Ład korporacyjny

Informacja dla Klientów o przyjęciu przez CDM oraz Radę Nadzorczą Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014r.

Decyzja o stosowaniu przez CDM Zasad z dniem 1 stycznia 2015r. została podjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą CDM w grudniu 2014r.

Ponadto w marcu 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDM Pekao S.A. przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego adresowane do akcjonariuszy.
Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego znalazło odzwierciedlenie w uchwale Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu Spółki.
Jednocześnie  Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej dwóch niezależnych członków, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zasadach.

Zasady są zbiorem wytycznych określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Treść Zasad została podzielona na rozdziały, odnoszące się do następujących obszarów działania instytucji nadzorowanych:

  1. Organizacji i struktury organizacyjnej,
  2. Relacji z udziałowcami,
  3. Organu zarządzającego,
  4. Organu nadzorującego,
  5. Polityki wynagradzania,
  6. Polityki informacyjnej,
  7. Działalności promocyjnej i relacji z klientami,
  8. Kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,
  9. Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Informujemy, że do CDM nie będzie miał zastosowania rozdział 9 Zasad dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na nieprowadzenie przez CDM działalności w tym zakresie oraz Zasady, dotyczące wielu udziałowców, z uwagi, iż jedynym udziałowcem (akcjonariuszem) CDM jest Bank Pekao SA.

Poniżej przedstawiamy wykaz materiałów i informacji dotyczących funkcjonowania w CDM Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)