KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 79/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-09-2020
Komunikat nr 78/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Silver Economy AR 5% Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 30-09-2020
Komunikat nr 77/BM/ZOG/2020* w sprawie możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Allegro.eu (société anonyme) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga 29-09-2020
Komunikat nr 76/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału Produkt strukturyzowany Societe Generale 3-letni Autocall Phoenix oparty o BMW AG w PLN emitowany przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej 25-09-2020
Komunikat nr 75/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 24-09-2020
Komunikat nr 74/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Allegro.eu SA 23-09-2020
Komunikat nr 73/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 22-09-2020
Komunikat nr 42/BM/ZOG/2020 w sprawie określenia miejsc wykonywania zleceń zgodnie z Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao 21-09-2020
Komunikat nr 72/BM/ZOG/2020* w sprawie przekazywania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r ustanawiającym minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy 10-09-2020
Komunikat nr 71/BM/ZWS/2020* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 07-09-2020
Komunikat nr 70/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 07-09-2020
Komunikat nr 68/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie w TeleCDM 01-09-2020
Komunikat nr 67/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 01-09-2020
Komunikat nr 63/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 26-08-2020
Komunikar nr 57/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 30-07-2020
Komunikat nr 50/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-06-2020
Komunikat nr 47/BM/ZWS/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego realizujących transakcje na certyfikatach strukturyzowanych RCB oznaczonych kodem ISIN AT0000A2GJU2 i AT0000A2GJV0 18-06-2020
Komunikat nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
Załącznik do Komunikatu nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
Komunikat nr 35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-04-2020
Komunikat nr 31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 09-04-2020
Komunikat nr 28/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 31-03-2020
Komunikat nr 27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 25-03-2020
Komunikat nr 23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 13-03-2020
Komunikat nr 21/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekaow sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 10-03-2020
Komunikat nr 20/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 09 - 27 marca 2020 roku 09-03-2020
Komunikat nr 18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 05-03-2020
Komunikat nr 14/BM/ZOG/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 02-03-2020
Komunikat nr 12/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 17 lutego 2020 roku 17-02-2020
Komunikat nr 9/BM/ZWS/2020* z dnia 6 lutego 2020 roku dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C71P190221R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 07-02-2020
Komunikat nr 10/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AH i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-02-2020
Komunikat nr 8/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN:
 • Certyfikaty HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)),
 • emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  31-01-2020
  Komunikat nr 7/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 24-01-2020
  Komunikat nr 6/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C70P290121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 17-01-2020
  Komunikat nr 4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 15-01-2020
  Komunikat nr 2/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 • w PLN: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • w USD: o Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev ),
 • emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
  08-01-2020
  Komunikat nr 1/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 08-01-2020
  Komunikat nr 142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-12-2019
  Komunikat nr 141/BM/ZOT/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-12-2019
  Komunikat nr 138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 30-12-2019
  Komunikat nr 137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 20-12-2019
  Komunikat nr 135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 20-12-2019
  Komunikat nr 134/BM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 20-12-2019
  Komunikat nr 132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 20-12-2019
  Komunikat nr 131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 20-12-2019
  Komunikat nr 130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 20-12-2019
  Komunikat nr 128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 20-12-2019
  Komunikat nr 127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
  Komunikat nr 126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 20-12-2019

  INFOLINIA:

  801 140 490*

  22 591 24 90**

  *(opłata za jeden impuls)

  **(opłata wg cennika operatora)