Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w CDM Pekao S.A.

 

1.    Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., zwana dalej „Polityką", określa zasady realizacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o „realizacji zleceń", rozumie się przez to świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w celu ich wykonania.

2.    Postanowienia Polityki stosuje się do Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych, na rzecz których świadczone są usługi maklerskie w zakresie realizacji zleceń na instrumentach finansowych. Postanowień Polityki nie stosuje się wobec Uprawnionych kontrahentów.

3.    Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., zwany dalej „CDM", prowadzi działalność w zakresie realizacji zleceń Klientów w sposób zapewniający niezwłoczne, uczciwe i należyte wykonanie zleceń Klientów, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

4.    CDM realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta.

5.    CDM realizując zlecenie Klienta w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, niezależnie od rodzaju instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie uwzględnia następujące kryteria uszeregowane według istotności:

1)   cenę instrumentu finansowego, po jakiej może być wykonane zlecenie,

2)   koszty związane z wykonaniem zlecenia,

3)   czas wykonania zlecenia,

4)   prawdopodobieństwo wykonania zlecenia i jego rozliczenia,

5)   wielkość zlecenia,

6)   charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

6.    CDM niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających realizację zlecenia złożonego przez Klienta.

7.    CDM wykonując zlecenia nie łączy zleceń Klientów ze zleceniami innych Klientów, chyba że Klient w umowie zawartej z CDM lub składając zlecenie zgodził się na łączenie zleceń. Wówczas ma zastosowanie polityka alokacji zleceń Podana Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

8.    Przy wyborze systemu obrotu lub innego systemu wykonywania zleceń (rynek), CDM uwzględnia następujące kryteria uszeregowane według istotności, począwszy od najbardziej istotnego:

1)     techniczną możliwość automatycznej realizacji zleceń przez CDM,

2)     techniczną możliwość automatycznego informowania Klientów o zrealizowaniu transakcji,

3)     systemy rozliczeniowe,

4)     automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu,

5)     zaplanowane działania, o ile występują.

9.    CDM wybrał następujące systemy obrotu w Polsce, w których bezpośrednio wykonuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych:

1)   rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2)   rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A.,

3)   alternatywny system obrotu NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

4)   alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A.,

5)   alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10.  W przypadku instrumentów finansowych notowanych na terenie Polski zarówno w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez BondSpot S.A., CDM wykonuje zlecenia w systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11.  Zlecenia nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, są wykonywane za pośrednictwem podmiotów, z którymi CDM zawarł umowę w zakresie nabywania lub zbywania zagranicznych instrumentów finansowych na rzecz Klienta, i które zapewniają profesjonalne standardy w zakresie niezwłocznej i uczciwej realizacji zleceń, zgodnie z przepisami prawa. Lista podmiotów, o których mowa wyżej, oraz rynki zagraniczne, gdzie są wykonywane zlecenia są Podane Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

12.  W przypadku instrumentów finansowych notowanych w zarówno w systemie obrotu na terenie Polski jak i w systemie obrotu w innym kraju, CDM wykonuje zlecenia w systemie obrotu na terenie Polski, chyba że Klient wskaże odmiennie.

13.  W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych będących w ofercie CDM, które notowane są na więcej niż jednym rynku zagranicznym, na którym CDM zobowiązuje się do wykonywania zleceń, CDM określa i Podaje do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM) najlepsze miejsce wykonania dla tych instrumentów. Wybierając najlepszy rynek wykonania, CDM kieruje się średnim dziennym wolumenem dla danego instrumentu, a następnie określonym wyżej kryteriami wyboru rynku. Im wyższy wolumen tym wyższa płynność, która z kolei ma wpływ na prawdopodobieństwo wykonania zlecenia Klienta. Ponadto, płynność przyczynia się do prawidłowego kształtowania się rynkowej ceny instrumentu finansowego. W przypadku zbliżonej płynności dla danego instrumentu finansowego na różnych rynkach, na których zlecenie może zostać wykonane, CDM wybierając najlepszy rynek wykonania bierze pod uwagę koszty związane z wykonywaniem zleceń.

14.  Miejscem wykonania przez CDM zleceń dotyczących strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, które nie mogą zostać wykonane na rynkach omówionych w ust. 9 i 11 Polityki, jest Emitent. Lista Emitentów, za pośrednictwem których CDM wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia strukturyzowanych certyfikatów depozytowych Podana jest Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

15.  Na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. CDM może wykonywać zlecenia Klientów poza systemem obrotu, o ile Klient wyraził na to zgodę. Wówczas zlecenie zostanie wykonane na warunkach nie gorszych niż w innych miejscach wykonania, przy czym wymóg ten nie musi być spełniony, jeżeli zlecenie może być wykonane w systemie obrotu a Klient zażądał wykonania zlecenia poza systemem obrotu. CDM może odmówić wykonania zlecenia, jeżeli może być ono wykonane w systemie obrotu a Klient zażądał wykonania zlecenia poza systemem obrotu.

