Informacje dotyczące opodatkowania

Klienci BM Pekao (dawniej CDM), z tytułu uzyskiwania przychodów podlegających opodatkowaniu, zobowiązani są do uiszczania opłat i podatków określonych w obowiązujących przepisach podatkowych.

W przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zasady opodatkowania z tytułu uzyskiwanych przychodów są związane z formą organizacyjną podatnika (Klienta) oraz wybraną przez niego metodą opodatkowania. Jedynie w przypadku wybranych Klientów (osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających rezydencję podatkową poza terytorium Polski oraz podatników CIT posiadających siedzibę w Polsce) oraz niektórych przychodów (np. dywidend, odsetek), BM Pekao pełni funkcje płatnika i jest zobowiązany do pobrania podatku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku przychodów z tytułu inwestowania i odpłatnego zbycia oraz realizacji praw z instrumentów finansowych, osoby fizyczne mogą być zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego:

  • w formie zryczałtowanej, na podstawie m.in. art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to forma obejmuje w szczególności przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
  • w formie liniowej, na podstawie m.in. art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to forma obejmuje w szczególności dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz dochody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,

z wyłączeniem dochodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które na podstawie przepisów szczególnych podlegają innym rodzajom opodatkowania.

W obu formach opodatkowania stawka opodatkowania wynosi 19%, z zastrzeżeniem, że stawka ta może być modyfikowana w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę.

W przypadku gdy wypłata przychodu (dochodu) jest dokonywana za pośrednictwem BM Pekao, a przepisy podatkowe nie nakładają na BM Pekao obowiązków płatnika (pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego), funkcje płatnika mogą pełnić osoby trzecie, będące bezpośrednimi wierzycielami z tytułu danego instrumentu finansowego (np. emitenci, fundusze inwestycyjne). W takim przypadku BM Pekao nie jest odpowiedzialny za sposób i zasady poboru podatku, a odpowiedzialność za stosowanie przepisów ponosi bezpośredni wierzyciel Klienta, który udziela odrębnej informacji w tym zakresie.

Poza przypadkami, w których przepisy podatkowe nakazują pobieranie zryczałtowanego podatku dochodowego przez BM Pekao lub inne podmioty, Klienci BM Pekao (dawniej CDM) zobowiązani są do samodzielnego wykazania opisanych przychodów (dochodów) oraz podatku w odpowiedniej deklaracji podatkowej i samodzielnego uiszczenia wyliczonego podatku, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach podatkowych.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym oznacza m.in., że ewentualnych dochodów/strat z tego tytułu nie można łączyć z innymi dochodami/stratami z inwestycji kapitałowych.

W przypadku dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz dochodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, BM Pekao wystawia swoim Klientom informację PIT-8C, która stanowi dokument pomocny dla prawidłowego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej i obliczenia należnego podatku, z zastrzeżeniem, że dane wskazane w informacji PIT-8C nie są wiążące dla Klienta - Klient może modyfikować dane zawarte w informacji PIT-8C, jeśli posiada on dodatkowe dane o przychodach i kosztach podatkowych lub przyjęta przez niego interpretacja przepisów podatkowych dopuszcza taką możliwość.

Opodatkowaniu podlegają zarówno przychody (dochody) uzyskiwane na terytorium Polski, jak i przychody (dochody) pochodzące z terytorium innego państwa, z tym zastrzeżeniem, że przychody (dochody) osiągnięte w walutach obcych, zarówno BM Pekao, jak i każdy Klient indywidualnie, mają obowiązek przeliczyć na złote polskie, wg kursów określonych w odrębnych przepisach. Zapłata podatku lub opłaty poza granicami Polski, nie zwalnia Klienta z obowiązku opodatkowania, jeśli obowiązek ten wynika równolegle z odrębnych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Klienci mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski mogą być zobowiązani do rozliczania należnych podatków w kraju rezydencji podatkowej, z zastrzeżeniem, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę mogą te obowiązki modyfikować, w szczególności w zakresie przychodów (dochodów) osiąganych przez Klientów BM Pekao (dawniej CDM) na terytorium Polski. Pobranie podatku przez BM Pekao w ramach obowiązków płatnika, nie wyłącza opodatkowania należnego wg jurysdykcji krajów innych niż Polska.

Stosowanie szczególnych przywilejów podatkowych, wynikających z rezydencji podatkowej Klienta poza terytorium Polski, jest możliwe na podstawie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, w formie opisanej w odrębnych regulacjach BM Pekao i przepisach podatkowych.

BM Pekao informuje swoich Klientów o szczegółowych zasadach opodatkowania (m.in. może Podać Do Wiadomości Klientów informacje dotyczące przyjętego w BM Pekao podejścia do wybranych kwestii podatkowych), jednak nie jest uprawniony do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Wszelkie wątpliwości wynikające z powyższej informacji oraz dotyczące szczegółowych przepisów prawa Klient powinien wyjaśniać w porozumieniu z doradcą podatkowym, właściwym organem podatkowym lub innym uprawnionym podmiotem.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)