Jak zacząć inwestowanie?

Nieodzownym warunkiem sukcesów w inwestowaniu na giełdzie są: wiedza i umiejętności. Przed ulokowaniem swoich pieniędzy na rynku kapitałowym ważne jest, abyś zapoznał się z systemem obrotu, stosowanymi na giełdzie procedurami, jak również z zagadnieniami pozwalającymi zadecydować o tym w co, kiedy i jak inwestować.
Lokując swoje środki warto, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, wziąć pod uwagę następujące charakterystyki:
 • Ryzyko
  Niektóre inwestycje charakteryzują się dość znacznym prawdopodobieństwem nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. Indywidualne preferencje inwestora decydują o wielkości ekspozycji na ryzyko. Sposobem zbadania tych preferencji jest określenie "Jakie byłoby moje samopoczucie przy dość znacznych wahaniach stóp zwrotu z danej inwestycji?". Zadanie sobie pytań dotyczących odporności na stres wynikający z sytuacji, w której stopy zwrotu utrzymują się dużo poniżej zera przez dłuższy okres czasu także ułatwi poznanie preferencji dotyczących ryzyka.
 • Oczekiwana stopa zwrotu
  Sam powinieneś określić jakiej stopy zwrotu oczekujesz. Najlepiej aby była to realna stopa zwrotu (np. nadwyżkowa stopa zwrotu ponad oprocentowanie depozytów/lokat). Należy zauważyć, że historyczne stopy zwrotu obliczane na podstawie danego okresu powinny uwzględniać okresy zarówno hossy, jak i bessy.
 • Płynność
  Związana jest bezpośrednio z Twoim horyzontem inwestycyjnym. Jeśli środki przeznaczone na inwestycje będą w bliskiej przyszłości Ci potrzebne, należy wziąć tę okoliczność pod uwagę.

Odpowiedni dobór tych trzech parametrów do preferencji i oczekiwań pozwoli Ci zmaksymalizować użyteczność jaką przynosi dana inwestycja.
 
 • Realna stopa procentowa
  Podstawowa miara kosztu alternatywnego, wskaźnik ten mierzy zyski z danej inwestycji. Realna stopa procentowa podawana jest w stosunku rocznym. Obliczana jest według wzoru: (RN – I)/(1 + I), gdzie RN to nominalna stopa procentowa, I to poziom inflacji.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)