16.  Miejscem realizacji zleceń w odniesieniu do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń jest podmiot wykonujący zlecenia przekazane przez CDM. Po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułu uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania, CDM przekazuje zlecenie Klienta do tej instytucji. Wykaz instytucji wspólnego inwestowania oraz podmiotów ich reprezentujących, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących z CDM, jest Podany Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

17.  Szczegółowe określenie przez Klienta warunków, na jakich nastąpić ma realizacja zlecenia może uniemożliwić CDM podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

18.  CDM podejmuje działania zmierzające do uzyskania możliwie najlepszych dla Klienta wyników wykonania zlecenia, niemniej jednak niniejsza Polityka nie gwarantuje, że w każdym przypadku zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta skutkiem, uwzględniając wszelkie przesłanki, którymi kierował się Klient przy składaniu zlecenia.

19.  Postanowienia Polityki mają zastosowanie również w przypadku gdy CDM wykonuje zlecenia dotyczące danego instrumentu finansowego wyłącznie na jednym rynku lub przyjmuje i przekazuje zlecenia do wykonania wyłącznie do jednego podmiotu.

20.   Standardowy czas realizacji zlecenia od momentu jego wprowadzenia do systemu informatycznego CDM:

1)     nie przekracza 2 sekund (95% zleceń) w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

a)     parametry zlecenia Klienta oraz bieżące warunki rynkowe pozwalają na natychmiastowe zawarcie transakcji, tj.:

-         w przypadku zleceń kupna - posiadają limit ceny wyższy bądź równy w stosunku do najlepszej oferty sprzedaży oczekującej na realizację lub złożone są bez limitu ceny,

-         w przypadku zleceń sprzedaży - posiadają limit ceny równy bądź niższy od najlepszej oferty kupna oczekującej na realizację,

b)     CDM przekazuje zlecenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Brokera (w przypadku zleceń wykonywanych w zagranicznych systemach obrotu), z wykorzystaniem stałego łącza o parametrach spełniających wymagania techniczno-organizacyjne Organizatora rynku, w szczególności łącze zapewnia bezpieczne, niezakłócone, odpowiedniej jakości połączenie i komunikację z rynkiem lub Brokerem,

2)     nie przekracza 6 minut - w przypadku zlecenia, o którym mowa w pkt 1, które wymaga manualnej interwencji pracownika CDM lub Brokera, tj.:

a)   zleceń realizowanych na rynku, którego organizatorem jest BondSpot S.A.,

b)   zleceń realizowanych na niektórych segmentach rynków zagranicznych, w szczególności segmentach, na których notowane są obligacje.

21.   Podany powyżej czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu, w przypadku:

1)     złożenia zlecenia poza godzinami prowadzenia obrotu,

2)     gdy wysokość limitu ceny ustalonego przez Klienta w treści zlecenia jest:

a)    w przypadku zleceń kupna - niższa niż najlepsza oferta sprzedaży oczekująca na realizację,

b) w przypadku zleceń sprzedaży - wyższa niż najlepsza oferta kupna oczekująca na realizację,

3)     obsługi większej niż zazwyczaj liczby zleceń z koszyka zleceń,

4)     obsługi większej niż zazwyczaj liczby transakcji zawieranych w systemie obrotu,

5)     braku lub opóźnienia w transmisji danych z przyczyn technicznych, np. awarii systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej.

23.   W przypadku przekroczenia standardowego czasu na wykonanie zlecenia CDM, na wniosek Klienta, przekaże Klientowi informacje na temat czasu realizacji jego zlecenia.

24.   CDM przedstawia Klientowi Politykę przed podpisaniem z Klientem Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Polityka jest zamieszczona na stronie internetowej CDM.

25.   CDM dokonuje okresowych przeglądów Polityki, nie rzadziej niż raz na rok, w ramach którego w szczególności monitoruje jakość realizacji zleceń poprzez analizę dostępnych danych rynkowych (np. raportów dotyczących jakości wykonywania zleceń publikowanych przez organizatorów systemów obrotu).

Przegląd dokonywany jest również każdorazowo gdy zaistnieją istotne okoliczności, które na stałe mogą wpłynąć na możliwość uzyskiwania najlepszego wyniku dla Klienta, w zakresie realizacji zleceń i działania na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta.

