MiFID w grupie Pekao

Ponadto MiFID zobowiązuje przedsiębiorstwa inwestycyjne do:
 • uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego postępowania wobec Klientów,
 • jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi inwestycyjne,
 • udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji,
 • oferowania usług i produktów odpowiednich dla Klienta.

Na potrzeby wdrożenia dyrektyw MiFID w Polsce znowelizowane zostały trzy ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi,  o funduszach inwestycyjnych, oraz o ofercie publicznej. Spółki prowadzące działalność maklerską na rynku regulowanym (np. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) mają dwa miesiące (do 21 grudnia 2009), a podmioty działające na podstawie licencji KNF świadczące inne usługi finansowe (np. Bank Pekao  S.A.) sześć miesięcy na dostosowanie (do 21 kwietnia 2010).

Zakres

 Dyrektywy mają na celu zapewnienie wspólnych norm prawnych dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Regulacje dotyczą przedsiębiorstw inwestycyjnych, czyli osób prawnych, których regularna działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług inwestycyjnych na rzecz osób trzecich. Zapisy dyrektyw MiFID stosuje się również odpowiednio do Banku Pekao S.A.

Dyrektywy MiFID obejmują szeroki zakres usług i działalności inwestycyjnej, takich jak:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do instrumentów finansowych,
 • realizacja zleceń w imieniu Klienta,
 • zawieranie transakcji na własny rachunek,
 • zarządzenie pakietem akcji,
 • doradztwo inwestycyjne i inne.

Regulacje obejmują także niektóre usługi dodatkowe, np.:

 • udzielanie kredytów lub pożyczek umożliwiających Klientowi zawieranie transakcji obejmujących instrumenty finansowe, jeżeli przedsiębiorstwo jest zaangażowane w transakcję,
 • usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

Dyrektywy MiFID szczegółowo wymieniają instrumenty finansowe będące przedmiotem regulacji. Są to:

 • zbywalne papiery wartościowe,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (w tym funduszy inwestycyjnych),
 • instrumenty pochodne (zarówno na rynku regulowanym, jak i OTC).
 • udzielanie kredytów lub pożyczek umożliwiających Klientowi zawieranie transakcji obejmujących instrumenty finansowe, jeżeli przedsiębiorstwo jest zaangażowane w transakcję,
 • usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

Korzyści

Dyrektywy MiFID implementowane do polskiego porządku prawnego zmieniają obowiązki Banku wobec Klientów i potencjalnych Klientów. Podstawowe zmiany to:

 • klasyfikacja Klienta,
 • ocena adekwatności,
 • rzetelne i pełne informowanie o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym,
 • realizacja zleceń w sposób najbardziej korzystny dla Klienta,
 • zapobieganie konfliktom interesów.

Klasyfikacja Klientów

Zgodnie z wymaganiami dyrektyw MiFID Bank będzie przeprowadzał klasyfikację Klientów. Każdy z nich musi zostać przypisany przez Bank do jednej z trzech kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent. Poszczególne grupy różnią się od siebie poziomem ochrony, jaki stosuje wobec nich przedsiębiorstwo inwestycyjne.

Do grupy Klientów Profesjonalnych należą duże przedsiębiorstwa o znacznych obrotach i w związku z tym o większej wiedzy finansowej. Warunkiem zakwalifikowania do tej grupy jest spełnienie 2 z 3 poniższych kryteriów:

 • suma bilansowa przedsiębiorstwa wynosi powyżej 20 000 000 euro,
 • osiągnięta przez przedsiębiorstwo wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 • kapitał własny przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 2 000 000 euro.

Grupa Uprawnionych Kontrahentów składa się z tych Klientów Profesjonalnych, z którymi przedsiębiorstwo inwestycyjne zawiera transakcje lub które pośredniczą przy zawieraniu transakcji w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

Do grupy Klientów Detalicznych należą pozostali Klienci. To właśnie dla nich wdrożenie nowych regulacji zmienia najwięcej. Bank jest zobowiązany do:

 • rzetelnego i wyczerpującego informowania o instrumentach finansowych znajdujących się w ofercie wraz z powiązanymi ryzykami,
 • informowania o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich,
 • oceny wiedzy i doświadczenia Klienta Detalicznego, aby zapobiegać inwestowaniu w instrumenty, których ryzyko jest większe niż to postrzegane przez Klienta lub których charakter nie pasuje do celów finansowych Klienta.

W określonych okolicznościach Klient może poprosić o zmianę klasyfikacji. Jeżeli Klient Detaliczny prowadzący przedsiębiorstwo uważa, że nie potrzebuje wysokiego poziomu ochrony, to może wnioskować o reklasyfikację do grupy Klientów Profesjonalnych. Warunkiem zdjęcia części ochrony z takiego Klienta jest jednak spełnienie 2 z 3 warunków:

 • zawieranie transakcji o wartości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
 • wartość portfela aktywów Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) stanowi równowartość w złotych co najmniej 500 000 euro,
 • zajmowanie przez co najmniej rok stanowiska w sektorze finansowym, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez przedsiębiorstwo inwestycyjne na jego rzecz.

