KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 10/DM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019
Komunikat nr 9/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 30-08-2019
Komunikat nr 8/DM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 30-08-2019
Komunikat nr 7/DM/BRR/2019* w sprawie w sprawie dopuszczonej przez DM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 30-08-2019
Komunikat nr 6/DM/BRR/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 30-08-2019
Komunikat nr 5/DM/BRR/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019
Komunikat nr 4/DM/BRR/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 30-08-2019
Komunikat nr 3/DM/BRR/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 30-08-2019
Komunikat nr 2/DM/BRR/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-08-2019
Komunikat nr 1/DM/BRR/2019* w sprawie w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których DM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 30-08-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)