Konflikt interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane CDM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem CDM, innych podmiotów z Grupy Banku Pekao S.A., osoby powiązanej z CDM i obowiązkiem działania przez CDM w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane CDM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów CDM.

Konflikt interesów może wystąpić nawet mimo braku nieetycznego lub nieprawidłowego działania, jeśli wywoła wrażenie nieprawidłowości, które może podważyć zaufanie do CDM, innych podmiotów Grupy,  Banku Pekao S.A. lub do osoby pozostającej w konflikcie.

CDM w swojej działalności zawsze kieruje się zasadą działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodny z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

Realizując tę zasadę, CDM stosuje w swojej działalności w szczególności następujące regulacje: Regulamin zarządzania konfliktami interesów w CDM Pekao  S.A., Regulamin „Chińskich Murów" uniemożliwiający niekontrolowany przepływ informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową pomiędzy komórkami organizacyjnymi, a także Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z CDM lub na ich rachunek w instrumenty finansowe. Stosowanie ww. regulacji wewnętrznych oraz organizacja wewnętrzna CDM służą zapewnieniu, że w przypadku powstania konfliktu interesów związanych ze świadczeniem przez CDM danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta oraz zapewniają unikanie konfliktów interesów m.in. w sytuacji, w której CDM pośredniczy w zawieraniu przez Klientów transakcji dotyczących instrumentów finansowych i jednocześnie świadczy usługi dotyczące tych instrumentów finansowych na rynku pierwotnym (np. członek konsorcjum) i wtórnym (np. sponsor emisji, podmiot pośredniczący przy wezwaniu) lub świadczy usługi doradcze emitentowi tych instrumentów finansowych.

CDM, przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej, informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne CDM nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie danej usługi może zostać zawarta wyłączenie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie powyższej informacji oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z CDM o świadczenie danej usługi maklerskiej.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usługi maklerskiej CDM poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu z uwzględnieniem powyższych warunków oraz powstrzyma się od świadczenia danej usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.

Przy ujawnianiu informacji jasno wskazuje się, że rozwiązania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez CDM w celu zapobieżenia temu konfliktowi lub zarządzania nim nie są wystarczające do zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis konfliktów interesów powstających przy świadczeniu usług maklerskich, z uwzględnieniem charakteru Klienta, któremu informacja jest ujawniana. W opisie tym wyjaśnia się ogólny charakter i źródła konfliktów interesów, a także ryzyko grożące Klientowi wskutek konfliktów interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu Klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi maklerskiej w kontekście, w którym te konflikty interesów się pojawiają.

CDM stosuje następujące środki zarządzania konfliktami interesów:

  • środki zarządzania oparte na strukturze organizacyjnej polegające w szczególności na:
  • ustanowieniu barier informacyjnych (chińskich murów) mających na celu ograniczenie lub zakaz przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji poufnych oraz ograniczenie lub wyłączenie przepływu informacji pomiędzy osobami powiązanymi z CDM, gdy przepływ informacji może naruszyć interesy jednego lub więcej Klientów,
  • wprowadzeniu podziału zadań polegającego na przyjęciu modelu organizacyjnego uwzględniającego rozdzielenie fizyczne i kompetencyjne różnych komórek organizacyjnych CDM w działaniach, z których może wynikać konflikt interesów,
  • środki zarządzania oparte na regulacjach wewnętrznych wprowadzających w szczególności reguły dotyczące:
  • wynagradzania osób powiązanych z CDM, tak, aby nie miały negatywnego wpływu na interesy Klienta,
  • wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla Klientów,
  • sporządzania analiz inwestycyjnych zapewniając istnienie barier informacyjnych oraz transparentność w zarządzaniu konfliktami interesów w stosunku do Klientów.
  • środki zarządzania oparte na ustanowieniu konkretnych funkcji dedykowanych zarządzaniu konfliktami interesów,
  • środki zarządzania oparte na wprowadzeniu i przestrzeganiu przez osoby powiązane z CDM zasad etyki i kultury korporacyjnej oraz przeprowadzaniu odpowiednich szkoleń.

Na żądanie Klienta mogą zostać przekazane Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej CDM, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania CDM w przypadku powstania konfliktu interesów, określone w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w CDM Pekao S.A.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)