Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów IV i V roku studiów oraz absolwentów wyższych uczelni o  kierunku: finanse, ekonomia, matematyka, informatyka. Przyjdź i sprawdź siebie, masz szansę rozwinąć pomysłowość i umiejętności organizacyjne, a także masz otwarte drzwi do dalszego rozwoju zawodowego. Być może z CDM zwiążesz swoją karierę zawodową. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w CDM Pekao S.A.. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji (CV i Listu Motywacyjnego) na adres mailowy podany w treści ogłoszenia.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: praktyki@cdmpekao.com.pl  w tytule maila wpisując "wycofanie zgody". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

2) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: praktyki@cdmpekao.com.pl 
 w tytule maila wpisując "wycofanie zgody". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

INFORMACJE CDM PEKAO S.A DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych

Administratorem danych jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem www.cdmpekao.com.pl, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie www.cdmpekao.com.pl.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.cdmpekao.com.pl lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą  przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych - podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych - podstawą przetwarzania jest zgoda.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.cdmpekao.com.pl

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z grupy PEKAO wyłącznie za Pani/Pana zgodą.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych CDM.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)