KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 1/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 08-01-2020
Komunikat nr 2/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • w USD: o Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  08-01-2020
  Komunikat nr 4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 15-01-2020
  Komunikat nr 6/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C70P290121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 17-01-2020
  Komunikat nr 7/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-01-2020
  Komunikat nr 8/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN:
 • Certyfikaty HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  31-01-2020
  Komunikat nr 9/BM/ZWS/2020* z dnia 6 lutego 2020 roku dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C71P190221R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 07-02-2020
  Komunikat nr 10/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AH i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-02-2020
  Komunikat nr 12/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 17 lutego 2020 roku 17-02-2020
  Komunikat nr 14/BM/ZOG/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 02-03-2020
  Komunikat nr 18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 05-03-2020
  Komunikat nr 20/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 09 - 27 marca 2020 roku 09-03-2020
  Komunikat nr 21/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekaow sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 10-03-2020
  Komunikat nr 23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 13-03-2020
  Komunikat nr 25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 30-08-2019
  Komunikat nr 26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-08-2019
  Komunikat nr 27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 25-03-2020
  Komunikat nr 28/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 31-03-2020
  Komunikat nr 29/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 31-03-2020
  Komunikat nr 31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 09-04-2020
  Komunikat nr 35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-04-2020
  Komunikat nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
  Komunikat nr 38/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 30-04-2020
  Komunikat nr 40/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 18-05-2020
  Komunikat nr 41/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 19-05-2020
  Komunikat nr 42/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Microsoft Corporation (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Microsoft Corporation) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 20-05-2020
  Komunikat nr 43/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 25 maja 2020 roku 25-05-2020
  Komunikat nr 44/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 27-05-2020
  Komunikat nr 88/BM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-12-2019
  Komunikat nr 89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019
  Komunikat nr 90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019
  Komunikat nr 92/BM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 20-12-2019
  Komunikat nr 93/BM/ZK/2019* w sprawie w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 20-12-2019
  Komunikat nr 94/BM/ZWS/2019* w sprawie zasad udostępniania Klientom Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 20-12-2019
  Komunikat nr 95/BM/ZWS/2019* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* w sprawie obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) poza PUM 20-12-2019
  Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. prawna 20-12-2019
  Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. fizyczna 20-12-2019
  Komunikat nr 97/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 20-12-2019
  Komunikat nr 98/BM/BAI/2019* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 99/BM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 100/BM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 103/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 20-12-2019
  Komunikat nr 105/BM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 106/BM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 20-12-2019
  Komunikat nr 107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 20-12-2019
  Komunikat nr 108/BM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 20-12-2019
  Komunikat nr 109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
  Komunikat nr 110/BM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 20-12-2019
  Komunikat nr 111/BM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 20-12-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)