Polityka różnorodności

INFORMACJA O STOSOWANEJ PRZEZ CDM PEKAO S.A. POLITYCE RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE 

W dniu 14 września 2016 roku Zarząd Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania "Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w CDM" (dalej "Polityka").

Polityka określa strategię CDM w zakresie zarządzania różnorodnością, w tym zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w CDM.

Celem Polityki różnorodności CDM jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez organy CDM, poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz  Kluczowych Funkcji w CDM, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

Stosowanie Polityki zapewnia wykorzystanie - w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów - różnic, które oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, wynikają z kierunku wykształcenia, pochodzenia geograficznego i narodowości, a także płci oraz wieku. Polityka różnorodności jest realizowana w procesach doboru, oceny odpowiedniości oraz sukcesji.

Wdrożenie zasady różnorodności odbywa się także poprzez stosowanie postanowień obowiązującej w CDM Polityki Równości Płci, która zakłada dążenie do zapewnienia udziału przedstawicieli obu płci w procesach doboru zewnętrznego, nominacji wewnętrznych oraz planowania sukcesji, dotyczących członków Zarządu oraz Kluczowych Funkcji w CDM.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej CDM Pekao S.A. w latach 2017-2019 przedstawia się następująco:

ZARZĄD

1.01.2017

1.01.2018

30.06.2019

 

 

l. osób

%

l. osób

%

l. osób

%

Kobiety

0

0%

0

0%

1

50%

Mężczyźni

2

100%

2

100%

1

50%

Razem

2

100%

2

100%

2

100%

RADA NADZORCZA

1.01.2017

1.01.2018

30.06.2019

 

 

l. osób

%

l. osób

%

l. osób

%

Kobiety

3

50%

2

34%

2

34%

Mężczyźni

3

50%

4

66%

4

66%

Razem

6

100%

6

100%

6

100%

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)