CDMInternet

Zakres funkcji

Serwis internetowy CDMInternet daje dostęp do następujących funkcjonalności:

 

 • Składanie zleceń
  W sekcji Zlecenia możesz:
  • złożyć lub anulować zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW, BondSpot oraz NewConnect, rynki zagraniczne,
  • przeglądać zlecenia bieżące,
  • przeglądać historię zleceń,
  • definiować własne koszyki zleceń.
 • Zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
  W sekcji Rachunek papierów masz możliwość:
  • przeglądu aktywów zgromadzonych na rachunku,
  • przeglądu blokad instrumentów finansowych,
  • przegladu historii operacji na papierach,
  • sprawdzenia swojego indywidulanego rachunku bankowego, powiązanego z Twoim rachunkiem inwestycyjnym.
 • Zapisy na nowe emisje
  W sekcji Nowe emisje możesz:
  • składać zapisy w ramach dostępnych ofert publicznych,
  • dokonać zapisu na akcje w ramach wykonania prawa poboru w trybie zapisu podstawowego i dodatkowego,
  • złożyć dyspozycje zamiany obligacji, 

  Dzięki formularzowi SESJA SPECJALNA możesz zapisać się na akcje w ramach ofert przeprowadzanych za pośrednictwem GPW.

 • Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

  Poprzez zakładkę FUNDUSZE możesz*:

  • nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w ramach istniejących rejestrów, jak i nowo otwartych,
  • konwertować lub zamieniać jednostki uczestnictwa w zakresie dopuszczalnym przez towarzystwa,
  • obserwować stan swoich aktywów funduszowych,
  • sprawdzać historię zleceń oraz transakcji funduszowych,
  • odkupować posiadane jednostki uczestnictwa.

  * wykonywać operacje w zakresie rejestrów regularnych, zgodnie z Komunikatem dla Klientów (nie dotyczy rejestrów prowadzonych w ramach planów, programów systematycznego oszczędzania, IKE).

 • Zarządzanie finansami na rachunku inwestycyjnym

  W sekcji Rachunek pieniężny masz możliwość:
  • przelać środki na rachunek bieżący w Banku Pekao S.A. lub innym banku,
  • zdefiniować przelew z datą przyszłą,
  • zdefiniować przelew cykliczny środków pochodzących z odsetek od obligacji, wykupu obligacji, dywidendy lub dostępnych środków po rozliczeniu sesji,
  • zdefiniować rachunek do przelewów oraz sprawdzić listę zdefiniowanych rachunków,
  • pobrania wyciągu z rachunku pieniężnego,
  • sprawdzenia historii: operacji, CRR, rachunku zabezpieczającego, historii podatkowej.
 • Uruchamianie i spłata kredytów
  W sekcji Kredyty możesz:
  • sprawdzić szczegóły posiadanych kredytów,
  • przejrzeć posiadane umowy kredytowe,
  • uruchomić transzę kredytu.
  Masz tutaj również możliwość dokonania spłaty kredytu oraz sprawdzenia aktualnego stanu zadłużenia.
 • Dostęp do notowań online

  Za pośrednictwem platformy eTrader Pekao udostępnianej w ramach CDMInternet masz dostęp do bezpłatnych oraz płatnych pakietów notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

 • Zmiana preferencji ustawień
  • wybrać rachunek domyślny dla kanałów zdalnych oraz stronę startową dla serwisu internetowego,
  • ustawić domyślną wartość dla parametru zleceń OTP (odroczony termin płatności), o ustawić domyślny sposób wyświetlania potwierdzania zleceń,
  • zarządzać autoryzacją w serwisach telefonicznym i internetowym oraz w zakresie bieżącej sesji,
  • sprawdzić aktualny pakiet notowań oraz rachunek do pobierania opłat za pakiety notowań,
  • sprawdzić czy posiadasz podpisaną Umowę abonamentową,
  • zmienić pakiet notowań w sekcji Umowy dodatkowe,
  • sprawdzić oraz zmienić dane takie jak: numer telefonu do oddzwaniania, numer telefonu do SMS, adres korespondencyjny do CDM24,
  • sprawdzić dane osobowe zdefiniowane dla danego rachunku, bez możliwości ich modyfikacji przez Internet.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)