Informacje o przeglądach i zmianach w Polityce jest Podana Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

26.   CDM odpowiada na uzasadnione i proporcjonalne wnioski Klientów o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących realizacji zleceń lub przeglądu Polityki.

27.   Złożenie przez Klienta zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu przez CDM informacji na temat Polityki, uznaje się za zgodę Klienta na treść Polityki.

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Pekao

Wstęp

Podstawa prawna

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Pekao (dalej „Polityka") została ustanowiona zgodnie z:

 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, implementowaną do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65 UE w odniesieniu dowymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
 • Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu doregulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń ijakości wykonywania zleceń.

Zakres

Polityka określa sposób realizacji przez Dom Maklerski Pekao (dalej „DM")  zleceń Klientów w zależności od klasy instrumentu finansowego, na jaki opiewa zlecenie oraz kategorii Klienta.

Ilekroć w Polityce jest mowa o „realizacji zleceń", rozumie się przez to świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w celu ich wykonania.

Polityka ma zastosowanie do zleceń, które DM realizuje w imieniu Klientów detalicznych oraz profesjonalnych. DM nie różnicuje sposobu obsługi zleceń Klientów w zależności od nadanej im kategorii, zapewniając wszystkim Klientom najwyższy poziom ochrony. Postanowień Polityki nie stosuje się wobec Uprawnionych Kontrahentów.

DM przekazuje Klientowi Politykę przed zawarciem z Klientem Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

DM dokonuje okresowych przeglądów Polityki nie rzadziej niż raz na rok. Przegląd dokonywany jest również każdorazowo, gdy zaistnieją okoliczności, które mogą wpłynąć na możliwość uzyskiwania najlepszego wyniku dla Klienta, w zakresie realizacji zleceń i działania na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta.

Aktualna Polityka jest zamieszczona na stronach internetowych DM. Informacja o zmianach w Polityce oraz o 5 najlepszych systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za poprzedni rok kalendarzowy jest Podawana Do Wiadomości Klientów, w tym za pomocą strony internetowej (zakładka „MIFID W DM PEKAO" na stronie www.dm.pekao.com.pl). Klient jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących zasad realizacji zleceń lub wykonywania przeglądu Polityki. Odpowiedź jest udzielana w trybie właściwym dla odpowiedzi na skargi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, w formie pisemnej (listownie) lub, na życzenie Klienta, przez internetowy system transakcyjny DM Pekao, w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku Klienta. 

W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, DM informuje o pięciu podmiotach, najlepszych pod względem wolumenu obrotu, którym DM przekazał lub do których przeniósł zlecenia do wykonania w poprzednim roku kalendarzowym. Informacja jest Podawana Do Wiadomości Klientów, w tym za pomocą strony internetowej (zakładka „MIFID W DM PEKAO" na stronie www.dm.pekao.com.pl). Informacja o podmiocie, do którego przekazano indywidualne zlecenie Klienta jest zamieszczona w treści zapisu, którego kopię otrzymuje Klient lub w oddzielnym dokumencie potwierdzającym przekazanie zlecenia do podmiotu wykonującego. 

Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta

 DM realizuje zlecenia Klientów w sposób zapewniający ich niezwłoczne, uczciwe i należyte wykonanie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. Dla każdej klasy instrumentów finansowych, będących w ofercie DM, wybrano systemy wykonywania zleceń, które w opinii DM pozwalają w sposób stały na wypełnianie obowiązku podejmowania wszelkich, uzasadnionych działań, w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu zleceń Klientów, zarówno detalicznych jak i profesjonalnych. Jednak,  pomimo podejmowania tych działań przez DM, niniejsza Polityka nie gwarantuje, że w każdym przypadku zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta rezultatem, uwzględniając przesłanki, którymi kierował się Klient przy składaniu zlecenia.

DM realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba, że co innego wynika z warunków zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta.

Postanowienia Polityki mają zastosowanie również w przypadku, jeżeli DM wykonuje zlecenia dotyczące danego instrumentu finansowego wyłącznie w jednym miejscu wykonania zleceń lub przyjmuje i przekazuje zlecenia do wykonania wyłącznie do jednego podmiotu.

Zasady Polityki nie wykluczają innych niż opisane poniżej, sposobów wykonania zleceń Klientów, w tym wypełniania szczególnych instrukcji Klienta. Jednakże, szczegółowe określenie przez Klienta warunków, na jakich nastąpić ma realizacja zlecenia, w tym podanie miejsca wykonania zlecenia, może uniemożliwić DM podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych dla Klienta wyników  w tym zakresie.  Udzielenie przez Klienta szczegółowych wskazówek obejmujących jedną część lub jeden aspekt zlecenia nie zwalnia DM z obowiązku zapewnienia najlepszego wykonywania zlecenia w odniesieniu do pozostałych jego części lub aspektów, których nie obejmują szczegółowe instrukcje Klienta.

W sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce będzie niemożliwe z powodu niedostępności zasobów - systemu informatycznego DM, systemu obrotu, brokera lub podmiotu, do którego DM przekazał zlecenie w celu jego wykonania - DM będzie dążył do jak najlepszego wykonania zlecenia Klienta, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności.

DM niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów, używając danych teleadresowych podanych przez Klienta, o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających realizację złożonego zlecenia.

Standardowy czas wykonania zlecenia

Standardowy czas wykonania zlecenia od momentu jego wprowadzenia do systemu informatycznego DM w standardowych warunkach rynkowych nie przekracza 2 sekund w przypadku, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1)   parametry zlecenia Klienta oraz bieżące warunki rynkowe pozwalają na natychmiastowe wykonanie zlecenia, tj.:

b)      w przypadku zleceń kupna - posiadają limit ceny wyższy bądź równy w stosunku do najlepszej oferty sprzedaży oczekującej na realizację lub złożone są bez limitu ceny,

c)      w przypadku zleceń sprzedaży - posiadają limit ceny równy bądź niższy od najlepszej oferty kupna oczekującej na realizację,

2)     DM przekazuje zlecenie bezpośrednio z wykorzystaniem stałego łącza o parametrach spełniających wymagania techniczno-organizacyjne organizatora rynku, w szczególności łącze zapewnia bezpieczne, niezakłócone, odpowiedniej jakości połączenie i komunikację z rynkiem.

Podany powyżej czas realizacji wykonania zlecenia może ulec wydłużeniu, w przypadku:

 • złożenia zlecenia poza godzinami prowadzenia obrotu,
 • gdy wysokość limitu ceny ustalonego przez Klienta w treści zlecenia jest:

a)      w przypadku zleceń kupna - niższa niż najlepsza oferta sprzedaży oczekująca na realizację,

b)      w przypadku zleceń sprzedaży - wyższa niż najlepsza oferta kupna oczekująca na realizację,

 • obsługi większej niż zazwyczaj liczby zleceń z koszyka zleceń,
 • obsługi większej niż zazwyczaj liczby transakcji zawieranych w systemie obrotu,
 • braku lub opóźnienia w transmisji danych z przyczyn technicznych, np. awarii systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej.

W przypadku przekroczenia standardowego czasu wykonania zlecenia, DM, na wniosek Klienta, przekaże Klientowi informacje na temat czasu wykonania jego zlecenia.

Łączenie zleceń

DM wykonując zlecenia nie łączy zleceń Klientów ze zleceniami innych Klientów, chyba że Klient w umowie zawartej z DM lub składając zlecenie zgodził się na łączenie zleceń. Wówczas ma zastosowanie Polityka alokacji zleceń Podana Do Wiadomości Klientów.

Rodzaje instrumentów finansowych

DM wykonuje zlecenia dotyczące różnych kategorii instrumentów finansowych w różnych systemach obrotu. Dla właściwego zrozumienia sposobu realizacji zleceń przez DM, na potrzeby Polityki, instrumenty te zostały podzielone na poniższe klasy:

 • akcje i instrumenty finansowe notowane w systemach obrotu na zasadach zbliżonych do akcji (np. ETP, REIT, kwity depozytowe, produktu strukturyzowane).
 • obligacje i listy zastawne,
 • instrumenty pochodne,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
 • certyfikaty depozytowe.

Systemy obrotu Podane do Wiadomości Klientów w Komunikacie Dyrektora DM w sprawie wykazu krajów i systemów obrotu, na których DM wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w opinii DM pozwalają na wypełnienie obowiązku podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu zleceń Klientów w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów będących w ofercie DM, zarówno dla klientów detalicznych jak i profesjonalnych.

Czynniki

DM, wykonując zlecenie Klienta, w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta detalicznego, uwzględnia następujące kryteria, uszeregowane według ich względnej wagi wobec siebie:

 • cenę instrumentu finansowego, po jakiej może być wykonane zlecenie,
 • koszty związane z wykonaniem zlecenia lub rozliczeniem transakcji zawartej na jego podstawie,
 • czas wykonania zlecenia,
 • prawdopodobieństwo wykonania zlecenia i jego rozliczenia,
 • wielkość zlecenia,
 • charakter,
 • inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia,

przy czym dwa pierwsze czynniki mają wpływ przeważający nad pozostałymi. W przypadku, jeśli dwa pierwsze czynniki nie wpływają na wybór miejsca wykonania (są równoważne), uwzględniany jest kolejny czynnik (kolejne czynniki) uszeregowane według istotności.

