Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych

BM Pekao nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem usług maklerskich, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

 1. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
 2. opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta,
 3. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2 pod warunkiem, że są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez BM Pekao na rzecz Klienta.

Na pisemne żądanie Klienta, BM Pekao przekazuje Klientowi informację o opłatach, prowizjach i świadczeniach wskazanych w pkt 3, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości.

BM Pekao dopuszcza oferowanie i przyjmowanie prezentów i rozrywki w relacjach biznesowych pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 • prezenty lub rozrywki są niewielkiej wartości i są oferowane lub przyjmowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej,
 • ich wartość, charakter i częstotliwość jest adekwatna do statusu odbiorcy,
 • ich oferowanie lub przyjmowanie nie narusza regulacji wewnętrznych BM Pekao oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku gdy wartość prezentu przekracza 200,00 zł lub wartość rozrywki 400,00 zł, ich przyjęcie uzależnione jest od uzyskania akceptacji osób upoważnionych.

Ogólna informacja o opłatach, prowizjach i świadczeniach niepieniężnych związanych z dystrybucją tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania zawarta jest w niniejszym pakiecie informacyjnym w części dotyczącej funduszy inwestycyjnych.

Za świadczone usługi BM Pekao pobiera od Klientów opłaty i prowizje na zasadach określonych w umowie lub stanowiącym jego integralną część regulaminie. Maksymalną wysokość opłat i prowizji określa Taryfa prowizji i opłat Biura Maklerakiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz Taryfa opłat w usłudze abonamentowej Biura Maklerskiego Pekao.

Opłaty i prowizje pobierane od Klientów mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez BM Pekao w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności maklerskiej. Są to m.in.:

 • opłaty i prowizje na rzecz podmiotów organizujących rynki regulowane (GPW, BondSpot) oraz rozrachunek i rozliczenie transakcji (KDPW, KDPW_CCP),
 • opłaty na rzecz Repozytorium Transakcji z tytułu raportowania transakcji na instrumentach pochodnych (KDPW_RT za pośrednictwem KDPW_CCP),
 • opłaty i prowizje na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu zleceń na zagranicznych rynkach regulowanych oraz opłaty za obsługę rachunku zagranicznych instrumentów finansowych,
 • koszty serwisów informacyjnych (Reuters, PAP, SDIG, Bloomberg),
 • koszty utrzymania i obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznej (Internet, intranet, telefonia stacjonarna i komórkowa, kanały zdalne służące do składania dyspozycji poprzez Internet),
 • opłaty pocztowe,
 • koszty obsługi prawnej, 
 • koszty marketingowe i promocyjne,
 • koszty funkcjonowania sieci sprzedaży.

Opłaty na rzecz GPW

W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez GPW, BM Pekao jest zobowiązany do zapłaty opłat i prowizji:

 • za dostęp do systemu informatycznego GPW - opłaty jednorazowe i kwartalne (zgodnie z pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • za wykorzystanie systemu informatycznego GPW - opłaty kwartalne (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy)
oraz opłat:
 • operacyjnych na rynku kasowym (zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • operacyjnych na rynku terminowym (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • innych (zgodnie z pkt 6 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy).

Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku kasowym GPW wynoszą:

 • dla akcji, praw do akcji i ETF
  • opłata stała: 1,00 zł od zlecenia
  • opłata naliczana od wartości zlecenia:
   • do 100 tys. zł: 0,033%
   • pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł:  0,024%
   • powyżej 2 mln zł: 0,010%
    łącznie nie więcej niż 880,00 zł od zlecenia
 • dla dłużnych instrumentów finansowych - w zakresie obrotu sesyjnego:
  • opłata od wartości zlecenia: 0,010%
 • dla innych instrumentów finansowych - w zakresie obrotu sesyjnego:
  • opłata stała: 0,30 zł od zlecenia
  • opłata naliczana od wartości zlecenia: 0,025%
   łącznie nie więcej niż 880,00 zł od zlecenia

Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku terminowym GPW wynoszą:

 • dla kontraktów terminowych - opłata stała od kontraktu:
  • kontrakty na indeksy: 1,70 zł
  • kontrakty na obligacje: 0,48 zł
  • kontrakty na akcje: 0,34 zł
  • kontrakty na kursy walut: 0,08 zł
  • kontrakty na stawki WIBOR: 0,48 zł
 • dla opcji
  • opcje na indeksy:
   • od wartości transakcji: 0,60%
   • opłata minimalna od jednej opcji: 0,20 zł
   • opłata maksymalna od jednej opcji: 1,20 zł
 • opcje na akcje:
  • od wartości transakcji: 0,60%
  • opłata minimalna od jednej opcji: 0,04 zł
  • opłata maksymalna od jednej opcji: 0,24 zł
 • pozostałe opcje:
  • od wartości transakcji: 0,60%
  • opłata minimalna od jednej opcji: 0,20 zł
  • opłata maksymalna od jednej opcji: 1,20 zł

Pełna treść Regulaminu Giełdy wraz z cennikiem obowiązującym członków GPW dostępna jest na stronie GPW: http://www.gpw.pl

Opłaty na rzecz BondSpot

W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w regulowanym rynku pozagiełdowym (RRP) oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez BondSpot S.A., BM Pekao jest zobowiązany do zapłaty następujących opłat i prowizji:

 • za korzystanie z pierwszego terminala - opłata kwartalna: 4.000,00 zł
 • za korzystanie z każdego następnego terminala - opłata kwartalna: 1.000,00 zł
 • od wartości transakcji zrealizowanych na RRP - z wyłączeniem transakcji pakietowych i negocjowanych:
  • w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł: 0,01%
  • w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł: 0,005%
 • od wartości transakcji zrealizowanych na ASO: 0,005%
 • od wartości transakcji pakietowych i negocjowanych zrealizowanych na RRP i ASO:
  • dla każdej transakcji o wartości nie większej niż 10 mln zł: 0,005%
  • dla każdej transakcji o wartości powyżej 10 mln zł: 500 zł + 0,0025% od nadwyżki powyżej 10 mln zł
 • za rozpatrzenie wniosku o zakończenie działania członka na rynku: 1.000,00 zł
 • za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji: 1.000,00 zł
 • za anulowanie transakcji na wniosek członka, pobierana od strony transakcji występującej o dokonanie anulowania transakcji: 5.000,00 zł

Pełna treść Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego organizowanego przez BondSpot S.A., wraz z cennikiem obowiązującym członków oraz zestawieniem opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A., dostępne są na stronie BondSpot S.A.:

http://www.bondspot.pl

Opłaty na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. i KDPW_RT

BM Pekao, będąc uczestnikiem KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A., KDPW_RT ponosi następujące opłaty związane z rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji / operacji na instrumentach finansowych:

 • depozytowe - za otwarcie konta formalnego, za prowadzenie konta podmiotowego, za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego (zgodnie z pkt 1-3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • rozrachunkowe (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za obsługę komunikatów / instrukcji  (zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • pożyczkowe w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych (zgodnie z pkt 6 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • specjalne (zgodnie z pkt 7 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 8 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za uczestnictwo (zgodnie z pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • z tytułu rozliczenia transakcji (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • związane z instrumentami pochodnymi (zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),         
 • z tytułu zarządzania systemem rekompensat (zgodnie z § 20 Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat - KDPW),
 • z tytułu nadania oraz utrzymania kodu identyfikującego (zgodnie z § 29 pkt 1 ppkt 1 i 2 Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne),
 • za uczestnictwo w Repozytorium Transakcji (zgodnie z pkt 2.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji),
 • za zgłoszenie transakcji do Repozytorium Transakcji (zgodnie z pkt 1.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji, za pośrednictwem KDPW_CCP),
 • za utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji (za pośrednictwem KDPW_CCP zgodnie z pkt 1.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji, za pośrednictwem KDPW_CCP).

