KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 102/BM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 20-12-2019
Komunikat nr 101/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 20-12-2019
Komunikat nr 121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 20-12-2019
Komunikat nr 120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 20-12-2019
Komunikat nr 119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 117/BM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 20-12-2019
Komunikat nr 116/BM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 20-12-2019
Komunikat nr 112/BM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2019
Komunikat nr 107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 20-12-2019
Komunikat nr 90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019
Komunikat nr 88/BM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-12-2019
Komunikat nr 89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019
Komunikat nr 109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
Komunikat nr 26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-08-2019
Komunikat nr 25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 30-08-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)