Część instrumentów będących w ofercie DM notowana jest w jednym systemie obrotu instrumentami finansowymi (np. większość akcji lub derywaty notowane na GPW) lub DM oferuje dostęp tylko do jednego rynku regulowanego, na jakim notowany jest dany instrument. W takim przypadku, kiedy DM wykonuje zlecenia w jednym miejscu wykonania i nie ma możliwości wyboru rynku, na którym cena wykonania i koszt z nim związany byłyby korzystniejsze, pod uwagę brany jest czas wykonania zlecenia. Wówczas, w celu zapewnienia najlepszego wyniku dla Klienta, DM dokłada wszelkich starań, aby zlecenia zostały wykonane niezwłocznie po ich przyjęciu przez DM, zapewniając tym samym możliwie najkrótszy czas wykonania zlecenia.

Sposób wyboru systemu wykonywania zleceń dla instrumentów notowanych w więcej niż jednym systemie obrotu, w jakim DM może wykonać zlecenie został opisany poniżej dla poszczególnych klas instrumentów.

W przypadku instrumentów o niskiej płynności, kiedy czynniki ceny, kosztu i czasu wykonania zlecenia nie mogą być podstawą wyboru rynku wykonania zlecenia, kryterium branym pod uwagę jest prawdopodobieństwo wykonania zlecenia. W takim przypadku dążenie do wykonania zlecenia w całości lub w części może oznaczać wypełnienie obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

W przypadku wykonywania zleceń dla Klienta profesjonalnego, najistotniejszymi czynnikami branymi pod uwagę w pierwszej kolejności są czas i prawdopodobieństwo wykonania zlecenia a następnie cena i koszt wykonania transakcji, chyba że Klient składając zlecenie określi inny sposób wykonania.

W przypadku usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, DM nie dokonuje wyboru podmiotu, do którego przekazuje zlecenia z uwagi, że jest on określony w dokumentach informacyjnych. DM nie ma również wpływu na pozostałe czynniki wyboru ani nie stosuje żadnych dodatkowych kryteriów wyboru, ponieważ są one z góry wskazane w dokumentach informacyjnych.

Wykonywanie zleceń Klientów oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń Klientów w celu ich wykonania

I.        DM realizuje zlecenia na rynku wtórnym w ramach usługi wykonywania zleceń. DM wykonuje zlecenia zarówno w krajowych, jak i zagranicznych systemach obrotu. DM Podaje do Wiadomości Klientów listę systemów obrotu, w których wykonuje zlecenia jako uczestnik danego systemu obrotu lub za pośrednictwem brokera.

DM umożliwia realizację transakcji poprzez następujące systemy obrotu w Polsce, w których bezpośrednio wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:

 • rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), oznaczone kodami: PLPD, WETP, XWAR, WDER, WBON,
 • rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A. („BondSpot"), oznaczony kodem: RPWC,
 • alternatywny system obrotu NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczony kodem: XNCO,
 • alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A. („BondSpot ASO"), oznaczony kodem: BOSB,
 • alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. („GPW ASO"), oznaczony kodem: WMTF.

W przypadku instrumentów finansowych notowanych na terenie Polski, zarówno w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez BondSpot S.A., DM wykonuje zlecenia w  systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W przypadku instrumentów finansowych notowanych zarówno w systemie obrotu na terenie Polski jak i w systemie obrotu w innym kraju, DM wykonuje zlecenia w systemie obrotu na terenie Polski, chyba że Klient wskaże inaczej.

Przedmiotem usługi wykonywania zleceń mogą być wszystkie kategorie instrumentów finansowych będące w ofercie DM, które zostały opisane w niniejszej Polityce.

W zakresie rynku pierwotnego, DM wykonuje zlecenia wyłącznie w systemach obrotu w Polsce. Informacja na temat miejsca wykonania zlecenia jest określona w dokumentach informacyjnych.

Miejsce wykonania zlecenia jest wskazywane Klientowi w treści potwierdzenia zawarcia transakcji.

II.   Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczy realizacji zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz przyjmowania zapisów na instrumenty finansowe w ofercie pierwotnej. DM przyjmuje zlecenia Klientów  i przekazuje je do wykonania do wybranego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, emitenta instrumentów finansowych lub oferującego. Dla zapewnienia działania w najlepszym interesie Klienta, DM dokłada wszelkich starań przy wyborze podmiotów z którymi współpracuje w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń i Podaje do Wiadomości Klientów listę takich podmiotów

Przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń mogą być wszystkie kategorie instrumentów finansowych będące w ofercie DM, które zostały opisane w niniejszej Polityce, za wyjątkiem instrumentów pochodnych.

