Informacje ogólne

Pytania i odpowiedzi

 • Co to znaczy, że nastąpi połączenie działalności maklerskiej CDM Pekao i Domu Maklerskiego Pekao? Co oznacza włączenie CDM Pekao do Banku Pekao (fuzja prawna)?

  Włączenie CDM Pekao do Banku Pekao S.A. (fuzja prawna), które zostało zaplanowane na 30.08.2019 r. oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca prowadzenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A., zostanie przejęta przez Bank Pekao S.A. i włączona w struktury Domu Maklerskiego, jako wydzielonej jednostki organizacyjnej Banku.

  Od tego dnia Bank Pekao stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki CDM Pekao S.A., w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Klientami przez CDM Pekao S.A.

  Wszyscy klienci z mocy prawa staną się klientami Domu Maklerskiego Pekao. Zmiana ta nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Obsługa klientów CDM będzie odbywać się tak, jak dotychczas - na podstawie dotychczasowych regulaminów i umów, w placówkach, znajdujących się w tych samych lokalizacjach oraz w tych samych systemach transakcyjnych (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu.

 • Jakie są podstawy prawne połączenia działalności maklerskiej w ramach Banku Pekao S.A.?
  W jakim trybie nastąpi połącznie?
  Czym jest podział CDM Pekao?

  Integracja działalności maklerskiej wynika z podziału Spółki CDM Pekao S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wskutek którego spółka przejmująca majątek - w tym wypadku Bank Pekao S.A. - stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki dotyczące działalności maklerskiej CDM Pekao S.A., w tym wynikające z umów zawartych przez CDM Pekao S.A.

  Podział spółki CDM Pekao S.A. został uchwalony 25 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadzenie CDM Pekao S.A. oraz 26 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A.

 • Czym jest integracja działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao S.A.?
  Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. jest obecnie jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Pekao pozwoli klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez bank nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).
 • Jakie są zmiany dla Klientów wynikające z połączenia CDM Pekao i DM Pekao (włączenia CDM do Banku Pekao)?
  Co się zmieni dla Klienta w związku z fuzją prawną?

  Zgodnie z planem 30.08.2019 r. zmienia się podmiot świadczący usługi - będzie nim Dom Maklerski Pekao, działający jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku Pekao S.A.

  Z punktu widzenia obsługi Klientów nie ma znaczących zmian. Obsługa Klientów CDM odbywać będzie się tak jak dotychczas:

  • W placówkach znajdujących się w tych samych co obecnie lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów" zostaną zastąpione „Punktami Usług Maklerskich"),
  • w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), dostęp przy użyciu tych samych loginów i haseł,
  • zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu,
  • zachowane zostają warunki oferty - Umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat.

  Ze względu na Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 poz. 1636 z późn. zm.) – środki pieniężne Klientów deponowane przez CDM Pekao S.A. w Banku Pekao S.A. podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz systemowi rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Od momentu włączenia CDM Pekao S.A. do Domu Maklerskiego Pekao, jednym obowiązującym zabezpieczeniem aktywów jest system rekompensat KDPW.

  Dom Maklerski Pekao, tak jak wszystkie biura maklerskie funkcjonujące jako wydzielone jednostki organizacyjne banków, jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), którego celem jest zapewnienie ochrony aktywów Klientów. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat określone są w Dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi „Zabezpieczenie interesów inwestorów. System rekompensat” 

 • Jaka będzie nazwa po połączeniu?

  Od momentu rejestracji fuzji prawnej (czyli planowo od 30.08.2019 r.) połączony dom maklerski działać będzie pod nazwą Dom Maklerski Pekao. Pomiotem przejmującym wszystkie prawa i obowiązki będzie Bank Pekao S.A.

  Zmianie ulegną logotypy ogólny oraz w systemie CDMInternet (CDM24.pl):

  logotypo_2

   

 • Czy zmienią się dane spółki i adres korespondencyjny?

  Po fuzji prawnej zmienią się dane spółki, ale adres do korespondencji pozostanie bez zmian.

  Adres siedziby i adres korespondencyjny Domu Maklerskiego Pekao:

  Bank Pekao S.A. - Dom Maklerski Pekao
  ul. Wołoska 18
  02-675 Warszawa

  Bez zmian pozostają adres strony internetowej (www.cdmpekao.com.pl), strona serwisu transakcyjnego (www.cdm24.pl) a także numery infolinii:

  • 801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  • +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

  Spółką wchodzącą w prawa i obowiązki jest Bank Pekao S.A. Dane rejestrowe:

  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 • Dlaczego nastąpiło włączenie CDM do Banku i połączenie z Domem Maklerskim Pekao? Jaki jest cel włączenia CDM Pekao do Banku?

  Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. jest obecnie jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Bank Pekao S.A. pozwoli Klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez Bank nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).

 • Czy jako Klient CDM Pekao muszę coś zrobić, żeby być Klientem połączonego Domu Maklerskiego?

  Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań przez naszych Klientów.

  Umowy zawarte z CDM Pekao pozostają w mocy. Numery rachunków inwestycyjnych (maklerskich) nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają hasła i numery PIN. Nie zmieniają się również zasady korzystania z systemów internetowych (CDMInternet, pod adresem www.cdm24.pl, w wersji mobilnej m.cdm24.pl), jak też serwisu telefonicznego TeleCDM.

 • Jakie są korzyści z bycia klientem Domu Maklerskiego, działającego w strukturach Banku Pekao SA?
  Dzięki integracji usług maklerskich i bankowych, Bank Pekao S.A. będzie mógł zaoferować Klientom szeroką paletę produktów na najwyższym poziomie - zarówno z obszaru bankowego, jak też maklerskiego. Klienci będą także mogli szybciej skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych przez Bank (np. systemów transakcyjnych, w tym mobilnych). Jednocześnie zachowana zostanie dedykowana, profesjonalna obsługa w zakresie usług maklerskich i produktów inwestycyjnych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)