KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Załącznik do Komunikatu nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
Komunikat nr 142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-12-2019
Komunikat nr 138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 30-12-2019
Komunikat nr 137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 20-12-2019
Komunikat nr 135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 20-12-2019
Komunikat nr 134/BM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 20-12-2019
Komunikat nr 132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 20-12-2019
Komunikat nr 131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 20-12-2019
Komunikat nr 130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 20-12-2019
Komunikat nr 128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 20-12-2019
Komunikat nr 127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 20-12-2019
Komunikat nr 125/BM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 20-12-2019
Komunikat nr 124/BM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 20-12-2019
Komunikat nr 123/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 20-12-2019
Komunikat nr 121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 20-12-2019
Komunikat nr 120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 20-12-2019
Komunikat nr 119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 118/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 20-12-2019
Komunikat nr 116/BM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 20-12-2019
Komunikat nr 115/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Biuro Maklerskie Pekao 20-12-2019
Komunikat nr 114/BM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 20-12-2019
Komunikat nr 113/BM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 20-12-2019
Komunikat nr 112/BM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2019
Komunikat nr 111/BM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 110/BM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 20-12-2019
Komunikat nr 109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
Komunikat nr 108/BM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 20-12-2019
Komunikat nr 107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 20-12-2019
Komunikat nr 106/BM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 20-12-2019
Komunikat nr 105/BM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 103/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 20-12-2019
Komunikat nr 101/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-12-2020
Komunikat nr 100/BM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 99/BM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 98/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A. 23-12-2020
Komunikat nr 97/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 20-12-2019
Komunikat nr 97/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 23-12-2020
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. fizyczna 20-12-2019
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* (załącznik) wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao s.a.) i otwarcie rachunku inwestycyjnego - os. prawna 20-12-2019
Komunikat nr 96/BM/ZWS/2019* w sprawie obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) poza PUM 20-12-2019
Komunikat nr 95/BM/SK/2020* ​w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane​ 09-12-2020
Komunikat nr 94/BM/ZWS/2019* w sprawie zasad udostępniania Klientom Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 20-12-2019
Komunikat nr 93/BM/ZK/2019* w sprawie w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 20-12-2019
Komunikat nr 90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019
Komunikat nr 89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019
Komunikat nr 82/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 08-10-2020
Komunikat nr 72/BM/ZOG/2020* w sprawie przekazywania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r ustanawiającym minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy 10-09-2020
Komunikat nr 71/BM/ZWS/2020* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 07-09-2020

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)