Modelowe strategie

Modelowe strategie inwestycyjne

Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z wyborem odpowiedniej strategii inwestycyjnej, jak również zapoznaniem się z zasadami oraz regułami, które powinny być stosowane przez inwestorów w celu dokonywania efektywnych inwestycji giełdowych.

 

Modelowe strategie inwestycyjne:

 


 

Metody inwestycyjne

Wyniki finansowe, jakie osiągają poszczególni inwestorzy z operacji kapitałowych, różnią się w zależności od wybranej przez nich metody inwestycyjnej.

Główne metody inwestycyjnych to m.in.:

Value Investing - Inwestowanie przez wartość. Ta metoda koncentruje się na wyborze spółek charakteryzującch się osiąganiem stałych przychodów, których wycena rynkowa wskazuje na niedowartościowanie. Wyszukiwane są firmy o niskich wskaźnikach Cena / Zysk oraz Cena / Wartość Księgowa dla których zysk na akcję lub wartość księgowa na jedną akcję jest wyższa od ceny akcji poszczególnej spółki. Spółki te są uznawane za posiadające wysoki potencjał zysku.

Growth Investing - Inwestowanie w spółki wzrostowe. Ta metoda koncentruje się na wyborze spółek, które aktualnie posiadając stosunkowo wysokie wskaźniki Cena / Zysk oraz Cena / Wartość Księgowa, charakteryzują się znaczącą dynamiką wzrostu, w związku z perspektywami osiągnięcia znaczących dochodów w przyszłości.

Top-Down Investing - „Odgórne" spojrzenie na inwestycje. - Metoda inwestycyjna polegająca na spojrzeniu na inwestycję wpierw z szerszej perspektywy, zanim określone zostaną szczegóły. Przed dokonaniem inwestycji Inwestor dokonuje przeglądu całej gospodarki, przechodząc następnie do zanalizowania poszczególnych branż, celem określania najbardziej obiecujących sektorów na danym rynku. Następnie zaś z danego sektora wybierane są te spółki, która rokują najwyższe potencjalne zyski z inwestycji.

Bottom-Up Investing - „Oddolne" spojrzenie na inwestycje - Metoda inwestycyjna koncentrująca się na analizie poszczególnych akcji. Inwestor skupia uwagę tylko na konkretnej spółce, a nie na branży, w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność.
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w oparciu o metodę bottom-up, wymaga gruntownego zapoznania się daną firmą, pod kątem sytuacji finansowej, produktów czy usług oferowanych przez daną spółkę.

News Trading - Metoda inwestycyjna polegająca na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje i komunikaty giełdowe pojawiające się przed, w trakcie lub po sesji giełdowej. News trading wymaga ciągłego monitorowania wiadomości, aby uchwycić te dane, które prawidłowo zinterpretowane, mogą przynieść znaczące korzyści inwestycyjne.

Wave Trading - Metoda inwestycyjna skupiająca się na ruchach cenowych oraz zaangażowaniu w poszczególne transakcje. Wave trading polega na inwestowaniu w określony trend, poprzez stopniowe zwiększanie pozycji podczas korekt danego trendu. Zamknięcie pozycji dokonane zostaje w momencie, gdy spełnione zostaną określone warunki np. zmiana trendu.

Powrót do góry

 


 

Zarządzanie środkami finansowymi

Aby ograniczyć podejmowanie błędnych decyzji związanych z lokowaniem kapitału, ważne jest, aby nauczyć się efektywnie i optymalnie rozporządzać środkami finansowymi

 Zasady zarządzania środkami finansowymi mają decydujące znaczenie dla zyskowności podejmowanych przez nas inwestycji na rynku giełdowym. Przyjmuje się, że w całym procesie zarabiania na rynkach kapitałowych, o powodzeniu i sukcesie decyduje aż 30% zdyscyplinowane zarządzania środkami finansowymi, 10% zastosowana metoda inwestycyjna i 60% psychologia inwestora.

Literatura giełdowa w szerokim zakresie opisuje różne metody i praktyczne zasady dotyczące rozporządzania środkami .

Poniżej przedstawiamy wybrane zasady, jakimi powinni kierować się inwestorzy dokonujący transakcji na rynku giełdowy, na przykładzie tych stosowanych przez praktyków rynkowych takich jak Victor Sperandeo, czy Martin Pring.

Najważniejsze z zasad, które należy bezwzględnie przestrzegać to:

 • Inwestowanie pieniędzy, będące naszymi wolnymi środkami, które z założenia zostały przyjęte jako możliwe do straty. Pozwala to zredukować lęk, iż ewentualna ich strata nie zrujnuje budżetu domowego i nie będzie miało niszczącego działania na psychikę inwestora.
 • Nie należy inwestować powyżej swoich możliwości i nie więcej, niż można stracić.
 • Powinno się unikać angażowania całego kapitału w jedną transakcję i płacić gotówką za akcje, a nie cudzymi pieniędzmi (też i bankowymi) gdyż poprzez np. uzyskany kredyt zwielokrotniamy ryzyko inwestycji.
 • Nie należy spekulować pieniędzmi, które są nam potrzebne do życia lub na inne cele. Podczas inwestycji spekulujmy tylko częścią swojego kapitału
 • Na rynkach terminowych, gdzie gracze korzystają ze zbyt dużej dźwigni finansowej, nigdy nie należy doprowadzić do wezwania o uzupełnienie depozytu

Dodatkowo należy zawsze pamiętać o zabezpieczaniu kapitału.

