KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 117/BM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 20-12-2019
Komunikat nr 118/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 20-12-2019
Komunikat nr 119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 20-12-2019
Komunikat nr 121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 20-12-2019
Komunikat nr 123/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 20-12-2019
Komunikat nr 124/BM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 20-12-2019
Komunikat nr 125/BM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 20-12-2019
Komunikat nr 126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 20-12-2019
Komunikat nr 127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 20-12-2019
Komunikat nr 129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 20-12-2019
Komunikat nr 130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 20-12-2019
Komunikat nr 132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 20-12-2019
Komunikat nr 133/BM/ZRD/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 20-12-2019
Komunikat nr 134/BM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 20-12-2019
Komunikat nr 135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 20-12-2019
Komunikat nr 137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 20-12-2019
Komunikat nr 138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 30-12-2019
Komunikat nr 140/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-12-2019
Komunikat nr 141/BM/ZOT/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-12-2019
Komunikat nr 142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-12-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)