Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w CDM Pekao S.A.

 

1.    Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., zwana dalej „Polityką", określa zasady realizacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o „realizacji zleceń", rozumie się przez to świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w celu ich wykonania.

2.    Postanowienia Polityki stosuje się do Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych, na rzecz których świadczone są usługi maklerskie w zakresie realizacji zleceń na instrumentach finansowych. Postanowień Polityki nie stosuje się wobec Uprawnionych kontrahentów.

3.    Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., zwany dalej „CDM", prowadzi działalność w zakresie realizacji zleceń Klientów w sposób zapewniający niezwłoczne, uczciwe i należyte wykonanie zleceń Klientów, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

4.    CDM realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta.

5.    CDM realizując zlecenie Klienta w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, niezależnie od rodzaju instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie uwzględnia następujące kryteria uszeregowane według istotności:

1)   cenę instrumentu finansowego, po jakiej może być wykonane zlecenie,

2)   koszty związane z wykonaniem zlecenia,

3)   czas wykonania zlecenia,

4)   prawdopodobieństwo wykonania zlecenia i jego rozliczenia,

5)   wielkość zlecenia,

6)   charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

6.    CDM niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających realizację zlecenia złożonego przez Klienta.

7.    CDM wykonując zlecenia nie łączy zleceń Klientów ze zleceniami innych Klientów, chyba że Klient w umowie zawartej z CDM lub składając zlecenie zgodził się na łączenie zleceń. Wówczas ma zastosowanie polityka alokacji zleceń Podana Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

8.    Przy wyborze systemu obrotu lub innego systemu wykonywania zleceń (rynek), CDM uwzględnia następujące kryteria uszeregowane według istotności, począwszy od najbardziej istotnego:

1)     techniczną możliwość automatycznej realizacji zleceń przez CDM,

2)     techniczną możliwość automatycznego informowania Klientów o zrealizowaniu transakcji,

3)     systemy rozliczeniowe,

4)     automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu,

5)     zaplanowane działania, o ile występują.

9.    CDM wybrał następujące systemy obrotu w Polsce, w których bezpośrednio wykonuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych:

1)   rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2)   rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A.,

3)   alternatywny system obrotu NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

4)   alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A.,

5)   alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10.  W przypadku instrumentów finansowych notowanych na terenie Polski zarówno w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez BondSpot S.A., CDM wykonuje zlecenia w systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11.  Zlecenia nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, są wykonywane za pośrednictwem podmiotów, z którymi CDM zawarł umowę w zakresie nabywania lub zbywania zagranicznych instrumentów finansowych na rzecz Klienta, i które zapewniają profesjonalne standardy w zakresie niezwłocznej i uczciwej realizacji zleceń, zgodnie z przepisami prawa. Lista podmiotów, o których mowa wyżej, oraz rynki zagraniczne, gdzie są wykonywane zlecenia są Podane Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

12.  W przypadku instrumentów finansowych notowanych w zarówno w systemie obrotu na terenie Polski jak i w systemie obrotu w innym kraju, CDM wykonuje zlecenia w systemie obrotu na terenie Polski, chyba że Klient wskaże odmiennie.

13.  W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych będących w ofercie CDM, które notowane są na więcej niż jednym rynku zagranicznym, na którym CDM zobowiązuje się do wykonywania zleceń, CDM określa i Podaje do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM) najlepsze miejsce wykonania dla tych instrumentów. Wybierając najlepszy rynek wykonania, CDM kieruje się średnim dziennym wolumenem dla danego instrumentu, a następnie określonym wyżej kryteriami wyboru rynku. Im wyższy wolumen tym wyższa płynność, która z kolei ma wpływ na prawdopodobieństwo wykonania zlecenia Klienta. Ponadto, płynność przyczynia się do prawidłowego kształtowania się rynkowej ceny instrumentu finansowego. W przypadku zbliżonej płynności dla danego instrumentu finansowego na różnych rynkach, na których zlecenie może zostać wykonane, CDM wybierając najlepszy rynek wykonania bierze pod uwagę koszty związane z wykonywaniem zleceń.

14.  Miejscem wykonania przez CDM zleceń dotyczących strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, które nie mogą zostać wykonane na rynkach omówionych w ust. 9 i 11 Polityki, jest Emitent. Lista Emitentów, za pośrednictwem których CDM wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia strukturyzowanych certyfikatów depozytowych Podana jest Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

15.  Na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. CDM może wykonywać zlecenia Klientów poza systemem obrotu, o ile Klient wyraził na to zgodę. Wówczas zlecenie zostanie wykonane na warunkach nie gorszych niż w innych miejscach wykonania, przy czym wymóg ten nie musi być spełniony, jeżeli zlecenie może być wykonane w systemie obrotu a Klient zażądał wykonania zlecenia poza systemem obrotu. CDM może odmówić wykonania zlecenia, jeżeli może być ono wykonane w systemie obrotu a Klient zażądał wykonania zlecenia poza systemem obrotu.