Należy zdecydować z wyprzedzeniem, iż po osiągnięciu pewnego poziomu zysków część pozycji zostanie zlikwidowana, a zyski zostaną umieszczone w funduszu pieniężnym lub innym relatywnie bezpiecznym instrumencie i będą mogły posłużyć jako wsparcie finansowe w przypadkach nagłych zdarzeń na giełdzie - jak np. paniki, a nie np. do spontanicznych zakupów wszystkiego na co nie mogliśmy sobie szybciej pozwolić.

Podczas dokonywanych inwestycji giełdowych, należy pamiętać aby przestrzegać również dodatkowych zasad związanych z:

 • momentem kupna i sprzedaży walorów
 • osiąganymi zyskami bądź stratami

Moment kupna i sprzedaży walorów

Victor Sperandeo w swoich 19 zasadach inwestycyjnych moment kupna i sprzedaży ujął w zdaniu:

„Nigdy nie kupuj tylko dlatego, że ceny są niskie i nie sprzedawaj tylko dlatego, że jest wysoko, ale z drugiej strony należy starać się kupić słabość, a sprzedawaj siłę".

Ma to odzwierciedlenie w jednym z giełdowych powiedzeń:

"Kupuj plotki sprzedawaj fakty"

Pojawienie się pozytywnej plotki wiąże się z oczekiwaniem czegoś dobrego. Oczekiwanie pozytywnych wydarzeń jest bardzo przyjemne dla naszych odczuć. Skoro posiadanie spółki, o której się plotkuje, wiąże się z odczuwaniem nagrody, to coraz więcej osób skłania się do kupna jej akcji. Kurs akcji rośnie.

Po pewnym czasie plotka staje się faktem. Zmaterializowanie się pozytywnych oczekiwań sprawia jeszcze odrobinę przyjemności, ale kończy też okres miłego oczekiwania. Atmosfera wokół spółki wraca do normy, a posiadanie akcji spółki przestaje sprawiać przyjemność. Nie ma już powodów do kupna tych papierów. Kurs stabilizuje się lub spada.

Oprócz powyższego, należy również pamiętać, że tak jak chętnie kupowaliśmy akcje, to równie chętnie powinniśmy być przygotowani do ich sprzedania. Niestety podczas dokonywanych zakupów, najczęściej mamy tendencje do patrzenia ile możemy zarobić, a nie ile stracić.

Pamiętajmy również, iż większość inwestorów kupuje na szczycie, a sprzedaje na dnie. Zatem powinniśmy kupować zawsze na wyprzedanym rynku, kiedy nikt nie chce kupować, a sprzedawać na wykupionym.

Podczas wyboru momentu kupna bądź sprzedaży należy unikać niepewności

 • Jeżeli warunki są tak niepewne, że nie można prawidłowo ocenić przyszłego biegu wypadków, należy pozostać poza rynkiem bądź zredukować swoją pozycję na rynku.
 • Jeżeli sytuacja na rynku powoduje zirytowanie lub bezsenność, oznacza zajęcie niewłaściwej pozycji.
 • Kiedy pojawiają się wątpliwości co do podjęcia decyzji, należy wstrzymać się od działania na rynku giełdowym.

Zyski i straty

Na podstawie wielu eksperymentów wykazano, że inwestorzy w większości przypadków przejawiają niechęć do ryzyka w warunkach potencjalnego zwiększania zysków, zaś z drugiej strony, podejmują nadmierne ryzyko w sytuacji, gdy osiągają straty.

Według Victora Sperandeo, nadrzędnym celem powinno być akceptowanie dużych zysków i ucinanie małych strat.

Odwrotnie patrząc na powyższe, należy za wszelką cenę unikać małych zysków i dużych strat i nigdy nie kupować i sprzedawać tylko po to, aby osiągnąć drobny i szybki zysk.

Druga z kwestii, którą należałoby stosować, by maksymalizować zyski w długim okresie to nie pozwolić, by zysk zamienił się w stratę. Jednak, gdyby pomimo wszelkich zabezpieczeń, nastąpiłaby strata, należy ją szybko uciąć, ratując kapitał, który pozwoliłby pozostać nadal na rynku giełdowym.

Aby zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem powstania nadmiernych strat, powinniśmy zawsze ustawiać zlecenia stop.

Czym jest zlecenie stop? Jest to automatyczne zlecenie ustawiane bezpośrednio przez inwestora przy zleceniu kupna bądź sprzedaży. Dzięki temu ustala się pewien poziom straty (stop loss) lub zysku (stop profit), przy którym zlecenie jest zamykane automatycznie. Zatem nadrzędnym zadaniem zlecenia Stop jest ochrona pozycji

Zlecenia Stop można podzielić na następujące rodzaje:

 • O stałej wartości
  W swojej konstrukcji oparte na stałej kwocie pieniężnej, którą przeznaczona została, w przypadku realizacji negatywnego scenariusza.
 • O procentowej wartości
  W swojej konstrukcji oparty jest na ustalonym procencie o jaki rynek może spaść, powodując przy tym zamknięcie pozycji inwestora.
 • Oparte na zmienności
  W swojej konstrukcji oparty na wskaźniku ATR (średnia rzeczywistego zasięgu). Przyjmuje się, iż połowa wartości wskaźnika jest optymalnym poziomem dla ustawienia zlecenia stop.
 • Oparte na odchyleniu standardowym
  W swojej konstrukcji oparty na wstęgach Bollinger, których zadaniem jest mierzenie odchylenia. Ważną cechą zleceń stop opartych na odchyleniu standardowym jest iż podczas konsolidacji wartość odchylenia maleje, a momencie wybicia z trendu bocznego, zaczyna rosnąć.

 

Powrót do góry

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)