami MIFID 2 22-05-2018
Komunikat nr 38/DOP/2018 W sprawie kanałów zdalnych za pośrednictwem których możliwe jest złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Danwood Holding S.A., a także dodatkowe warunki złożenia oświadczenia oraz numery telefonów pod którymi są przyjmowane 08-05-2018
Komunikat nr 37/DOP/2018 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za 2017 r. 30-04-2018
Komunikat nr 36/BA/2018 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie sporządzania i dystrybucji Analiz Inwestycyjnych, Rekomendacji o charakterze ogólnym oraz Rekomendacji przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 20-04-2018
Komunikat nr 25/DOP/2018 W sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 07-03-2018
Komunikat nr 4/DOP/2018 W sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 02-01-2018
Komunikat nr 2/DOP/2018 W sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 02-01-2018
Komunikat nr 1/DRR/2018 W sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 02-01-2018
Komunikat nr 121/DOP/2017 W sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 29-12-2017
Komunikat nr 114/DMZ/2017 W sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 29-12-2017
Komunikat nr 113/DKS/2017 W sprawie warunków podpisania Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty 29-12-2017
Komunikat nr 111/DOP/2017 W sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 110/DOP/2017 W sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 29-12-2017
Komunikat nr 109/DOP/2017 W sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 29-12-2017
Komunikat nr 108/DOP/2017 W sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 107/DOP/2017 W sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 29-12-2017
Komunikat nr 106/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 29-12-2017
Komunikat nr 105/DOP/2017 W sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 29-12-2017
Komunikat nr 104/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 97/DRP/2017 W sprawie zaprzestania, z dniem 3 stycznia 2018 roku, świadczenia usługi ogólnych porad inwestycyjnych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 96/DRR/2017 W sprawie wzorów pełnomocnictw 29-12-2017
Komunikat nr 95/DRR/2017 W sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 94/DRR/2017 W sprawie rodzajów instrumentów finansowych w zakresie, których CDM Pekao S.A. nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 29-12-2017
Komunikat nr 91/DZS/2017 W sprawie zasad udostępniania Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 29-12-2017
Komunikat nr 90/DKS/2017 W sprawie wykazu walut, w których CDM Pekao S.A. prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków CDM Pekao S.A. do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem CDM Pekao S.A., wykazu walut w odniesieniu do których CDM Pekao S.A. dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 29-12-2017
Komunikat nr 87/SIW/2017 W sprawie wykonywania przez CDM Pekao S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie na własny rachunek umów zbycia instrumentów finansowych ze zleceniodawcą 28-12-2017
Komunikat nr 84/DMZ/2017 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Zarządzania Sprzedażą CDM Pekao S.A. w spotkaniu świątecznym 15-12-2017
Komunikat nr 44/DZS/2017 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników POK 02-06-2017
Komunikat nr 39/DMZ/2017 W sprawie oferty specjalnej dla pracowników CDM Pekao S.A. 24-05-2017
Komunikat nr 10/DOP/2017 W sprawie współczynników wag ryzyka dla papierów wartościowych pod zabezpieczenie linii kredytowej na zakup instrumentów finansowych 20-02-2017
Komunikat nr 3/DNK/2017 W sprawie zasad składania i rozpatrywania skarg (reklamacji) Klientów 09-01-2017
Komunikat nr 94/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniach 09-12-2016
Komunikat nr 18/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Sprzedaży CDM Pekao S.A. w szkoleniu organizowanym przez partnerów 10-02-2016
Komunikat nr 90/DO/2015 W sprawie określenia zasad obsługi zleceń krótkiej sprzedaży oraz zleceń odkupu w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 22-10-2015
Komunikat nr 87/DO/2015 W sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 22-10-2015
Komunikat nr 59/DRR/2015 W sprawie dopuszczonej przez CDM Pekao S.A. formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnione w odpowiednim rejestrze/ewidencji 11-08-2015
Komunikat nr 100/DRW/2013 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Klientów "funduszowych") 27-12-2013
Komunikat nr 15/DRG/2013 W sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 14-02-2013

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)