Obsługa Emitentów

BM Pekao (dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) świadczy usługi dla Emitentów papierów wartościowych:

 • zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (zdematerializowanych), wprowadzonych do obrotu zorganizowanego (sponsor emisji),
 • niepublicznych, wydanych w formie dokumentu (prowadzenie depozytu akcji, warrantów subskrypcyjnych, certyfikatów inwestycyjnych),
 • niepublicznych, niemających formy dokumentu (prowadzenie rejestru akcjonariuszy, ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obligacji, warrantów subskrypcyjnych).

Zarówno dla spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana), jak i niepublicznych oferujemy kompleksową obsługę procesu udostępniania akcji pracowniczych uprawnionym osobom oraz w przypadku akcji imiennych prowadzenie księgi akcyjnej.

Naszym atutem jest szeroka sieć Punktów Usług Maklerskich (dawniej POK CDM), których lista dostępna jest w  wyszukiwarce ułatwiająca właścicielom papierów wartościowych składanie dyspozycji oraz wykonywanie praw z papierów wartościowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą usług świadczonych przez BM Pekao dla Emitentów papierów wartościowych.

Kontakt:

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

 • Rejestr akcjonariuszy

  Oferujemy kompleksową obsługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

  WIĘCEJ O USŁUDZE>
 • Sponsor emisji

  Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego związane jest m.in. z funkcją sponsora emisji pełnioną przez biuro maklerskie od chwili zarejestrowania przez Emitenta papierów wartościowych w KDPW. Sponsor emisji prowadzi rachunki papierów wartościowych dla właścicieli papierów wartościowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych.

  Uczestniczymy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów składanych przez Emitenta do KDPW dotyczących rejestrowanych papierów wartościowych. Po rejestracji zapewniamy Emitentowi stałe pośredniczenie w kontaktach z KDPW.

  Na podstawie umowy zawartej z Emitentem zapewniamy kompleksową obsługę:

  • rejestru właścicieli papierów wartościowych,
  • praw z papierów wartościowych (m.in. wypłatę dywidendy, konwersję akcji, podział papierów wartościowych, blokadę papierów wartościowych, wystawianie zaświadczeń np. w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki).

  Świadczymy usługi w zakresie sponsora emisji od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie pełnimy tę funkcję dla ok. 40 spółek publicznych.

  Dotychczas obsługiwane przez nas emisje to: akcje na okaziciela, akcje imienne, obligacje komunalne, obligacje instytucji finansowych, obligacje przedsiębiorstw, obligacje zamienne na akcje, certyfikaty inwestycyjne i warranty subskrypcyjne.

 • Depozyt akcji materialnych

  Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przechowywania papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu, obejmującą:

  • przyjęcie papierów wartościowych do depozytu,
  • zmiany w depozycie związane ze zmianą stanu posiadania właścicieli papierów wartościowych,
  • drukowanie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych,
  • prowadzenie rejestru właścicieli papierów wartościowych,
  • obsługę praw z papierów wartościowych (wypłatę dywidendy, konwersje akcji, podział papierów wartościowych, zmianę wartości nominalnej, blokadę papierów wartościowych, np. na walne zgromadzenie spółki).

  Od kilkunastu lat świadczymy usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie materialnej, zdobywając doświadczenie przy obsłudze:

  • spółek uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji,
  • spółek, które ubiegały się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego,
  • depozytów różnego rodzaju, w tym: akcji na okaziciela, akcji imiennych i warrantów subskrypcyjnych.

  Obecnie w naszym depozycie znajdują się papiery wartościowe około 40 Emitentów.

  W ramach realizacji uprawnień osób uczestniczących w programach menedżerskich Emitentów obsługujemy:

  • depozyt warrantów subskrypcyjnych,
  • ewidencję obligacji zamiennych na akcje nie mających formy materialnej.
 • Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

  Oferujemy kompleksową obsługę ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmującą:

  • przyjęcie i prowadzenie depozytu certyfikatów inwestycyjnych (w tym sporządzanie dokumentów certyfikatów inwestycyjnych), o ile zgodnie ze statutem funduszu certyfikaty mają formę dokumentu,
  • otwarcie i prowadzenie ewidencji uczestników posiadających certyfikaty inwestycyjne,
  • aktualizację ewidencji związaną ze zmianą stanu posiadania właścicieli certyfikatów inwestycyjnych i danych osobowych uczestników,
  • obsługę praw z papierów wartościowych (wypłatę dywidendy, wykup i umorzenie certyfikatów, blokadę certyfikatów, np. w celu uczestnictwa w zgromadzeniu lub radzie inwestorów).
 • Prowadzenie księgi akcyjnej

  Na zlecenie Emitentów akcji imiennych zarejestrowanych w KDPW (zdematerializowanych) jak i tych wydanych w formie dokumentu (mających formę materialną) prowadzimy księgi akcyjne.

  Prowadzimy księgi akcyjne dla akcji imiennych spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana) i niepublicznych.

  Zakres czynności związanych z prowadzeniem księgi akcyjnej to m.in.:

  • prowadzenie księgi akcyjnej w formie elektronicznej,
  • dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej zgodnie z wymogami ksh,
  • sporządzanie dla Emitenta odpisów z księgi akcyjnej przed każdym walnym zgromadzeniem spółki oraz na każde żądanie Emitenta,
  • sporządzanie dla Emitenta listy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki.
 • Udostępnienie akcji pracowniczych
  Oferujemy usługi w zakresie obsługi procesu udostępniania przez Skarb Państwa akcji uprawnionym pracownikom, w tym procesu zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidujacej.

  Podstawowe nasze działania to:

  • współpraca w przygotowaniu procedur dotyczących procesu udostępniania akcji i wzorów dokumentów dla uprawnionych,
  • organizacja punktów obsługi uprawnionych,
  • w przypadku akcji materialnych – przyjęcie do depozytu akcji i jego obsługa,
  • w przypadku akcji zdematerializowanych – pełnienie funkcji sponsora emisji dla udostępnianych akcji,
  • w przypadku akcji imiennych – dodatkowo prowadzenie księgi akcyjnej.

  Uczestniczyliśmy w procesie udostępniania akcji pracowniczych w około 20 spółkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, o różnej strukturze organizacyjnej i terytorialnej, zróżnicowanych po względem liczby uprawnionych.

  W miarę potrzeb stosujemy indywidualne rozwiązania. Obsługę uprawnionych możemy prowadzić zarówno w naszych placówkach, jak i w punktach zorganizowanych w siedzibie spółki lub jej oddziałach.

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)