Jednocześnie każdemu Klientowi zaklasyfikowanemu do Klientów Profesjonalnych przysługuje prawo wnioskowania o objęcie większym poziomem ochrony poprzez przesunięcie do grupy Klientów Detalicznych. Klasyfikacja Klientów będzie przebiegać osobno w Banku oraz w Centralnym Domu Malerskim. W związku z tym nie można wykluczyć, że ten sam Klient może należeć do innej klasy w relacji z Bankiem niż w relacji z Centralnym Domem Maklerskim.

Ocena adekwatności

Dyrektywa MiFID zobowiązuje przedsiębiorstwa inwestycyjne do oceny doboru usług inwestycyjnych do potrzeb Klienta. Bank będzie brał pod uwagę doświadczenie Klienta na rynku finansowym oraz jego wiedzę o instrumentach finansowych. W przypadku gdy wynik tej oceny będzie negatywny, Klient powinien zostać o tym powiadomiony.

W przypadku nieskomplikowanych instrumentów finansowych (tj. akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, instrumentów rynku pieniężnego, obligacji) możliwe jest zawarcie transakcji bez konieczności przeprowadzania oceny adekwatności. Taki tryb jest jednak możliwy, jedynie gdy to Klient występuje z inicjatywą transakcji.

W przypadku doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, w którego skład wchodzą instrumenty finansowe, Bank prosi Klienta o podanie podstawowych informacji dotyczących poziomu jego wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Jest to niezbędne do dokonania oceny, czy usługa, która ma być świadczona, jest odpowiednia dla danego Klienta. Na potrzeby tej oceny przeprowadzany jest test odpowiedniości.

Obowiązek informacyjny

Bank ma obowiązek informować Klienta o swoich usługach i produktach w sposób uczciwy, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.

Przed złożeniem zlecenia lub podpisaniem umowy Bank przekazuje Klientowi lub potencjalnemu Klientowi:

 • szczegółowe informacje o Banku (nazwę, sposoby komunikowania się z Bankiem, właściwy organ nadzoru i in.),
 • szczegółowe informacje na temat oferowanej usługi (zasady świadczenia usługi, koszty i opłaty związane z usługą i in.)

Ponadto Bank udostępnia Klientom ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w nie.

Po wykonaniu usługi inwestycyjnej, Bank przekazuje Klientowi potwierdzenie zawierające najistotniejsze informacje tj. nazwę instrumentu finansowego, cenę, datę i czas zawarcia transakcji, sumę pobranych opłat i prowizji.

Zasada najlepszego wykonania zalecenia

Bank wykonuje zlecenia w trybie, który pozwala na osiągnięcie w sposób ciągły najlepszego możliwego wyniku dla Klienta. O sposobie wykonania zlecenia, a w szczególności o rynku, na którym będzie realizowane zlecenie, Klient musi zostać poinformowany przed wykonaniem transakcji, o ile w zleceniu Klient nie wskaże miejsca i warunków wykonania zlecenia.

W przypadku gdy dla danego rodzaju instrumentów finansowych istnieje więcej niż jedno miejsce, gdzie zlecenie może zostać zrealizowane, Bank wybiera to, które zapewnia Klientowi osiągnięcie najlepszego wyniku.

Przy wyborze miejsca wykonania zlecenia są brane pod uwagę następujące czynniki:

 1. cena instrumentu finansowego,
 2. koszty związane ze zleceniem,
 3. czas złożenia zlecenia,
 4. prawdopodobieństwo wykonania zlecenia/zawarcia transakcji,
 5. prawdopodobieństwo rozliczenia,
 6. wielkość i charakter zlecenia,
 7. inne warunki związane z wykonaniem zleceń.

Po zakupie lub sprzedaży produktu finansowego instytucja finansowa wysyła potwierdzenie zawierające najistotniejsze informacje, tj. nazwę produktu, cenę, datę i czas zawarcia transakcji oraz sumę pobranych opłat i prowizji.

Zapobieganie Konfliktom Interesów

Przedsiębiorstwa inwestycyjne, które realizują zlecenia, są szczególnie narażone na konflikt interesów.

Aby nie wpłynęło to negatywnie na interesy Klientów, przedsiębiorstwa te są zobowiązane do wdrożenia regulaminu zarządzania konfliktami interesów. Opisuje on okoliczności mogące powodować konflikt oraz środki i procedury ułatwiające zarządzanie w takiej sytuacji.

Jeśli zarządzenie konfliktem interesów jest niemożliwe, Bank w sposób jasny i zrozumiały informuje Klienta przed wykonaniem usługi o przyczynach i charakterze konfliktu.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)