16.  Miejscem realizacji zleceń w odniesieniu do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń jest podmiot wykonujący zlecenia przekazane przez CDM. Po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia tytułu uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania, CDM przekazuje zlecenie Klienta do tej instytucji. Wykaz instytucji wspólnego inwestowania oraz podmiotów ich reprezentujących, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących z CDM, jest Podany Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

17.  Szczegółowe określenie przez Klienta warunków, na jakich nastąpić ma realizacja zlecenia może uniemożliwić CDM podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

18.  CDM podejmuje działania zmierzające do uzyskania możliwie najlepszych dla Klienta wyników wykonania zlecenia, niemniej jednak niniejsza Polityka nie gwarantuje, że w każdym przypadku zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta skutkiem, uwzględniając wszelkie przesłanki, którymi kierował się Klient przy składaniu zlecenia.

19.  Postanowienia Polityki mają zastosowanie również w przypadku gdy CDM wykonuje zlecenia dotyczące danego instrumentu finansowego wyłącznie na jednym rynku lub przyjmuje i przekazuje zlecenia do wykonania wyłącznie do jednego podmiotu.

20.   Standardowy czas realizacji zlecenia od momentu jego wprowadzenia do systemu informatycznego CDM:

1)     nie przekracza 2 sekund (95% zleceń) w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

a)     parametry zlecenia Klienta oraz bieżące warunki rynkowe pozwalają na natychmiastowe zawarcie transakcji, tj.:

-         w przypadku zleceń kupna - posiadają limit ceny wyższy bądź równy w stosunku do najlepszej oferty sprzedaży oczekującej na realizację lub złożone są bez limitu ceny,

-         w przypadku zleceń sprzedaży - posiadają limit ceny równy bądź niższy od najlepszej oferty kupna oczekującej na realizację,

b)     CDM przekazuje zlecenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Brokera (w przypadku zleceń wykonywanych w zagranicznych systemach obrotu), z wykorzystaniem stałego łącza o parametrach spełniających wymagania techniczno-organizacyjne Organizatora rynku, w szczególności łącze zapewnia bezpieczne, niezakłócone, odpowiedniej jakości połączenie i komunikację z rynkiem lub Brokerem,

2)     nie przekracza 6 minut - w przypadku zlecenia, o którym mowa w pkt 1, które wymaga manualnej interwencji pracownika CDM lub Brokera, tj.:

a)   zleceń realizowanych na rynku, którego organizatorem jest BondSpot S.A.,

b)   zleceń realizowanych na niektórych segmentach rynków zagranicznych, w szczególności segmentach, na których notowane są obligacje.

21.   Podany powyżej czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu, w przypadku:

1)     złożenia zlecenia poza godzinami prowadzenia obrotu,

2)     gdy wysokość limitu ceny ustalonego przez Klienta w treści zlecenia jest:

a)    w przypadku zleceń kupna - niższa niż najlepsza oferta sprzedaży oczekująca na realizację,

b) w przypadku zleceń sprzedaży - wyższa niż najlepsza oferta kupna oczekująca na realizację,

3)     obsługi większej niż zazwyczaj liczby zleceń z koszyka zleceń,

4)     obsługi większej niż zazwyczaj liczby transakcji zawieranych w systemie obrotu,

5)     braku lub opóźnienia w transmisji danych z przyczyn technicznych, np. awarii systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej.

23.   W przypadku przekroczenia standardowego czasu na wykonanie zlecenia CDM, na wniosek Klienta, przekaże Klientowi informacje na temat czasu realizacji jego zlecenia.

24.   CDM przedstawia Klientowi Politykę przed podpisaniem z Klientem Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Polityka jest zamieszczona na stronie internetowej CDM.

25.   CDM dokonuje okresowych przeglądów Polityki, nie rzadziej niż raz na rok, w ramach którego w szczególności monitoruje jakość realizacji zleceń poprzez analizę dostępnych danych rynkowych (np. raportów dotyczących jakości wykonywania zleceń publikowanych przez organizatorów systemów obrotu).

Przegląd dokonywany jest również każdorazowo gdy zaistnieją istotne okoliczności, które na stałe mogą wpłynąć na możliwość uzyskiwania najlepszego wyniku dla Klienta, w zakresie realizacji zleceń i działania na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta.

Informacje o przeglądach i zmianach w Polityce jest Podana Do Wiadomości Klientów (komunikat Prezesa Zarządu CDM, udostępniony w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej CDM).

26.   CDM odpowiada na uzasadnione i proporcjonalne wnioski Klientów o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących realizacji zleceń lub przeglądu Polityki.

27.   Złożenie przez Klienta zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu przez CDM informacji na temat Polityki, uznaje się za zgodę Klienta na treść Polityki.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)