KOMUNIKATY ARCHIWALNE

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 121/DOP/2017 W sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 29-12-2017
Komunikat nr 114/DMZ/2017 W sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 29-12-2017
Komunikat nr 113/DKS/2017 W sprawie warunków podpisania Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty 29-12-2017
Komunikat nr 111/DOP/2017 W sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 110/DOP/2017 W sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 29-12-2017
Komunikat nr 109/DOP/2017 W sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 29-12-2017
Komunikat nr 108/DOP/2017 W sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 107/DOP/2017 W sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 29-12-2017
Komunikat nr 106/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 29-12-2017
Komunikat nr 105/DOP/2017 W sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 29-12-2017
Komunikat nr 104/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 102/DMZ/2018 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2019 roku nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku za pomocą Internetu 21-12-2018
Komunikat nr 101/DOP/2018 W sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez CDM Pekao S.A. 21-12-2018
Komunikat nr 100/DRW/2013 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Klientów "funduszowych") 27-12-2013
Komunikat nr 99/DMZ/2018 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 21-12-2018
Komunikat nr 97/DRP/2017 W sprawie zaprzestania, z dniem 3 stycznia 2018 roku, świadczenia usługi ogólnych porad inwestycyjnych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 97/DOP/2018 W sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2018
Komunikat nr 96/DRR/2017 W sprawie wzorów pełnomocnictw 29-12-2017
Komunikat nr 96/DOP/2018 W sprawie opłat oraz zakresów pakietów udostępnianych na podstawie umowy Abonenckiej 20-12-2018
Komunikat nr 95/DRR/2017 W sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 94/DRR/2017 W sprawie rodzajów instrumentów finansowych w zakresie, których CDM Pekao S.A. nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 29-12-2017
Komunikat nr 94/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniach 09-12-2016
Komunikat nr 93/DZS/2018 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 17-12-2018
Komunikat nr 92/DRP/2018 W sprawie przedstawienia Informacji Agenta Ubezpieczeniowego sporządzonej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 04-12-2018
Komunikat nr 91/DZS/2017 W sprawie zasad udostępniania Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 29-12-2017
Komunikat nr 90/DO/2015 W sprawie określenia zasad obsługi zleceń krótkiej sprzedaży oraz zleceń odkupu w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 22-10-2015
Komunikat nr 90/DKS/2017 W sprawie wykazu walut, w których CDM Pekao S.A. prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków CDM Pekao S.A. do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem CDM Pekao S.A., wykazu walut w odniesieniu do których CDM Pekao S.A. dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 29-12-2017
Komunikat nr 87/SIW/2017 W sprawie wykonywania przez CDM Pekao S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie na własny rachunek umów zbycia instrumentów finansowych ze zleceniodawcą 28-12-2017
Komunikat nr 87/DOP/2018 W sprawie informacji na temat dokumentów zawierających kluczowe informacje dla PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 87/DO/2015 W sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 22-10-2015
Komunikat nr 86/DOP/2018 W sprawie zaprzestanie przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 07-11-2018
Komunikat nr 84/DMZ/2017 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Zarządzania Sprzedażą CDM Pekao S.A. w spotkaniu świątecznym 15-12-2017
Komunikat nr 75/DRR/2018 W sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-09-2018
Komunikat nr 66/DOP/2018 W sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 07-08-2018
Komunikat nr 65/DOP/2018 W sprawie rynków na których CDM Pekao S.A. wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. 25-07-2018
Komunikat nr 62/DOP/2019 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 29-08-2019
Komunikat nr 61/DRR/2018 W sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 13-07-2018
Komunikat nr 61/DOP/2019 W sprawie godzin wykonywania dyspozycji lub zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 30 sierpnia 2019 r. 28-08-2019
Komunikat nr 60/DOP/2019 W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-08-2019
Komunikat nr 59/DRR/2015 W sprawie dopuszczonej przez CDM Pekao S.A. formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnione w odpowiednim rejestrze/ewidencji 11-08-2015
Komunikat nr 59/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Telecommunications (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3QH8, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 12-08-2019
Komunikat nr 51/BA/2019 W sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez CDM w objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez CDM Pekao S.A. 04-07-2019
Komunikat nr 50/DRP/2019 W sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 04-07-2019
Komunikat nr 48/DOP2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 3 i 4 lipca 2019 r. 02-07-2019
Komunikat nr 47/DOP/2019 W sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 01-07-2019
Komunikat nr 46/DOP/2019 W sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 28-06-2019
Komunikat nr 46/DOP/2018 W sprawie kosztów publicznoproawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-05-2018
Komunikat nr 45/DZS/2018 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników CDM Pekao S.A. 29-05-2018
Komunikat nr 45/DMZ/2019 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 27-06-2019
Komunikat nr 44/DZS/2017 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników POK 02-06-2017

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)