Najważniejsze opłaty związane z instrumentami finansowymi ponoszone na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz KDPW_RT:

 • za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego - naliczane od wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanów na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych:
 • dla obligacji Skarbu Państwa: 0,00018%,
 • dla pozostałych papierów wartościowych (w tym akcji): 0,00033%         
  z tym, że:
  • dla papierów wartościowych, dla których centralny depozyt prowadzony jest w zagranicznych izbach rozrachunkowych: od 0,00338% do 0,01597%,         
 • za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym: 4,00 zł, z tym że:
  • jeśli rozrachunek transakcji objęty jest funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO: 1,00 zł ,
  • jeśli rozrachunek transakcji dokonywany jest w rezultacie skompensowania lub zagregowania zobowiązań i należności wynikających z poszczególnych transakcji: 4,00 zł,
 • za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenia pieniężne i niepieniężne - 4,00 zł.
 • z tytułu rozliczenia transakcji: 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł za rozliczenie 1 transakcji,
 • z tytułu rejestracji transakcji na kontraktach terminowych:
 • na akcje: 0,34 zł za 1 kontrakt (lecz nie więcej niż 340,00 zł za transakcję w liczbie przekraczającej 1.000 kontraktów),
  • na waluty: 0,08 zł za 1 kontrakt,
  • innych niż ww.: 0,80 zł za 1 kontrakt,
  • w indeksowych jednostkach udziałowych: 0,0075% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 50,00 zł za rozliczenie 1 transakcji,
  • w kontraktach opcyjnych: 0,2% wartości premii, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł od 1 pozycji,
 • za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem:
  • kontraktów terminowych na akcje: 0,34 zł za 1 kontrakt,
  • kontraktów terminowych na waluty: 0,08 zł za 1 kontrakt,
  • kontraktów terminowych innych niż ww.: 0,80 zł za 1 kontrakt,
 • za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie: 0,2% wartości rozliczenia, nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł od 1 pozycji,
 • z tytułu raportowania do Repozytorium Transakcji:
  • za zgłaszanie transakcji do Repozytorium Transakcji: 0,10 zł za transakcję,
  • za utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji: 0,10 zł od każdej transakcji miesięcznie w przypadku utrzymywania w Repozytorium Transakcji w danym miesiącu przez jakikolwiek okres informacji o transakcji dotyczącej aktywnego (niezakończonego) kontraktu.

Pełna treść Regulaminu KDPW S.A., Regulaminu rozliczeń transakcji KDPW_CCP S.A., Regulaminu Repozytorium Transakcji (Regulamin KDPW_RT) i Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, a także tabele opłat dostępne są na stronach KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. pod adresami:

Opłaty związane z rynkami zagranicznymi

BM Pekao ponosi koszty działalności związane z usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, które w zależności od rynku i podmiotu pośredniczącego mogą się wahać w przedziale od 0,035% do 0,30% wartości transakcji z minimalnymi wartościami oscylującymi w granicach równowartości od ok. 20,00 zł do ok. 180,00 zł. Dodatkowymi kosztami transakcyjnymi są lokalne opłaty i podatki, które są wymagane na niektórych rynkach. BM Pekao ponosi również koszty transferu walut, koszty przyjęcia transferu instrumentów finansowych (wahające się w zależności od rynku od 45,00 zł do 450,00 zł) oraz koszty przechowywania zdeponowanych instrumentów finansowych - maksymalnie 0,4% w skali roku, powiększane o ewentualne opłaty lokalne, pobierane miesięcznie.

Do wartości transakcji zrealizowanych na rynkach zagranicznych, na których naliczane są podatki transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty, należy doliczyć stosowną opłatę pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji. Informacje o wysokości kosztów publicznoprawnych pobieranych przez podmioty realizujące transakcje na rynkach zagranicznych Podane są Do Wiadomości Klientów (komunikat Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, udostępniony w Punktach Usług Maklerskich dawniej Punkty Obsługi Klientów CDM Pekao oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao) celem umożliwienia Klientom oszacowania łącznych kosztów transakcji.