Wykonywanie zleceń Klientów za pośrednictwem brokera

W sytuacji, gdy DM nie jest bezpośrednim uczestnikiem systemu obrotu, wykonuje zlecenia Klientów za pośrednictwem brokerów - podmiotów z którymi zawarł umowę w zakresie nabywania lub zbywania zagranicznych instrumentów finansowych na rzecz Klienta, które zapewniają profesjonalne standardy w zakresie niezwłocznej i uczciwej realizacji zleceń zgodnie z przepisami prawa oraz wdrożyły odpowiednią politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klientów.

Lista brokerów oraz rynki zagraniczne, na których DM wykonuje zlecenia Klientów, są Podane Do Wiadomości Klientów.

DM wybiera brokerów z należytą starannością, tak aby wypełnić obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Wybierając brokera, DM bierze pod uwagę sytuację finansową podmiotu, jego reputację, prowadzenie działalności w ramach tych samych przepisów prawnych, które obowiązują DM, jak również koszty wykonywania zleceń oraz jakość świadczonych usług, np. oferowany dostęp do rynków, automatyzację obsługi zleceń, stosowaną technologie, wiedzę i doświadczenie.

DM może wykonywać zlecenia Klientów za pośrednictwem jednego brokera, o ile ten umożliwia uzyskiwanie w sposób stały możliwie najlepszego wyniku realizacji zleceń Klientów DM.

W przypadku, jeśli dla danego zlecenia DM ma możliwość wyboru brokera, za pośrednictwem którego może wykonać to zlecenie, wybiera brokera oferującego niższy koszt wykonania zlecenia oraz zautomatyzowaną obsługę, co zapewnia niezwłoczne przekazanie zlecenia do wykonania.

W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych będących w ofercie DM, które notowane są na więcej niż jednym rynku zagranicznym, na którym DM oferuje wykonywanie zleceń, DM określa i Podaje do Wiadomości Klientów najlepsze miejsce wykonania zlecenia dla tych instrumentów. Wybierając najlepszy rynek wykonania, DM kieruje się średnim dziennym wolumenem dla danego instrumentu, co pozwala na uzyskanie, według racjonalnej oceny, w sposób stały  możliwie najlepszego wyniku dla Klienta  - im wyższy wolumen, tym wyższa płynność, która przyczynia się do prawidłowego kształtowania się rynkowej ceny instrumentu finansowego oraz obniżenia tzw. spreadu, czyli różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, która stanowi koszt Klienta. Wysoka płynność ma również wpływ na prawdopodobieństwo wykonania zlecenia Klienta. W przypadku zbliżonej płynności dla danego instrumentu finansowego na różnych rynkach, na których zlecenie może zostać wykonane, DM wybierając najlepszy rynek wykonania zlecenia, bierze pod uwagę koszty związane z wykonywaniem zlecenia.

Dążąc do minimalizacji kosztów wykonania zlecenia dla Klienta, DM wykonuje zlecenie zbycia instrumentu finansowego na rynku, na którym instrument został nabyty i zaewidencjonowany oraz za pośrednictwem tego samego brokera,  za pośrednictwem którego instrument ten został nabyty. DM zobowiązuje się do wykonania zlecenia zbycia instrumentu finansowego za pośrednictwem innego brokera lub na innym rynku niż ten,  na którym został nabyty dany instrument finansowy, o ile  wynika to z treści dyspozycji Klienta. Jednakże, wykonanie zlecenia na innym rynku niż rynek nabycia lub za pośrednictwem innego brokera wymaga transferu tego instrumentu finansowego do innej izby rozliczeniowej lub innego brokera, co wiąże się z dodatkowym kosztem dla Klienta oraz opóźnieniem w przekazaniu zlecenia do wykonania. Przed przekazaniem do wykonania takiego zlecenia określającego szczególne miejsce wykonania, Klient musi złożyć w DM odpowiednią  dyspozycję transferu instrumentu finansowego do  właściwej izby rozliczeniowej właściwej dla innego rynku/brokera. W pewnych przypadkach może być konieczne spełnienie przez Klienta innych wymogów określonych przez daną izbę rozliczeniową lub organizatora system obrotu. Wykonanie dyspozycji transferu pomiędzy izbami rozliczeniowymi możliwe jest dopiero po rozliczeniu transakcji nabycia instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem zlecenia sprzedaży oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów obowiązujących na rynku innym niż podstawowy. Szczegółowe wymagania, jakim podlegać będzie wykonanie dyspozycji transferu oraz przekazanie do wykonania zlecenia, w którym Klient wskazał konkretne miejsce wykonania zlecenia będą ustalane indywidualnie z Klientem.

