Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego (§ 29 Zasad Ładu Korporacyjnego)

Aktualizacja: 29.07.2016 

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. informuje, że w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej niespełniających warunków niezależnego Członka Rady Nadzorczej, odstąpił od zasady określonej w § 29 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego. Odstąpienie od wynagrodzenia tych Członków Rady Nadzorczej jest zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd CDM Pekao S.A. regulacjami Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., stosownie do których w podmiotach zależnych od Banku Pekao S.A. "członkiem Rady Nadzorczej nie jest wypłacane wynagrodzenie lub opłata za członkostwo w tych organach statutowych. Wyjątek od wyżej wymienionej zasady może nastąpić w odniesieniu do niezależnych członków rad nadzorczych".

Biorąc powyższe pod uwagę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDM Pekao S.A. w dniu 31 marca 2015 r. podjęło uchwałę określającą zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi:

  • członkiem Rady Nadzorczej niespełniającym warunków niezależnego członka Rady Nadzorczej, określonych w Statucie, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  • niezależnym członkom Rady Nadzorczej przysłyguje wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Odstąpienie przez CDM Pekao S.A. od wynagradzania wszystkich członków Rady Nadzorczej (poza niezależnymi członkami Rady Nadzorczej), pozostaje bez wpływu na przestrzeganie przez Spółkę zasady transparentności wyrażonej w § 29 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego, której realizacja jest zapewniona przez:

  • ujawnianie informacji o zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej obowiązujących w CDM Pekao S.A. na stronie internetowej Spółki i jest dostępna dla wszystkich członków organów statutowych Spółki.
  • zasadę, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej stanowi jedynie świadczenie, jakie CDM Pekao S.A. może przekazać Członkowi Rady Nadzorczej, spełniającemu kryteria niezależności z tytułu pełnionej funkcji.

Sposób ukształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w CDM Pekao S.A., w tym odstąpienie od wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej niespełniających kryterium niezależności, jest zgodny z zasadą transparentności i prawidłowo wypełnia normy określone w § 29 Zasad Ładu Korporacyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)