KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 1/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 08-01-2020
Komunikat nr 2/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • w USD: o Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  08-01-2020
  Komunikat nr 4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 15-01-2020
  Komunikat nr 6/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C70P290121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 17-01-2020
  Komunikat nr 7/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-01-2020
  Komunikat nr 8/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN:
 • Certyfikaty HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  31-01-2020
  Komunikat nr 10/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AH i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-02-2020
  Komunikat nr 9/BM/ZWS/2020* z dnia 6 lutego 2020 roku dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C71P190221R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 07-02-2020
  Komunikat nr 12/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 17 lutego 2020 roku 17-02-2020
  Komunikat nr 14/BM/ZOG/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 02-03-2020
  Komunikat nr 18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 05-03-2020
  Komunikat nr 20/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 09 - 27 marca 2020 roku 09-03-2020
  Komunikat nr 21/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekaow sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 10-03-2020
  Komunikat nr 23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 13-03-2020
  Komunikat nr 27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 25-03-2020
  Komunikat nr 28/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 31-03-2020
  Komunikat nr 29/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 31-03-2020
  Komunikat nr 31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 09-04-2020
  Komunikat nr 35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-04-2020
  Załącznik do Komunikatu nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
  Komunikat nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
  Komunikat nr 40/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 18-05-2020
  Komunikat nr 47/BM/ZWS/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego realizujących transakcje na certyfikatach strukturyzowanych RCB oznaczonych kodem ISIN AT0000A2GJU2 i AT0000A2GJV0 18-06-2020
  Komunikat nr 50/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-06-2020
  Komunikat nr 56/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-07-2020
  Komunikar nr 57/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 30-07-2020
  Komunikat nr 58/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
  - Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
  03-08-2020
  Komunikat nr 59/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 04-08-2020

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)