Transfer instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi/brokerami wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz czasem niezbędnym do wykonania transferu lub spełnienia przez Klienta szczególnych wymogów rynku. W takiej sytuacji DM dołoży wszelkich starań w celu najlepszego wykonania zlecenia Klienta, jednak dodatkowe, szczególne dyspozycje Klienta mogą mieć wpływ na jakość wykonania tego zlecenia.

DM Podaje do Wiadomości Klientów informacje o brokerach, z którymi współpracuje w zakresie wykonywania zleceń Klientów wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wykonywania zleceń, które nie są uwzględniane w potwierdzeniach zawarcia transakcji.

Zlecenia DDM

DM przyjmuje zlecenia Do Dyspozycji Maklera („DDM"), na podstawie których może wystawić więcej niż jedno zlecenie brokerskie i których przedmiotem mogą być akcje notowane na rynkach polskich. Dla tych instrumentów istnieje tylko jeden dostępny system obrotu, w którym notowany jest dany instrument finansowy. Zlecenia DDM wykonywane są przez DM zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Wykonywanie zleceń Klientów poza obrotem zorganizowanym

Za zgodą Klienta,  DM może wykonać zlecenie Klienta poza systemem obrotu, o ile Klient wskazał takie miejsce wykonania w treści zlecenia. DM może odmówić wykonania zlecenia w powyższy sposób, jeśli nie może zapewnić wykonania zlecenia na warunkach nie gorszych niż w innych miejscach wykonania zleceń.

Realizacja zleceń poza systemem obrotu wiąże się z ryzykiem kontrahenta oraz ryzykiem braku rozliczenia transakcji.

Systemy wykonywania zleceń

Akcje i instrumenty finansowe notowane w systemach obrotu na zasadach zbliżonych do akcji (np. ETP, REIT, kwity depozytowe, produktu strukturyzowane).

Niniejszy rozdział polityki zawiera kluczowe informacje dotyczące sposobu realizacji zleceń dotyczących akcji oraz innych instrumentów finansowych, których zasady oraz systemy obrotu są takie same lub zbliżone do tych, które dotyczą akcji. Są to m.in.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty inwestycyjne, ETP (Exchange Traded Products), tj.: ETF (Exchange Traded Funds), ETN (Exchange Traded Notes), ETC (Exchange Traded Commodity lub Exchange Traded Currency), produkty strukturyzowane takie jak certyfikaty typu turbo, knock-out itp., REIT, kwity depozytowe (ADR i GDR).

W przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie obrotu na terenie Polski i w  innym kraju, o ile Klient nie wskaże innego rynku wykonania, DM wykonuje zlecenia w obrocie zorganizowanym na terenie Polski. Wybór wykonania zlecenia na terenie Polski jest podyktowany niższym kosztem realizacji zlecenia niż na rynku zagranicznym, dlatego wybór rynku polskiego będzie zawsze korzystniejszy dla Klienta.

DM umożliwia Klientom zbycie instrumentu finansowego w innym systemie obrotu, niż ten w którym instrument został nabyty. Może to jednak nastąpić dopiero po rozliczeniu transakcji nabycia oraz wykonaniu dyspozycji transferu instrumentów finansowych z lub do wskazanej izby rozliczeniowej i po spełnieniu przez Klienta ewentualnych szczególnych wymagań danego rynku. Wiąże się to z kosztem transferu instrumentów do innej izby rozliczeniowej oraz czasem potrzebnym do wykonania transferu.

Rodzaje zleceń

DM wykonuje zlecenia Klientów zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym systemie obrotu oraz zasadami współpracy i możliwościami technicznych brokera, który pośredniczy w wykonywaniu zleceń Klientów DM na rynkach zagranicznych. Składając zlecenie, Klient może określić limit ceny oraz  termin ważności zlecenia.

Rodzaje zleceń wykonywanych w zagranicznych systemach obrotu Podane są do Wiadomości Klienta.

Obligacje i listy zastawne

DM wykonuje zlecenia dotyczące obligacji i listów zastawnych zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Zlecenia dotyczące obligacji notowanych w polskich systemach obrotu wykonywane są na rynkach zorganizowanych (GPW, GPW ASO i BondSpot, BondSpot ASO).

W przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie obrotu na terenie Polski, jednocześnie na GPW i na BondSpot S.A. lub jednocześnie na GPW i GPW ASO, o ile Klient nie wskaże rynku wykonania, DM wykonuje zlecenia na GPW.

Wybierając GPW jako priorytetowy system obrotu dla obligacji notowanych w Polsce, DM kieruje się przede wszystkim płynnością na rynku, ponieważ ma ona wpływ na prawidłowe kształtowanie się ceny rynkowej, obniża koszty transakcyjne Klienta (rozpiętość pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży) oraz zwiększa prawdopodobieństwo realizacji zlecenia (płynność dla wielu serii obligacji notowanych w systemach obrotu w Polsce jest bardzo niska).

Zlecenia dotyczące zagranicznych obligacji DM wykonuje za pośrednictwem brokera zagranicznego zgodnie z polityką wykonywania zleceń tego brokera. W przypadku obligacji skarbowych, miejscem wykonania zleceń są przede wszystkim rynki zorganizowane (giełdy, MTF, OTF), natomiast dla obligacji korporacyjnych - rynek międzybankowy (za zgodą Klienta). Wybór rynku uzasadniony jest cenami, kosztem transakcji oraz płynnością, która dla zagranicznych obligacji korporacyjnych jest znacznie wyższa poza obrotem zorganizowanym, co powoduje, że znacznie wyższe jest prawdopodobieństwo realizacji zlecenia Klienta. Wynika to z praktyk stosowanych na zagranicznych rynkach finansowych. Rynek międzybankowy stanowi na większości z nich główny rynek realizacji zleceń dotyczących instrumentów dłużnych, w tym obligacji.

W przypadku braku zgody Klienta na wykonanie zlecenia poza systemem obrotu DM przekaże zlecenie do systemu obrotu, jednak może to mieć istotny wpływ na jakość realizacji zlecenia (np. brak realizacji, późniejsza lub niepełna realizacja, wykonanie po cenie gorszej niż dostępna na rynku międzybankowym).

Rodzaje zleceń

Zlecenia, których przedmiotem są obligacje, muszą być składane z limitem ceny (LIM). Terminy ważności oraz dodatkowe warunki realizacji zależą natomiast od regulacji danego systemu obrotu i mogą uwzględniać np. minimalną wartość zlecenia (dla zleceń wykonywanych na Bondspot minimalna wartość nominalna obligacji będących przedmiotem zlecenia wynosi 100 tys. zł, a na giełdzie we Frankfurcie często liczba obligacji będących przedmiotem zlecenia musi być wielokrotnością liczby 2 lub 5). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią DM.

Instrumenty pochodne

DM realizuje zlecenia dotyczące instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (derywaty) wyłącznie w systemach obrotu w Polsce. Są to opcje oraz kontrakty terminowe typu future notowane na GPW. DM realizuje zlecenia Klientów zgodnie z regulacjami organizatora rynku.

Jednostki uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, np. tytułu uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

DM realizuje zlecenia Klientów dotyczące certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zlecenia mogą być realizowane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń - wówczas DM przekazuje  zlecenie Klienta do danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych - lub w ramach usługi wykonywania zleceń - wówczas zlecenie jest wykonywane w systemie wykonywania zleceń. Wykaz towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących z DM jest Podawany Do Wiadomości Klientów.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe

Systemem wykonania przez DM zleceń dotyczących strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, które nie mogą zostać wykonane w systemach obrotu jest Emitent, który jest podmiotem systematycznie internalizującym zlecenia lub podmiotem zapewniającym płynność dla instrumentu. Lista Emitentów, których pośrednikiem jest DM wykonujący zlecenia nabycia lub zbycia certyfikatów depozytowych Podana jest Do Wiadomości Klientów.

Zgoda na politykę wykonywania zleceń

Złożenie przez Klienta zlecenia, po uprzednim przedstawieniu mu przez DM informacji na temat Polityki, uznaje się za zgodę Klienta na stosowanie wobec niego przyjętej Polityki.

Dodatkowe informacje

Miejsce wykonania zlecenia prezentowane jest Klientowi na potwierdzeniu zawarcia transakcji, udostępnianym na trwałym nośniku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, dotyczącymi powiadomień i raportów związanych z realizacją Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

Więcej informacji dotyczących instrumentów finansowych i sposobu wykonywania zleceń można uzyskać kontaktując się z pracownikami w Punktach Usług Maklerskich świadczących usługi maklerskie w pełnym zakresie lub za pośrednictwem Infolinii DM, codziennie w godzinach pracy. Na wniosek Klienta, DM udziela również szczegółowych informacji dotyczących realizacji danego zlecenia Klienta.

Pojęcia użyte w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)