BM Pekao ponosi koszty działalności związane z zawarciem i rozliczeniem transakcji zakupu/sprzedaży euroobligacji na rynku międzybankowym. W przypadku kupna koszt BM Pekao wynosi 0,3 % nie mniej niż 30 EUR, a w przypadku sprzedaży koszt ten to 0,1% nie mniej niż 20 EUR. Poza tym BM Pekao ponosi koszty związane z płatnością w złotych podatku od odsetek wypłacanych posiadaczom euroobligacji  w walutach obcych, gdyż musi zapłacić podatek przeliczając go na złote wg średniego kursu NBP, a sprzedaje walutę na rynku międzybankowym.

Opłaty związane z udostępnianiem notowań i danych giełdowych

W związku z dystrybucją danych giełdowych i udostępnianiem Klientom serwisów informacyjnych, BM Pekao ponosi na rzecz podmiotów uprawnionych do rozpowszechniania tych danych:

 • opłaty dystrybucyjne powiększone o koszty techniczne,
 • opłaty za korzystanie z przeglądu notowań za każdego użytkownika, w zależności od zakresu prezentowanych danych:
  • pełny karnet zleceń w czasie rzeczywistym: 174,00 zł  + VAT
  • 5 ofert w czasie rzeczywistym: 88,00 zł + VAT
  • 1 oferta w czasie rzeczywistym - w zależności od liczby abonentów; opłata jest wyliczana w oparciu o poniższy taryfikator:

1 oferta

 

 9,90 zł +VAT

od 1 do 1.000 abonentów

 1,65 zł +VAT

od 1.001 do 3.000 abonentów

 0,99 zł +VAT

od 3.001 do 12.500 abonentów

0,57 zł +VAT

od 12.501 do 25.000 abonentów

0,25 zł +VAT

ponad 25.000 abonentów

Przyjmowanie lub przekazywanie płatności z udziałem podmiotu trzeciego za czynności związane z usługami maklerskimi

BM Pekao może otrzymywać od swoich partnerów biznesowych, w tym od podmiotów należących do Grupy  Banku Pekao S.A., wynagrodzenie wynikające z zawartych umów, w tym porozumień związanych z działalnością prowadzoną przez BM Pekao. Fakt otrzymywania takiego wynagrodzenia pozostaje bez wpływu na działanie w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta.

Umowy zawierane przez BM Pekao z podmiotami trzecimi mogą przewidywać przyjmowanie lub przekazywanie opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych za czynności związane z usługami maklerskimi.

W szczególności, opłaty, prowizje lub świadczenia niepieniężne mogą być przyjmowane lub przekazywane w następujących kategoriach umów dotyczących:

 • dystrybucji instrumentów finansowych w ramach ofert publicznych i niepublicznych,
 • transakcji na rynku wtórnym  w ramach nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych (wezwanie),
 • usług maklerskich zawierające świadczenie pieniężne i niepieniężne od podmiotu trzeciego w postaci:
 • szkoleń pracowników (w tym wyjazdów szkoleniowych),
 • materiałów szkoleniowych, w tym materiałów dotyczących sytuacji rynkowej,
 • aplikacji i systemów informatycznych,
 • materiałów reklamowych i informacyjnych.

Opłaty, prowizje, wynagrodzenia wynikające z umów lub świadczenia niepieniężne przyjmowane lub przekazywane przez BM Pekao są analizowane przez BM Pekao pod kątem ich zgodności z przepisami prawa z zakresu zachęt dla firm inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na poprawę, jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów, a także w zakresie zgodności ze zobowiązaniem BM Pekao do działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

Opłaty, prowizje, wynagrodzenia wynikające z umów lub świadczenia niepieniężne z udziałem podmiotu trzeciego, niezgodne z przepisami prawa z zakresu zachęt dla firm inwestycyjnych, są klasyfikowane jako niedozwolone i nie są pobierane.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)