Obsługa Emitentów

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. świadczy usługi dla Emitentów papierów wartościowych:

  • zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (zdematerializowanych), wprowadzonych do obrotu zorganizowanego (sponsor emisji),
  • niepublicznych, wydanych w formie dokumentu (prowadzenie depozytu akcji, warrantów subskrypcyjnych, certyfikatów inwestycyjnych),
  • niepublicznych, niemających formy dokumentu (prowadzenie rejestru akcjonariuszy, ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obligacji, warrantów subskrypcyjnych).

Zarówno dla spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana) jak i niepublicznych oferujemy kompleksową obsługę procesu udostępniania akcji pracowniczych uprawnionym osobom oraz w przypadku akcji imiennych prowadzenie księgi akcyjnej.

Naszym atutem jest rozległa sieć Punktów Obsługi Klientów ułatwiająca właścicielom papierów wartościowych składanie dyspozycji oraz wykonywanie praw z papierów wartościowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą usług świadczonych przez CDM Pekao dla Emitentów papierów wartościowych. Szczegóły w załączniku.

Kontakt:
Zespół Rejestru Emisji
tel. +22 821 88 33, 821 88 55
fax. +22 821 88 19
e-mail: rejestr_emisji@cdmpekao.com.pl

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Załączniki

  • Sponsor emisji

    Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego związane jest m.in. z funkcją sponsora emisji pełnioną przez dom maklerski od chwili zarejestrowania przez Emitenta papierów wartościowych w KDPW. Sponsor emisji prowadzi rachunki papierów wartościowych dla właścicieli papierów wartościowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych.

    Uczestniczymy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów składanych przez Emitenta do KDPW dotyczących rejestrowanych papierów wartościowych. Po rejestracji zapewniamy Emitentowi stałe pośredniczenie w kontaktach z KDPW.

    Na podstawie umowy zawartej z Emitentem zapewniamy kompleksową obsługę:

    • rejestru właścicieli papierów wartościowych,
    • praw z papierów wartościowych (m.in. wypłatę dywidendy, konwersję akcji, podział papierów wartościowych, blokadę papierów wartościowych, wystawianie zaświadczeń np. w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki).

    Świadczymy usługi w zakresie sponsora emisji od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie pełnimy tę funkcję dla ok. 40 spółek publicznych.

    Dotychczas obsługiwane przez nas emisje to: akcje na okaziciela, akcje imienne, obligacje komunalne, obligacje instytucji finansowych, obligacje przedsiębiorstw, obligacje zamienne na akcje, certyfikaty inwestycyjne i warranty subskrypcyjne.

  • Depozyt akcji materialnych

    Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przechowywania papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu, obejmującą:

    • przyjęcie papierów wartościowych do depozytu,
    • zmiany w depozycie związane ze zmianą stanu posiadania właścicieli papierów wartościowych,
    • drukowanie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych,
    • prowadzenie rejestru właścicieli papierów wartościowych,
    • obsługę praw z papierów wartościowych (wypłatę dywidendy, konwersje akcji, podział papierów wartościowych, zmianę wartości nominalnej, blokadę papierów wartościowych, np. na walne zgromadzenie spółki).

    Od kilkunastu lat świadczymy usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie materialnej, zdobywając doświadczenie przy obsłudze:

    • spółek uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji,
    • spółek, które ubiegały się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego,
    • depozytów różnego rodzaju, w tym: akcji na okaziciela, akcji imiennych i warrantów subskrypcyjnych.

    Obecnie w depozycie prowadzonym przez CDM znajdują się papiery wartościowe około 40 Emitentów.

    W ramach realizacji uprawnień osób uczestniczących w programach menedżerskich Emitentów obsługujemy:

    • depozyt warrantów subskrypcyjnych,
    • ewidencję obligacji zamiennych na akcje nie mających formy materialnej.
  • Rejestr akcjonariuszy

    Oferujemy kompleksową obsługę rejestru akcjonariuszy posiadających akcje niepubliczne, obejmującą m.in.:

    • założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
    • aktualizację rejestru akcjonariuszy związaną m.in. ze zmianą stanu posiadania akcjonariuszy, ustanawianiem zabezpieczeń na akcjach, zmianą danych osobowych akcjonariuszy,
    • obsługę praw z papierów wartościowych (wypłatę dywidendy, przymusowy wykup, konwersje akcji, podział papierów wartościowych, zmianę wartości nominalnej, blokadę papierów wartościowych, m.in. w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu emitenta).
  • Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

    Oferujemy kompleksową obsługę ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmującą:

    • przyjęcie i prowadzenie depozytu certyfikatów inwestycyjnych (w tym sporządzanie dokumentów certyfikatów inwestycyjnych), o ile zgodnie ze statutem funduszu certyfikaty mają formę dokumentu,
    • otwarcie i prowadzenie ewidencji uczestników posiadających certyfikaty inwestycyjne,
    • aktualizację ewidencji związaną ze zmianą stanu posiadania właścicieli certyfikatów inwestycyjnych i danych osobowych uczestników,
    • obsługę praw z papierów wartościowych (wypłatę dywidendy, wykup i umorzenie certyfikatów, blokadę certyfikatów, np. w celu uczestnictwa w zgromadzeniu lub radzie inwestorów).
  • Prowadzenie księgi akcyjnej

    Na zlecenie Emitentów akcji imiennych zarejestrowanych w KDPW (zdematerializowanych) jak i tych wydanych w formie dokumentu (mających formę materialną) prowadzimy księgi akcyjne.

    Prowadzimy księgi akcyjne dla akcji imiennych spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana) i niepublicznych.

    Zakres czynności związanych z prowadzeniem księgi akcyjnej to m.in.:

    • prowadzenie księgi akcyjnej w formie elektronicznej,
    • dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej zgodnie z wymogami ksh,
    • sporządzanie dla Emitenta odpisów z księgi akcyjnej przed każdym walnym zgromadzeniem spółki oraz na każde żądanie Emitenta,
    • sporządzanie dla Emitenta listy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki.
  • Udostępnienie akcji pracowniczych
    Oferujemy usługi w zakresie obsługi procesu udostępniania przez Skarb Państwa akcji uprawnionym pracownikom, w tym procesu zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidujacej.

    Podstawowe nasze działania to:

    • współpraca w przygotowaniu procedur dotyczących procesu udostępniania akcji i wzorów dokumentów dla uprawnionych,
    • organizacja punktów obsługi uprawnionych,
    • w przypadku akcji materialnych - przyjęcie do depozytu akcji i jego obsługa,
    • w przypadku akcji zdematerializowanych - pełnienie funkcji sponsora emisji dla udostępnianych akcji,
    • w przypadku akcji imiennych – dodatkowo prowadzenie księgi akcyjnej.

    Uczestniczyliśmy w procesie udostępniania akcji pracowniczych w około 20 spółkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, o różnej strukturze organizacyjnej i terytorialnej, zróżnicowanych po względem liczby uprawnionych. W miarę potrzeb stosujemy indywidualne rozwiązania. Obsługę uprawnionych możemy prowadzić zarówno w wybranych Punktach Obsługi Klientów jak i w całej naszej sieci POK, a także w punktach zorganizowanych w siedzibie spółki lub jej oddziałach.

     

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)