ARCHIWALNE KOMUNIKATY DYREKTORA DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 67/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 14 października 2019 roku 11-10-2019
Komunikat nr 66/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-10-2019
Komunikat nr 65/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
Certyfikat z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index emitowanego przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
01-10-2019
Komunikat nr 64/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C66P091020E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 30-09-2019
Komunikat nr 63/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-09-2019
Komunikat nr 62/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Domu Maklerskiego realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 27-09-2019
Komunikat nr 60/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-09-2019
Komunikat nr 61/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-09-2019
Komunikat nr 59/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych: *Certyfikat Ekspresowy Step Down Stoxx® Europe 600 Basic Resources, * Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100, *Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną na akcje spółki PKN Orlen S.A. Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 12-09-2019
Komunikat nr 58/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-09-2019
Komunikat nr 56/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C65P160920E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 03-09-2019
Komunikat nr 57/DM/BWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych klientów Domu Maklerskiego Pekao dotyczącej certyfikatów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów strukturyzowanych 03-09-2019
Komunikat nr 55/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 2 września 2019 roku 02-09-2019
Komunikat nr 36/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 30-08-2019
Komunikat nr 42/DM/ZOG/2019 w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019
Komunikat nr 54/DM/ZWS/2019* w sprawie obowiązywania Oferty Specjalnej dla Klientów DM (dawniej: CDM), którzy dokonali przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 30-08-2019
Komunikat nr 51/DM/ZRA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-08-2019
Komunikat nr 50/DM/ZOG/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-08-2019
Komunikat nr 20/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla pełnoletnich osób do 26-ego roku życia 30-08-2019
Komunikat nr 19/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 30-08-2019
Komunikat nr 18/DM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Domu Maklerskim Pekao (DM) 30-08-2019
Komunikat nr 15/DM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019
Komunikat nr 8/DM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 30-08-2019
Komunikat nr 2/DM/BRR/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-08-2019
Komunikat nr 46/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 30-08-2019
Komunikat nr 45/DM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 30-08-2019
Komunikat nr 44/DM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 30-08-2019
Komunikat nr 43/DM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 30-08-2019
Komunikat nr 41/DM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 30-08-2019
Komunikat nr 40/DM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 30-08-2019
Komunikat nr 39/DM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 30-08-2019
Komunikat nr 38/DM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 30-08-2019
Komunikat nr 37/DM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 30-08-2019
Komunikat nr 35/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019
Komunikat nr 34/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 30-08-2019
Komunikat nr 33/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 30-08-2019
Komunikat nr 31/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 30-08-2019
Komunikat nr 30/DM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 30-08-2019
Komunikat nr 29/DM/ZOG/2019* w sprawie ‘listy zagranicznych instrumentów finansowych’ które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019
Komunikat nr 28/DM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 30-08-2019
Komunikat nr 27/DM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-08-2019
Komunikat nr 24/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 30-08-2019
Komunikat nr 23/DM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 30-08-2019
Komunikat nr 22/DM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 30-08-2019
Komunikat nr 21/DM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 30-08-2019
Komunikat nr 10/DM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019
Komunikat nr 9/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 30-08-2019
Komunikat nr 1/DM/BRR/2019* w sprawie w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których DM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 30-08-2019
Komunikat nr 3/DM/BRR/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 30-08-2019
Komunikat nr 4/DM/BRR/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 30-08-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)